دریافتی

ناتوی فرهنگی و رژیم اسلامی در ایران جبهۀ متحد سرمایه و ثروت علیه فقر – بخش ۵

گاهنامۀ هنر و مبارزه

پاریس، 26 ژوئیه 2016

ناتوی فرهنگی و رژیم اسلامی در ایران جبهۀ متحد سرمایه و ثروت علیه فقر

در باب اپوزیسیون های ایرانی پنتاگونی (رنگین کمان)

ننگین کمان یا القاعدۀ ایرانی در لباس دموکراتیک لائیک

نوشتۀ حمید محوی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش 7/5

رنگین کمان ناقض حقوق بشر به بهانۀ آزادی بیان

در باب سنت دموکراتیک در سایت جامعۀ رنگین کمان : به یاد می آورم کامنتی را که سایت رنگین کمان به مدیریت آقای فرهنک قاسمی از من نپذیرفتند و منتشر نکردند، چونکه نظریات ایشان را بی اعتبار دانسته بودم. آنانی که وقت بیشتری دارند می توانند کامنت رفوزه شده را در اینجا بخوانند : کامنت رفوزه شده در محفل « رنگین کمان »

والبته این نمونه تنها مورد رفوزه شده نبود، پیش از آن نیز با مراجعه به تحلیل های گستردۀ میشل شوسودوسکی (سپتامبر 2010) نشان داده بودم که نظریات آقای فرهنگ قاسمی دربارۀ مسائل هسته ای ایران، در بهترین حالت، کاملاً اشتباه و در بدترین حالت آگاهانه منطبق است بر تبلیغات رسانه های آتلانتیست. که ایشان و جامعۀ رنگین کمانشان از مجاهدین خلق دفاع کنند یا نه، این سازمان تروریستی مزدور پنتاگون را در رنگین کمانشان پذیرفته باشند یانه چیزی را در توطئۀ هسته ای علیه ایران تغییر نمی دهد، حال باید ببینیم که ما با این توطئۀ تجاوزکارانه همراه هستیم و یا می خواهیم آن را افشا کنیم؟ البته چنین رویکرد جانب دارانه ای از سیاستهای تجاوزکارانۀ امپریالیسم جهانی در سایت جامعۀ رنگین کمان دائمی ست. اینگونه جانبداری های اکید از توطئه های امپریالیستی را می توانیم در مقالاتی که از دوران جنگ لیبی و سوریه منتشر می کردند با دقت و روشنی بیشتری ببینیم.

……

حمید محوی/گاهنامۀ هنر و مبارزه/پاریس/ 26 ژوئیه 2016

بقیه مطلب با تصاویر در فرمات پ د اف در اینجا