بین المللی, سرتیتر

ایالات متحده و جنگهای پی در پی بخش ۷و۶

usa_flag

ایالات متحده و جنگهای پی در پی

بخش 6

مائل آلبرکا

Maël Alberca

23 ژوئن 2016

 

فرانسه، پشتیبان تروریستها؟ اسلحه، آیا اسلحه می خواهی، این هم اسلحه! بخش 1 مائل آلبرکا

فرانسه، پشتیبانی از تروریستها؟ جنگ افزار فرانسوی در دست تروریستها. بخش 2 مائل آلبرکا

فرانسه، پشتیبان تروریستها؟ پشتیبانی دیپلماتیک و نظامی از دولتهای تمامیت خواه. بخش 3 مائل آلبرکا

فرانسه پشتیبان تروریستها؟ قطر و طرح اخوان المسلمین. بخش 4 : مائل آلبرکا

فرانسه پشتیبان تروریستها؟ قطر و طرح اخوان المسلمین. بخش 5 : مائل آلبرکا

فرانسه پشتیبان تروریستها؟ ایالات متحده و جنگهای پی در پی. بخش 6 . مائل آلبرکا

موضوع این نوشته بررسی جزئیات نفرت انگیز جنایاتی نیست که ایالات متحده در طول تاریخ مرتکب شده، ولی در اینجا صرفاً به یادآوری ارقام تراژیکی بسنده خواهیم کرد که حاصل جنگهائی بوده که ایالات متحده در نیمۀ دوم قرن بیستم در آنها شرکت داشته است.

اگر غربیها دوران پس از جنگ دوم جهانی را « جنگ سرد » بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی می نامند، ولی دیگر مناطق دنیا باید نتایج بسیار گرم برخورد ایدئولوژیک شرق و غرب را تحمل می کردند

برای مطالعه بقیه قسمت ششم لطفا کلیک کنید

برای مطالعه قسمت هفتم کلیک کنید