سرتیتر

اتاق های فکر آلمان نقشه های اتمی در سر دارند

جرمان فارن پالیسی – گزینش و ترجمه رضا نافعی

منتشر شده در آینده ما

چند روز قبل از تشکیل کنفرانس سران ناتو در ورشو، پایتخت لهستان، اتاق های فکر آلمان خواستار آن شده اند که افزون بر مستقر ساختن نیروی نظامی نیز در مرز روسیه زرادخانه های اتمی غرب گسترش داده شوند.

«بنیاد آدنائر»، بنیاد نزدیک به حزب دموکرات مسیحی آلمان، خواستار » تجدید نظر» » فوری» در » استراتژی اتمی» ناتو شده و معتقد است که بحث در باره » هدف و وضعیت » ناتو ضرورت فوری دارد، زیرا  عاملی که  بازدارنده مسکو باشد هنگامی معتبر خواهد بود که پشتوانه اتمی داشته باشد. «آکادمی فدرال برای سیاست امنیتی» که اتاق فکر نظامی دولت آلمان است خواستار آنست که اتحادیه نظامی ترانس اتلانتیک (یعنی ناتو) به » اجماعی تازه برای استراتژی اتمی» دست یابد  تا «قدرت ضد غربی» روسیه را مطیع و سربراه سازد. استدلالی که برای ضرورت  استقرار سیستم دفاع موشکی در کشورهای عضو ناتو درشرق اروپا ارائه می شود «ستیزه جوئی» روسیه و ضرورت   «ترساندن» روسیه است.

پیمان نظامی غرب برای نشان دادن توان سیاسی خود در برابر روسیه از دو کشور سوئد و فنلاند نام می برد که بطور رسمی بی طرف، ولی «در پیوند نزدیک با ناتو» قرار دارند. افزون بر این ها، دو اتاق  فکر مذکور معترف به  «مدیریت خشونت آمیز بحران های جهانی هستند». بنا به نظرات » بنیاد آدنائر»  ناتو باید قادر باشد» تهدید ها را هرجا که بوجود آیند خاموش سازد». یکی از این » تهدید ها»   که به صراحت از آن نام برده می شود » سیل مهاجرت ها» ست.