سرتیتر

آمریکا، ترکیه ومراحل پایانی جنگ بر علیه سوریه

syria_006

 مراحل پایانی پنج سال جنگی که قرار بود به حیات سیاسی کشوری بنام سوریه پایان دهد، فرا رسیده است ، این جنگ قرار بود عراق را هم مجددا اشغال ، وایران راهم محاصره وخفه کند، سپس آمریکا با عبور دادن خطوط لوله های نفت وگاز کشورهای عربی ازطریق خاک سوریه به ترکیه، واز آنجا به اروپا ، روسیه را از بازار گاز ونفت اروپا اخراج کرده وخود به جایش بنشیند.

نوشته : احمد مزارعی 29/ 6/2016

اکنون بر هیچکس پوشیده نیست که جنگ حلب بطور قطعی در آستانه وقوع بوده وارتش قدرتمند سوریه، کمکهای بی شائبه ایران ، حزب الله لبنان، روسیه وحشد الشعبی عراق تاحد زیادی ، وعقب نشینی اردوخان  وعذر خواهی نیم بند وی از پوتین دردی را از وی دوا نخواهد کرد واگر ترکیه بخواهد جنگ را درحلب متوقف کند ، به آسانی میتواند شروع شود ، زیرا ترکیه دروازه اصلی ارسال تروریستها واسلحه وامکانات به داخل سوریه است ، سایت تلویزیونی المیادین سه روز پیش گزارش داد که : «جبهه نصره که از طرف ترکیه وآمریکا حمایت میشود، یکصد موشک ضد هواپیما دریافت داشته ، اما جبهه نصره بدون اجازه یکی از کشورهای محوری منطقه (منظور ترکیه) نمیتواند از این موشکها استفاده کند» ، این تهدید  ی بود از طرف ترکیه وهمزمان عذر خواهی از پوتین که بمثابه چماق ونان شیرینی بود که شاید بتواند پوتین ودولت سوریه را وادارد تا از «ترس» سقوط هواپیماهایش از خود نرمش نشان دهد. همزمان با عذرخواهی ترکیه از پوتین ، از طرفین روسیه وسوریه عکس العملهای مناسبی به  ترکیه داده شد، درمورد روسیه، مسئولان عالیرتبه این کشورعذرخواهی را «تنها گامی» مثبت دانسته ولی آنرا کافی ندانسته وآنرا به مسائلی دیگر ربط دادند والبته معلوم بود که پیام اردوخان بسیار بی محتوا وظاهری بود، درمورد پاسخ سوریه ، بشار اسد طی نطقی در مجلس ملت سوریه ، اردوخان را مورد هجوم شدید خود قرارداده وهر گونه باب مذاکره ای را بر روی وی قفل نمود، بنا به نوشته مطبوعات عرب ، اینچنین بنظر میرسد که کسانی در صدد میانجیگری میان دولت سوریه وترکیه بوده وبشار اسد با پاسخ وحمله شدیدی به اردوخان ، باب هرگونه مذاکره را با این شخص ببست، از چندی بود که دولت ترکیه به عقب نشینیهائی در برابر سوریه دست زده بود، برای مثال نخست وزیر تازه ترکیه ایلدرم، یکی از دوستان ومیزبانان سابق بشار اسد در گذشته بوده وهمین شخص بیش از یکبار در مصاحبه های خود اعلام داشت که ترکیه با هیچکس دشمنی دائمی نداشته بویژه با همسایگانش از جمله سوریه ، قابل ذکر است که همین دیروزبنا به گزارشی که در سایت رسمی نویسندگان اردنی آمده بود، جبهه نصره وابسته به ترکیه، تجهیزات عظیمی را که بر سد فرات قرارداشته ، جدا کرده وبوسیله تریلیهای بزرگ به ترکیه انتقال داده اند، این نشاندهنده سیاست دشمنانه ووقیحانه دولت ترکیه نسبت به سوریه است، به هر حال بیهوده نبوده که از قدیم دو کلمه «دذدی وغزی» مترادف یکدیگر بوده واردوخان نماد واقعی این ضرب المثل است.

اکنون دولت ترکیه واقتصاد این کشور در نتیجه سیاستهای احمقانه وکینه توزانه اردوخان دچار مشکلات عظیمی شده است ، بنا به گزارش خبرگزار تلوزیون المیادین از ترکیه ، نسبت مسافرت جهانگرد ان به ترکیه، امسال نسبت به سال گذشته در همین فصل 35% کاهش داشته وهمین رقم در مورد جهانگردان روسی به 92% رسیده است وبنا به گفته اقتصاد دان ترک ، خانم جاناتان ارسلان،» ترکیه از مشکلات اقتصادی ، بعلت مشکلات سیاسی در منطقه رنج میبرد، صادرات کشور به شکل بیسابقه ای متضرر شده وجهانگردی نیز بسیار افت کرده است«.

جنگ حلب بطور حتم اتفاق خواهد افتاد مگر اینکه ترکیه دست به یک عقب نشینی جدی بزند، میتوان گفت کلید اصلی توقف این جنگ در دست ترکیه وآنهم بستن مرزهایش بر روی تروریستها ومنع کمک رسانی به آنها میباشد، آمریکا به هیچ عنوان حاضر نیست خودرا درگیر یک جنگ دیگر منطقه ای کند ،آمریکائیها «درسهای لازم» را در جنگ هشت ساله عراق گرفته ودیگر حاضر نیستند آزموده را دوباره بیازمیند، در روزهای اخیر اباما وسایر مسئولان آمریکائی خطر دخالت در جنگ بر علیه سوریه را بیان کردند، در مقابل جبهه مقاومت منطقه به همراهی با روسیه، با توانائیها وتجربیاتی عظیمی که در جنگ کلاسیک وهم جنگ چریکی وفرسایشی دارند بویژه پس از آزادی فلوجه، میتوانند وارد جنگ شده وپیروز شوند، محور مقاومت  منطقه وروسیه، از مواضع قدرتمند عقیدتی ، سیاسی وتاریخی بسیار محکمی برخردارند وهمین موضوع آنان را از گروهها ئی که مزدور بوده وکورکورانه به میدانهای جنگی فرستاده میشوند، متمایز میسازد.

ملتهای منطقه امید فراوانی به پیروزی در این جنگ بسته زیرا دراین پیروزی بارقه بزرگ امیدی برای نجات خود از قید ستم استعمار واستثمار می بینند وچنین باد.