بولتن, سرتیتر

برای جعفر عظیم زاده چه می توان کرد؟

holland

برای جعفر عظیم زاده چه می توان کرد؟
بهترین راه حل برای برون رفت از این موقعیت آچمز کدام است؟

گزارش تصویری تظاهرات ما در اعتراض به سیاستهای جمهوری اسلامی و رساندن صدای حق طلبانه مبارزان به گوش جهانیان در مقابل پارلمان هلند.

پر واضح است که با اعتصاب غذای یک نفر، دولتی آنهم از نوع جمهوری اسلامی را نمی توان وادار به عقب نشینی و اصلاح بنیادی مواضعش کرد!
ولی اعتصاب غذا بعضی مواقع یکی از موثرترین ابزارها برای رساندن صدای بیصدایان بگوش جهانیان است.
تجربه من نشان می دهد، کسانیکه بیش از 30 روز ادامه می دهند افراد بسیار با اراده و آگاهی هستند، و بطور نسبی می دانند چرا و چگونه بسوی هدف خود می روند
زمانیکه حتی یک نفر جان و تمامی توان خود را همانند آرش کمانگیر در کمان کرده و از قله دماوند بسوی جیحون رها می کند تا مرزهای انسانیت ما را گسترش دهد، و از منافع عمومی دفاع می کند، هیچ انسان مبارزی نمی تواند نسبت به این جریان بی تفاوت باشد.
صدای جعفر عظیم زاده در تمام جهان طنین افکنده است. ولی صدای مدفعان او هنوز به اندازه عمل او موثر و طنین افکن نشده استبهتر است بجای نصیحت کردن جعفر عظیم زاده صفوف خود را متحدتر کنیم و همه توان خود را برای نجات او اهدافش بکار بریم.
من بارها در چنین شرایط بسیار سختی قرار گرفته ام که از فردی که اعتصاب غذا کرده است چگونه و به بهترین شکل ممکن دفاع کنم آنهم زمانی که انسان از هر طرف زیر فشار هزارن فاکتور و اتهامات قرار می گیرد
22 سال است که من در هلند از حقوق پناهجویان تمامی ملیتها دفاع می کنم. بیش از هزار نفر سرانجام در جایی از اعتصاب غذایش به این نتیجه رسیده است که برای رسیدن به هدفش و پایان نسبتا خوب و موفق اعتصاب غذایش مرا از نظر سیاسی بعنوان فرد محرم خود انتخاب کرده است تا از طرف او با دکترها و مسئولین سیاسی و رسانه ها ارتباط برقرار کنم
قبول کردن چنین مسئولیتی بینهایت دشوار است. زیرا:
یک: در مواردی که اعتصاب غذا بیش از 50 روز طول می کشد دولت اغلب همایت کننده را بعنوان سازمانده اعتصاب غذا مسئول جان آنها می شمارد! بعضی از روزنامه ها برای اعمال فشار حداکثر حتی نوشته اند که افراد و سازمانهای همبسته بخاطر مشروعیت زدایی از سیاستهای دولت آنها را تشویق می کنند به اعتصاب غذای خود ادامه دهند! در حالیکه بوضوح ما از شروع اعتصاب غذا حتی خبر نداشتیمو اعتصاب غذا کننده ما را وسط یا تقریبا در پایان راه پیدا کرده استو مهمتر از هر چیزی این استکه اعتصاب غذا را با دستور و فرمان هیچ کسی نمی توان به پیش برد! اعتصاب غذا کننده باید به درجه معینی از آمادگی روحی و حقانیت اهداف خود برسد تا به این اقدام متوسل شود و مهمتر از آن وسط راه پشیمان نشود و تا آخر ادامه دهد! چنین افرادی بسیار کم هستند و دقیقا می دانند چه می کنند و چه می خواهندبه همین دلیل من همواره به کمک اینگونه آدمهای مصمم و مبارز می شتابم
دو: تمام امید اعتصاب غذا کننده به افراد و سازمانهایی است که در رسیدن به اهدافش کمکش می کنند
واقعیت این استکه اصولا در چنین میدان و شرایطی برای پیروز شدن همه پارامترها و فاکتورهای مهم بغایت محدود و مشکل استزمان برای بده بستان بسیار کم است! … فشار و محدودیتهای سیاسی، حقوقی، اخلاقی، مبارازاتیبسرعت و بشدت عمل میکنندامکان پیدا کردن درست ترین برخورد بغایت مشکل است
مگر اینکه اعتصاب غذا کننده از روز اول یا قبل از شروع با چنین افرادی یا ارگانهایی تماس داشته باشد و همه برنامه ریزی ها را بدقت انجام داده باشند
تدارک اعتصاب غذای موفق، قبل از اقدام به آن بینهایت مهم است و یکی از مهمترین فاکتورهای پیروزی یا درجه موثر بودن استاین امر به میزان سازمان پذیری و سازماندهی و فعالیتهای جمعی و اعتماد ما به دیگران بستگی دارد در نهایت تاسف در شرایط حاضر چنین وضعیتی بین ایرانیان وجود ندارد یا بغایت ضعیف است

collage_holland_2

راه حل چیست؟

کسانیکه می گویند او تصمیمش را گرفته و تا آخر خط خواهد رفت اشتباه می کننداعتصاب غذا خودکشی نیستبرای خودکشی هزاران راه حل بهتر هستاعتصاب غذا مبارزه ایست بغایت بغرنج با آخرین تیر ترکش یعنی جان یک انسان، علیه یک وضعیت ناعادلانه و غیرانسانیزمانی اعتصاب غذا کننده به تنهایی تا آخر خط را خواهد رفت که از محیط پیرامون عکس العمل لازم را دریافت نکندموثرترین شیوه اعتصاب غذا زمانی است که با قاطعیت کامل اعلام کنی با تمام هزینه های ممکن تا آخر خط خواهی رفت! به محض اینکه حریف بویی ببرد که امکان متوقف کردن اعتصاب غذا هست سر میز مذاکره نخواهد آمد و آن اعتصاب غذایی که روشن است تا مرگ ادامه نخواهد یافت هیچ دولتی را نگران نخواهد کرد! این قاطعیت شمشیر دولبه است. هم علیه دولت و هم علیه شخصیت و اعتبار اجتماعی فرد اعتصاب غذا کننده می تواند بکار رودتمام هنر ما باید این باشد که اگر اعتصاب غذا کننده جایی حرکتش را متوقف کرد نگذاریم به معنی قبول شکست یا ضربه ای به شخصیت او باشد مبنی بر اینکه نتوانست تا آخر روی حرفش به ایستد!
در چنین شرایطی به نظر من بهترین کار برای نجات جان جعفر عظیم زاده و اهدافش این است که تعدادی از مبارزان و افراد خوشنام در ایران و سایر کشورها به جعفر عظیم زاده قول دهند که تا رسیدن به اهداف برحقش همراه او مبارزه را ادامه خواهند داد و او دیگر لازم نیست به تنهایی جان خود فدا کند! مهمترین ثمر حرکت و مبارزه او نتیجه اش را در همکاری و هماهنگی و وحدت این افراد و سازمانها نشان داد و تعداد بسیار بیشتری در راهی قدم نهادند که جعفر شروع کرده است! شنیدن پیام جعفر کافی نیست، تعریف و تمجید از او یا التماس و نصیحت کردن به متوقف کردن مبارزه اش کار ساز نیست. او مدتهاست که از این ایستگاه رد شده و با این گونه مسائل و راه حل ها خداحافظیکرده استباید با تضمین تداوم مبارزه سازماندهی شده، همبستگی فعال و موثر خود را با مبارزه ای که او شروع کرده است اعلام کنیم تا چشم انداز یک حرکت اجتماعی جمعی، واقعی و منسجم او را قانع کند که تلاش او بیهوده نبوده و ثمر خود را داد

در یک کلام تضمین تداوم مبارزه کلید راه گشای بن بست فعلی است.

در آنصورت جعفر می تواند مبارزه خود را همراه گروهی که با او تا رسیدن به هدف اعلام همبستگی کرده اند، ادامه دهد و بگونه ای سربلند اعتصاب غذای خود را پایان دهد. در غیر اینصورت اگر ما بطور منفعل ناظر ماجرا باشیم یا باید او با تحمل شکست به اعتصاب غذا پایان دهد یا جانش را در راه اهدافش بگذارد که هر دو حالت گزینه درست و خوبی نیستند! جنبش عدالت خواهی و کارگری در ایران به وجود زنده چنین انسانهایی بسیار نیازمند است.
قبل از آنکه جان یکی از مبارزان صادق و پرشور طبقه کارگر ایران را بخطر بیفتد، یا ضربات جبران ناپذیر دریافت کندسعی کنیم هرچه زودتر چنین کمیته ای را بویژه در ایران سازماندهی کنیم و برای ملاقات جعفر عظیم زاده بفرستیم تا با اعلام همبستگی موثر، منسجم، با برنامه و سازماندهی شده با مبارزات و اهداف او بموقع جان او را نجات دهند.

collage_holland_1

بهتر است از بین کارگران مبارز، زنان، معلمان، دانشجویان، ملیتها، زندانیان سیاسیاز هر کدام یک نفر بنمایندگی از بقیه به عیادت او بروند و با اعلام همبستگی با خواست و مبارزه او، زندگی او را نجات داده و مبارزه بحق او را در رسیدن به اهداف انسانی ادامه دهند!
در خارج از ایران هم باید بتوانیم به همبستگی بین المللی کارگران در دفاع از کارگران ایران دامن بزنیم. فشار سیاسی جهانی از طرف نیروها و احراب مترقی علیه سیاستهای بربر منشانه و قرون وسطایی شلاق زدن زنان و کارگران و جوانانرا سازماندهی کنیم و نگذاریم حقوق بشر در ایران وجه المصالحه و قربانی منافع اقتصادی دولتهای ایران و اروپایی شود.

****** ***** *****

گزارش تصویری تظاهرات ما در اعتراض به سیاستهای جمهوری اسلامی و رساندن صدای حق طلبانه مبارزان به گوش جهانیان در مقابل پارلمان هلند.
ما تعدادی از پناهندگان سیاسی و فعالین سیاسی ایرانی در هلند بطور فردی یا بنمایندگی از احزاب و سازمانهای سیاسی در حد توان تلاش کردیم تظاهرات موثری را در کوتاهترین زمان ممکن و مناسب سازماندهی کنیم. به محض شنیدن سفر وزیرامورخارجه ایران به هلند این تظاهرات را سازماندهی کردیم.
در این تظاهرات چندین بار تئاتر خیابانی شلاق خوردن زنان و کارگران و جوانان به اجرا در آمد و توجه خیلی ها را جلب کرد زیرا مقابل پارلمان هلند علاوه بر آنکه مرکز رفت و آمد سیاستمداران است، یکی از پر رفت و آمدترین نقاط شهر دنهاخ نیز می باشد.

*********** ******** ******

سه تجربه مهم اعتصاب غذای کارگری در هلند:
یک: یکبار ما در کلیسای آخنس در دنهاخ برای 133 کارگر از ملیتهای مختلف که اعتصاب غذا کرده بودند کمک کردیماین یکی از مهمترین اعتصاب غذاهای کارگران در هلند بود که از حمایت بین المللی بی نظیر برخوردار شد حتی نلسون ماندلا و احمد بن بلا و پیام همبستگی فرستانددولت به کارگران کلک زد و بعد از 18 روز اعتصاب غدا را به امید جواب متوقف کردند!… سرانجام بعد از مشکلات بسیار زیاد و ادامه تظاهرات بشیوه تحصن بعد از دو سال برای 2700 کارگر اقامت دائم گرفتیم!.
بعد از این حرکت موفق تعداد 40 نفر از زنان کارگر ترک در آمستردام اعتصاب غدا کردند و سپس بیش از 200 نفر از کارگران مراکشی در نهایت به تعداد زیادی از آنها و کارگران دیگر جواب اقامت گرفتیم شاید روزی بطور دقیق و مفصل تجربه این مبارزات را بنویسم ….

احمد پوری (هلند) 24 – 06 – 2016