بولتن, سرتیتر

کامپیوتر در نظریۀ ارزش

نوشته: بابک پایور

منتشر شده در رفاقت کارگری