گوناگون, سرتیتر

برکشیده خنجری ست ، ماه

barzin_khanjar

بسته راه،

         تا بر پگاه،

برکشیده خنجری ست ،

         ماه

بر شبِ سیاه .

 

*

 

جعفر مرزوقی(برزین آذرمهر)