دریافتی

داعش در قفس می سوزاند ، جمهوری اسلامی شلاق می زند، اردوغان نسل کشی می کند

حسن رحمان پناه

بنا به گزارشات منتشر شدە ،روز دوشنبه ١٧ خردادماه، برابر با ٦ ژوئن، گروه جنایتکار و ضد انسان دولت اسلامی عراق و شام، موسوم به «داعش» ١٩ دختر ایزدی را کە در جریان اشغال منطقە «شنگال» در تابستان ٢٠١٤ به اسارت گرفتە بود، به صورت زنده در شهر موصل واقع در شمال عراق در قفس های آهنین به آتش کشید.
گروە جنایتکار داعش با قرار دادن قفس آهنی در یکی از میدان های شهر موصل، ۱۹ دختر کرد و از اقلیت ایزدی را کە در آن قرار داده بود، به آتش کشید و در نتیجه آن، همه این افراد سوخته و جان خود را در میان شعلەهای آتش از دست دادند. درجریان یورش وحشیانه گروە تروریستی داعش به مناطق ایزدی نشین «شنگال» در تابستان ٢٠١٤ جنایت های بسیار هولناکی علیه این مردم انجام گرفت و جدا از کشتار وحشیانه و نسل کشی ایزدیها ، صدها تن از زنان و دختران این منطقە توسط مذهبیون «داعش» مطابق آیاتی از قرآن مورد باور آنان، به آسارت گرفتە شدە و سپس در بازار بردەها در مناطق تحت کنترل آنان در عراق یا سوریە به فروش رسیدە یا به صورت «جاریە» و بە عنوان تصرفات جنگی در اختیار مردان جنایتکار این گروە قرار گرفتە و مورد سوء استفادە جنسی آنان قرار گرفتند.
همزمان با جنایت سوزاندن زنان و دختران ایزدی در موصل توسط خلافت اسلامی ، در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی کە داعش از آنان جنایت و توحش را به ارث برد، درست در روز دوشنبه ١٧ خردادماه ٩ تن از کارگران «سنگ آهن بافق» در رابطه با اعتراضات سال ١٣٩٣ حکم شلاق و جریمە نقدی از سرکوبگران داعش صفت اسلامی در استان یزد دریافت کردند. آخوندهای قاضی شدە در حکومت سرمایەداری ولایت فقیە «جرم» کارگران را «اخلال در تولید» اعلام کردەاند. اخلال در تولید سرمایەداران، چیزی جز حق طلبی کارگران و مبارزە برای تحقق و بدست آوردن مطالبات صنفی، سیاسی ، طبقاتی و انسانی آنان نیست. این حکم ضدانسانی در شرایطی صادر شد که اجرای حکم شلاق کارگران معدن «آق دره» در استان آذربایجان غربی موجی از اعتراضات داخلی و بین المللی علیه رژیم اسلامی و قوانین ارتجاعی و ضد انسانی آنرا به همراه داشت.
در کشور ترکیە ، همسایە و همجوار ایران و سوریە، «سلطان» اوردغان ، پدرخواندە داعش ، دیکتاتور قصی القب و خون آشام ، در برابر چشمان نظارەگر قدرتهای امپریالیست جهانی مدافعش و طرفداران دروغین «حقوق بشر«به کشتار و نسل کشی مردم ستمدیدە کرد و ویران کردن خانه و کاشانه آنان کە از چند ماه قبل آغاز کردە است ، کماکان آدامه می دهد.
سە جنایت صورت گرفتە در عراق ، ایران و ترکیە ، اگرچە، نوع ، شیوە ، وسعت و تآثیرات آن یکسان نیست ، اما نگرش ، ایدئولوژی ، سیاست و نوع حکومت خالق و مجری جنایات صورت گرفتە، یکسان هستند. هر سە دولت اسلامی حاکم بر ایران ، ترکیە و داعش از افکار و نگرش اسلامی ، بنیادگرا و ضد انسان تغذیە و سیاست آنها از یک ریشە مذهبی تولید و بازتولید می شود. آنان از یک سیستم و جهانبینی هستند و در خدمت به نظام طبقاتی و ضدانسان سرمایە سالار می باشند کە ضدیت با انسان و خواست و مطالبات برابری طلبانه و رهایی بخش آن در مرکز ضدیت آنان است. آنها زادە نئولیبرالیسم ، نظم نوین امپریالیستی در دل جنگ سرد ، جنگ اول و دوم خلیج و اشغال عراق در سال ٢٠٠٣ و حمایت از اسلام و بنیادگرایی مذهبی در برابر چپ و کمونیسم در خاورمیانه هستند.
مبارزە با حاکمان اسلامی و مدافعان وضع موجود در ایران ، ترکیە و «داعش» در سوریە و عراق ، به همکاری، همبستگی ، اگاهی و فداکاری همە انسانها و نیروهای مترقی و پیشرو، طبقە کارگر و ستمکش و کمونیستهای راستین و دخالتگر ،در ضدیت با این دولت ها و جریانات ارتجاعی، با اهداف سوسیالیستی و برابری طلبانه در کل منطقە، نیاز دارد.

٧ / ٦ / ٢٠١٦