سرتیتر

موقعیت جبهه خلق برای آزادی فلسطین وکوشش برای محاصره آن بتوسط سازمان آ زا د ی بخش فلسطین

felestin_1395

سایت: «جبهه خلق برای آزادی فلسطین» 3/جون/2013

مترجم : احمد مزارعی

در مقدمه باید گفت که ما به همه فلسطینیها، اعراب، بخش عمده ای از بیگانگان ، به همه دولتهای عرب وسایر کشورهای جهان باتمام شفافیت وروشنی اعلام میدارم وبه همه آنها اطمینان میدهیم که ما به عنوان جبهه خلق برای آزادی فلسطین ، هیچگونه مصالحه وعقب نشینی ویا سازشی در مورد هیچیک از حقوق حقه فلسطین نکرده ایم، واینکه ما خواستار آزادی تمام وکمال سر زمین فلسطین از دریا تا رودخانه اش واز راس النافوره تا شهر رفح میباشیم . همچنین ما خواستار آزادی وپاکسازی همه سرزمینهای اشغالی عربی ازلوث وجود اشغالگران صهیونیست هستیم.آری ، ما ایمان قاطع داریم که نباید هیچکونه مذاکره ویا همزیستی با این دشمن صهیونیستی انجام پذیرد ، دشمنی که آشکارا رهبرانش به فاشیست بودن بر خود میبالند، با این رژیم صهیونیستی تنها با زبان قدرت ومقاومت وبا تمام اشکال وابزارها ی آن میتوان سخن گفت وآنرا ریشه کن نمود، این استراتژی ما میباشد.

جبهه خلق برای آزادی فلسطین از همان ابتدا بر ضد قرارداد شوم ، نفرت انگیزومنهدم کننده اسلوموضعگیری کرد واین ضدیت تا به امروز ادامه دارد، آری جبهه خلق ، حزب فقرا است واز صدر تا ذیل از رهبری تا کوچکترین عضو آن به فقرا تعلق دارند ، اینچنین بوده واینچنین خواهند ماند وجبهه ما بمثابه قلعه استوار وامانتدار انقلاب فلسطین باقی خواهد ماند وقطب نمای آن هما نا بسوی توده های فلسطین متوجه است.

جبهه خلق از لحظه شروع مبارزه انقلابی خود وتا هم اکنون نگهبان امین تصمیمات استرا تژیک وخط سیاسی خود بوده ، هست وخواهد بود، جبهه اینچنین ادامه داده واینراه همچنان استمرار خواهد یافت .جبهه از لحظه شروع خود توانست توده های بسیار وسیع فلسطینی را بسوی خود جلب کند بطوری که بصورت تهدید ی برای بسیاری از سازمانهای دیگر درآمد که از قبل حضور داشتند، برهمین اساس در صدد تحریک وتوطئه بر علیه جبهه بر آمدند وکوشیدند تا در آن انشقاق ایجاد کرده ودر برهه ای نیز موفق شدند ، جبهه خلق برای آزادی فلسطین تاکنون نه از خود ملایمتی نشان داده ،ونه مصالحه ای ولو در سطحی بسیار اندک وبا هیچ کسی درخط سیاسی خود، انجام نداده است وتاکنون به داشتن موضعگیریهای ملی بسیار روشن که تفسیر وتآویل پذیر نیست و به شکلی متمایزاز همگان معروف است.

 

جبهه با قرارداد اسلو وهمه تبعاتش که ایجاد سلطه فلسطینی فعلی بخشی از آن بود ، به مخالفت برخاست (1) جبهه همچنین دو اتفاقیه دیگر «کمپ دیوید» (2) و»وادی عربه» را محکوم کرده وآنرا امضا ننمود، جبهه ما بطور مستمر دعوت به مبارزه با دشمن صهیونیستی وزنده نگهداشتن این مبارزه ، مینماید ومخالف هرگونه آتش بس با این دشمن است ، از طرفی جبهه ما دارای یک موضع اصولی درمخالفت با هر گونه درگیریهای مذهبی، طایفه ای وقومی در سراسر وطن عربی میباشد واین سیاست ما بر اساس خصوصیت ملی وقومیت بطور عمومی است ومیکوشد رابطه خودرا باتمام نیروهای دموکراتیک در سطح کشورهای عربی وبین المللی تحکیم کرده واردوگاه نیروهای دوست وهم پیمان را مشخص مینماید ، در مقابل ارد و گاه دشمنان را هم مشخص مینماید. از نظر جبهه خلق برای آزادی فلسطین : حق بازگشت پناهندگان فلسطینی وتعیین سرنوشت آنها وتشکیل یک دولت فلسطینی که دارای سیادت کامل درسرزمینهای اشغالی سال 1967، باشد در درجه اول قراردارد ، این دولت بمثابه یک راه حل مرحله ای ا ست، واین راهی است بسوی آزاد سازی سراسرسرزمین فلسطین درجهت تشکیل یک دولت سراسری ود موکراتیک درآن. جبهه تاکنون مبارزه کرده وازاین پس نیز به مبارزه خود ادامه خواهد داد تا به تشکیل یک جبهه ملی گسترده ومتحد، که دارای زمینه گسترده توده ای باشد موفق شود ، جبهه ای که در عین حال، دفاع از حقوق اساسی ، ثابت وتاریخی ملت فلسطین را در سرلوحه کار خود قراردهد.

 

جبهه خلق همچنین ایمان به ایجاد یک جبهه عربی کمک به انقلاب فلسطین دارد ، ما همچنین برای تحکیم همبستگی با جنبشهای مقاومت عربی وبین المللی ونیروهای دموکراتیک ، پیشرو وسوسیالیستی در عرصه بین المللی مبارزه میکنیم، جبهه ایمان به اصل غلبه قانون دیالکتیک دارد : مبارزه ، وحدت ، مبارزه در راه همکاری با گروههای مختلف در درون سازمان آزادی بخش فلسطین ، براساس عدم انحراف از اهداف اصلی وثابت ملی ملت فلسطین، واینکه سازمان آزادی بخش فلسطین ، دستاورد ملی وتوده ای فلسطین است وضروری است که موسسات آن بطور دائم فعال شده وابزارها عملی درونی آن را گسترش دهیم وبر اساس مراجعه به تجربیات کامل گذشته آن ، به اصلاح آن بپردازیم.

 

جبهه خلق در جریانات حوادث گوناگون وفرازونشیبهای سخت جنبش فلسطین، زمانی که در سازمانهای دیگر فلسطینی ، بویژه در جنبش فتح، انشعابات رخ میداد، ویا زمانی که بعضیها کوشیدند که سازمانی را در موازی با سازمان آزادی بخش ایجاد کنند ، جبهه خلق با تمام توان خود واصراربر اهمیت وحدت، برعلیه این جریانات ایستاد ومانع این امور گردید ، به این اعتبار که سازمان موجود ، چهار چوبی است جامع برای همه ملت ما ، در همه موقعیتها یش ، چه در وطن وچه در اردوگاهها وهرجای دیگری که پراکنده اند، واین سازمان تنها نماینده قانونی ومشروع ملت ما ، سازمانها وتشکلات آنها است ،ز یرا دارای میثاق وقانون اساسی مستقل خویش است که بموجب آن مبارزه انجام میگیرد .براین اساس بود که که ما از میثاق ملی فلسطینی ، به اشکال مختلف دفاع وپافشاری کردیم، بویژه هنگامی که عده ای کوشیدند بعضی از بندهای مبارزاتی آن را به حسب مقتضیات بعضی از ماده های قرارداد فاجعه بار اسلو تغییر دهند.

هنگامی که رهبری سازمان آزادی بخش ، تصمیم گرفت تا سهمیه مالی انشعاب کنندگان از سازمان را قطع کند ، جبهه خلق مسئولیت کمک مالی به آنها را تنها به اعتبارات انسانی وبدون هیچ قید وشرطی به عهده گرفت. در بسیاری از مواقع که در سازمان اختلافا ت ورویدادهائی ناخوشایند ویا تصمیماتی اتخاذ میشد که به علت تسلط وهیمنه مسئولان در سازمان بود و یا تنها به این دلیل که تعدادی از آنها برمقدرات سازمان حاکمیت یافته بودند ، امری که موجب اعتراض جبهه به آن نحوه واعمال سیاست نادرست، قرار میگرفت واین سیاستی بود که بخشی از آن مجریان بر آن اصرار میورزیدند ، در چنین شرایطی جبهه عضویت خودرا در کمیته مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین، به حالت تعلیق در میآورد ویا اینکه با ابزارهای قانونی ودموکراتیک ودر شکل عدم حضور در این ویا آن جلسه، به اعتراض بر میخاست ، اما این اقدام جبهه براساس عضویت خود در سازمان آزادی بخش انجام میداد، سازمانی که نباید درکنترل سازمانی مشخص باشد ویا نباید مجالی برای تحکم بر دیگران باشد ، زیرا گروهی ویژه در سازمان روشی ظالمانه رابر اساس معادله ( نصف به اضافه یک) را از سهمیه ها برقرار کرده بودند.

هنگامی که جبهه خلق برای آزادی فلسطین ، با تمام وسائل وراهها در محاصره قرار گرفت، ازمحاصره وقیحا نه مالی گرفته تا قطع حقوق قانوی جبهه که جزء مستحقا ت رسمی جبهه به شمار میآمد، ، ازجمله سهمیه عضویت در هیئتهای سازمان آزادی بخش. آیا توده های فلسطین وسایرملت عرب میدانند که جبهه خلق در همه هیئتهای دپلوماسی سازمان آزادی بخش ، تنها یک عضو دارد ومبلغی که وی دریافت میدارد تنها دوازده هزار دلاراز کل بودجه پنج ملیون دلاری است که سازمان به شعبه خود در لبنان میپردازد، ویا سهمیه پزشکی جبهه از صندوق ملی فلسطین در لبنان تنها دویست دلار است ، این مبلغ حتی برای داروی یک بیمار هم از اعضای جبهه در لبنان، کافی نیست!!. واین در پرتو این حقیقت است که جبهه خلق برای آزادی فلسطین ، براساس مصوبه مجلس ملی فلسطین ، در میان سازمانهای سیاسی ، دومین تشکیلات در درون سازمان آزادی بخش فلسطین، به حساب میآید.

 

ازنظر سیاسی، جبهه خلق با تمام صداقت ، در مقابل هرگونه انشعاب ایستادگی نمود وکوشید تا وحدت را میان دو جنبش فتح وحماس بازگردانیده واختلافاتشان را از میان ببردواین علیرغم کوشش دیگرانی بود که اختلافات داخل جبهه خلق را تقویت وتشویق نمودند ، واز نظر مالی ، تبلیغاتی وامکانات از آن حمایت کردند.جبهه خلق برای برگزاری انتخابات در همه موسسات فلسطینی وسایر موسسات ملی همچون شهرداریها واتحادیه هاو….، درخواست وپافشاری نموده است .همچنین لازم به یاد آوری میباشد ، کسی که رهبر جبهه خلق ، احمد سعدات ورفقایش را بازداشت نمود، یعنی کسانیکه یکی ازعناصر فاشیستی و متعفن اسرائیلی را بنام رحبعام زئیفی ترور کرده بودند، دستگاه امنیتی سلطه فلسطین وابسته به ابو مازن بود !، آنها پس از دستگیری ، همچون سایر اسیران فلسطینی تحت شکنجه وفشار قرار داده ودر نهایت وی را به حبس ابد محکوم کردند.

 

توده های مردم فلسطین وامت عرب ما بدانند که درحال حاضر جبهه خلق برای آزادی فلسطین ، بیشترین زندانیان وبازداشتیها را در زندانهای دشمن فاشیستی – صهیونیستی دارد.

همچنین باید گفت که جبهه خلق برای آزادی فلسطین تنها سازمانی است که رهبر آن مرحوم رفیق دکتر جورج حبش از منصب خود استعفا داد که میدان را برای دیگران باز کند وجبهه خلق ، اولین سازمانی بود که با طرح «نقاط دهگانه » ننگین به مخالفت برخاست ، این اقدام بمثابه اولین حرکت بسوی انعقاد قرارداد ننگین در اسلو بود .جبهه همه قراردادهای فاجعه بار اینچنینی را محکوم نمود ، قراردادی که بجز واردآوردن ضربات نابودکننده برای حقوق ملی فلسطین وتاریخ مبارزاتی او دربر نداشت ، جبهه خلق تا کنون دهها پیشنهاد سیاسی برای از میان بردن اختلافات موجود میان جنبش فتح وحماس ارائه کرده است.

جبهه بارها درخواست نموده است تا اعتبارات گذشته را به سازمان آزادی بخش وهمه موسسات وابسته به آن باز گردانده شود ، اما همه این درخواستها بتوسط مسئولان سازمان آزادیبخش نادیده گرفته شده ، اما اراده سیاسی در میان رهبران سازمان وجود نداشته است ، تا به اقدامی دست بزنند واین تنها به علت وجود منافع ومصالح شخصی درمیان آنان است ، بویژه که بر همگان آشکار شده است که راه حل صهیونیستها در این است که بطور مطلق، هرگونه حقوق فلسطینیها را انکار کنند با این حساب مسئله هرگونه اصلاح بازگرداندن اعتبار سازمان از طرف آنها ، تنها در حد شعارهای بی محتوا میباشد، خصوصیات مسئولان در حال حاضر تنها به تسلط وتحکم براموال سازمان خلاصه میشود واینکه آنها همه موسسات سازمان آزادی بخش را بهمین شیوه درکنترل دارند.

(1)و(2) توضیح مترجم :غیر از مخالفت جبهه خلق برای آزادی فلسطین،با قرارداد ننگین اسلو، زنده یاد ادوارد سعید نیز طوماری در مخالفت با قرارداد اسلو تهیه نمود وبسیاری از روشنفکران ونیروهای مترقی عرب انرا امضا نمودند . و2 ، درجریان امضای قرارداد کمپ دیوید، یاسر عرفات حاضر نبود تا امضای خودرا زیر قرارداد بگذارد، مجموعه ای از شخصیتهای آمریکائی بر یاسر عرفات فشار میآوردند واصرارمیکردند که وی امضاکند ، درنهایت که بسیاری از حاضران نا امید شدند که البته همه آنها جنایتکاران وآدمکشانی بیش نبودند، سر انجام یکی از معاونان کلینتون بسیار خمگین شده وبا مشت ولگد به یاسر عرفات حمله برد تا شاید درزیر ضربات مشت ولگد دموکراسی آمریکائی امضا کند وبدین شکل این رسالت خائنانه صهیونیستی با شکست روبروشد ومبارزه ملت فلسطین وملل منطقه تا نابودی این جرثومه تعفن ادامه پیداخواهد کرد.