در حالی که عراق در فلوجه پیروز میشود، سیاستمداران در فساد غوطه ورند

iraq_2016

در حالی که عراق در فلوجه پیروز میشود، سیاستمداران در فساد غوطه ورند

نوشته:مصطفی حکمت العراقی 30/ماه می 2016

مترجم:احمد مزارعی

آزادسازی فلوجه وارد یکی از خطرناکترین مراحل پیشرفته خود میشود، بویژه ازاین نظر مهم است که قدرتمد ترین وزبده ترین رهبران اصلی داعش در این شهر حضور دارند (1) ، به اضافه موقعیت بسیار مهم استراتژیکی آن ، به این اعتبار که فلوجه بمثابه کمر بند امنیتی بغداد است ومرز این استان تا جنوب عراق واز آنجا به استان صلاح الدین که محاذی استان موصل درشمال عراق میباشد ، امتداد مییابد ، بنا بر این دلا یل ،استان فلوجه ، بمثابه هدفی تعیین کننده برای بقاءداعش درعراق است ودرعین حال فلوجه ، همچون قلعه مستحکمی است برای داعش که پس از سقوط موصل در دوسال پیش ،درآنجا سنگر بندی کرده است، موضوع دیگر اینکه این شهر مرکزی برای همه نیروهای دیگر تکفیری گشته واکثر مساجد این شهراز اندیشه های تکفیری تبعیت میکنند وبر علیه سایر مناطق کشور عراق موضع گیری میکنند وطی دوره بعد از سقوط این شهر بدست داعش، دولت عراق نتوانست تسلط خود را بر این شهر اعمال نماید، دراین شهر ابتدا گروه “توحید والجهاد” ، سپس القاعده واکنون داعش این شهر را به پایتختی بر گزیده اند.

امنیت شهر فلوجه در دوره بعد از اشغال بطور عمده بدست کسانی سپرده شد که ارتباط تنگاتنگی با نیروهای بیگانه ، بویژه با آمریکا، کشورهای امارات وترکیه داشتند وبعلت مبالغ هنگفتی که کشورهای مذکور در این شهر میان گروهها  توزیع میکردند، آنها توانستند موقعیت خود را در عراق وسوریه محکم کنند، بهمین دلیل بود که این شهر تبدیل به خنجری در پشت عراق گردید وهرگاه تروریستها و گروهها وپشتیبانان خارجی آنها اراده میکردند در شهرهای عراق دست به انفجاراتی میزدند تا بتوانند اهداف معینی که مورد نظرشان بود بر دولت عراق تحمیل کنند ، در ادامه این سیاست، داعش در روزهای اخیر به عملیاتی پیشگیرانه دست زد وبرای به تآخیر انداختن عملیات آزادسازی فلوجه دست به انفجارات گسترده ای در شهرهای مختلف عراق زده وواشنگتن نیز غیر مستقیم به نفع داعش وارد معرکه شده واعلام داشت که : ” از نظر آنها آزادسازی موصل مهمتر از فلوجه میباشد زیرا حرکت برای آزادسازی فلوجه در این شرایط باعث گسترده شدن عملیات انفجاری بتوسط داعش میشود”.

وهمینطور هم شد، این اظهار نظر واشنگتن به این میماند که آمریکا میگفت ” داعش در فلوجه از طرف ما مسلط شده واگر شما به اقدامی بر علیه آنها دست بزنید ، دستور میدهیم تا وارد عملیات انفجاری شوند”. وهمینطور شد وداعش با دستور آمریکا دست به انفجارات متعددی زد وخونهای بسیاری از مردم معمولی به زمین ریخته شد.

رهبران سیاسی عراق در ابتدا به این انفجارات اهمیت لازم را نداده ، تنها به محکوم کردن واظهار انزجار بسنده کردند وآمریکاهم طبق معمول توجهی به این جنایات نکرد ، مثل این بود که این انفجارات وجنایتها در ویتنام ومکزیک اتفاق افتاده است ، در ادامه این اوضاع بود که اعتراضات عمومی بر علیه سیاستهای دولت شدت  گرفت وباعث شد تا دولت دست بکار شده وعلیرغم وتوی آمریکا مبنی بر عدم حمله به فلوجه وازادسازی آن ، اقدامات عملی در جهت آزادی فلوجه شروع شد، قابل ذکر ا ست که عقب نشینی آمریکا وقبول اقدامات حمله به فلوجه به این دلیل انجام گرفت که تظاهرات اعتراضی عموم اینبار با گذشته کاملا فرق داشت ، در گذشته مردم به خاطر انجام اصلاحات به تظاهرات دست میزدند، اما این بار تظاهرات از این مرز فراتر رفته وبه اشغال نخست وزیری ومنطقه سبز، دست زدند واینکه تظاهر کنندگان نه اصلاح طلبان سابق، بلکه بطور عمده خانواده های قربانیان انفجارات داعش بودند واعتراضشان این بود که چرا دولت هجوم خودرا به مرکز داعش یعنی فلوجه آغاز نمیکند واصلاح طلبان نیز اینبار به پشتیبانی از اینان برخاسته ، واین نشان میداد که یک تغییر کیفی در تفکرات مردم به وجود آمده وهمگی خواستار یک تغییرات رادیکال هستند.

در اینجا بود که اباما دریافت که اگر فلوجه در زیر سلطه داعش بماند وهر روز انفجارات بیشتری در شهرهای عراق اتفاق بیفتد باعث خواهد شد که نه فقط اعتراضات گسترده تر سراسر شهرهای عراق را فرا بگیرد ، بلکه  این وضعیت میتواند کل عملیات سیاسی دولت را درعراق متلاشی کند ، امری که اباما میکوشد تا قبل از پایان ریاست جمهوری خود آنرا حفظ کند. همه اینها واشنگتن را مجبور نمود که زهر کشنده حمله به فلوجه وپیروزی نزدیک آنرا بتوسط جبهه مقاومت ، متشکل از “حشد الشعبی” ویا نیروهای بسیج مردمی عراق وبا کمک مستشاران ایرانی ، زیر نظر قاسم سلیمانی که وی شخصا در راس “اطاق عملیاتی آزادسازی فلوجه” قرار دارد، بپذیرد.آمریکا و”ائتلاف بین المللی” آن در این عملیات شرکت نکرد ند ودرمقابل به کمک” نیروهای سوریه دموکراتیک ” که متشکل از اعراب وکردها ی سوریه، میباشد شتافتند تا مگر بتواند در مقابل پیروزی ایران در فلوجه عراق ، یک پیروزی هم سنگ ومتقابل درسوریه بدست آورد.(2)

اما در این میان نقش همپیمانان آمریکا بویژه عربستان  در فلوجه با قوت تمام  به نمایش گذاشته شد، فریاد وفغان آنها در “دفاع از شهروندان مظلوم فلوجه” به آسمان رفت واینبار آنها نقض حقوق بشر به میدان آوردند ، تاشاید بتوانند از این پیروزی جلوگیری کرده ویا در حد اقل آنرا به تاخیر بیندازند ، اما به زودی آشکار گردید که اقدامات عربستان در هماهنگی با آمریکا در حرکت است ، یکی از مخالفان دولت عربستان بنام “مجتهد” که در خارج اقامت دارد وبطور دائم گزارشاتی مستند از درون عربستان انتشار میدهد ، در سایت خبری خود گزارش داد که بموجب حکمی که از دربار پادشاه عربستان برای مطبوعات کشوری صادر شده است ، از آنها خواسته شده تا از این پس حرکت ارتش عراق برای آزادی فلوجه را تحت نام ” جنگ بر علیه فلوجه” نام ببرند وهمزمان همه شیخهای مساجد در عربستان تبلیغاتی را در دفاع از داعش تحت نام دفاع از مجاهدان در مقابل توسعه طلبی “صفویها” که البته منظورشان شرکت “حشد الشعبی” ویا نیروهای بسیج عراق در آزادسازی فلوجه میباشد ، به راه انداخته اند.

بطور خلاصه میتوان گفت که آزادسازی فلوجه از سلطه داعش ، بمثابه انتقالی کیفی در جهت مسیر آزادی کامل سر زمین عراق از لوث وجود تروریستهائی میباشد که طی دو سال گذشته در خاک عراق رخنه کرده اند ، همچنین اتحاد وشرکت همه بخشهای ملت عراق وایستادگی وحمایت آنها از این جنگ آزادی بخش ، باید درسی برای سیاستمداران عراقی باشد که غرق در فساد سیاسی شده و بیش از یکهزار ملیارد دلار در سالهای گذشته هدر داده وبه اینهم اکتفا نکرده واخیرا به بانکهای بین المللی روی آورده اند، تا سیزده ملیارد دلار دیگر وام بگیرند. وهم اکنون آنها بر سر تقسیم این اموال با هم درگیری دارند وبه این میماند که میگویند  درعراق ملت با تروریستها مبارزه میکند وسیاستمداران به سرقت اموال مشغولند.

(1) – زیرنویسها از مترجم است : فلوجه یکی از شهرهای مهم تاریخی ، مذهبی وانقلابی است، درسالهای 1920، که ملت عراق برای استقلال مبارزه میکردند ، بمدت یکسال شهر نجف از طرف استعمار انگلستان تحت محاصره وتحریم قرارگرفت ، اهالی فلوجه به رهبری شیخ ضاری از مقاومت در نجف حمایت کرده وشبها به طرق مختلف آذوقه واسلحه به انقلابیون درون نجف میرسانیدند، در فردای استقلال علمای شیعه نجف به فلوجه رفته ودر آنجا طی مراسمی دست در دست ، استقلال ووحدت عراق را اعلام نمودند ، درجریان اشغال عراق در سال 2003 ، مردم فلوجه مقاومت سر سختانه ای ازخود نشان داده وبا آمریکائیها درگیر شدند ، جنایات آمریکائیها در فلوجه بسیار وحشیانه بود، شهر فلوجه به سختی زیر تحریم ومحاصره قرار گرفت، این بار افراد جیش المهدی به رهبری مقتدی صدر وظیفه کمک رسانی محرمانه وشبانه را به مردم فلوجه به عهده گرفتند، آمریکائیها این وحدت ملی را در عراق به خصوص میان شیعه وسنی را میدانستند وبهمین جهت با امکانات اطلاعاتی وتبهکارانه ای را که در اختیار داشتند، این وحدت را متلاشی وقدرت مردم را بوسیله داعش وعربستان در کنترل خود گرفتند ، نباید شک داشت که این وحدت که ریشه عمیقی دارد دیر یا زود به ملت عراق باز خواهد گشت ویکبار دیگر آمریکا دچار شکست ورسوائی خواهد شد.

(2) – اباما در صدد است ولو بسیار عجولانه وبا مجموعه ناهمگونی از نیروهای عرب، کرد،آسوری و…/ شهر رقه را به کنترل درآورده وهم قدرت نمائی در برابر ایران ازخود نشان دهد وهم اینکه یک “آبروی سیاسی” برای اباما دست وپا کند که این “آخر عمری” بتواند برخود ببالد که بالاخره “فدرالیسمی” هم برای کردها “دست وپا کرد”، اما این فدرالیسم بدون موصل نتیجه نخواهد داد وملت عراق اجازه نخواهد داد موصل از عراق جدا شود، ازطرفی هفتاد در صد “نیروهای سوریه دموکراتیک” را اعرابی تشکیل میدهند که اجازه نخواهند داد مزدوران آمریکائی کرد، در آن فدرالیسم باسمه ای آمریکا ساخته در سوریه، دست بالا را داشته باشند ، کردهای مزدور باید بدانند که حافظ اسد درسالهای هشتاد عبد الله اجلان را به سوریه آورد واز رئیس حزب کمونیست سوریه در آن زمان قدری جمیل خواست تا با همه توان وامکانات خود به به آموزش نظامی کردها پرداخته تا بتوانند با دولت ترکیه مبارزه کنند ودر آن دوره نزدیک به  ده هزار نفر چریک کرد در دره بقاع آموزش دیده وجنبش پ ک ک ، را بنیاد نهادند،بدون هیچ شکی کردها حقوقی تاریخی در سرزمین کردستان دارند که باید برای استیفای آن مبارزه کنند ، اما این مبارزه نباید همراه با نوکری آمریکا واسرائیل وبه زیان سایر ملل خاورمیانه باشد. در هر جهت  از قدیم گفته اند “جوجه را آخر پائیز میشمارند”، همچنین دولت سوریه، روسیه وایران کاملا مراقب اوضاع بوده ودر حال حاضر مبارزه در مناطق دیگر برایشان ارجحیت دارد ودر بزودی سراغ رقه نیز خواهند آمد.