سرتیتر

شانس روند مذاکرات صلح بسیار خوب است

احتمال دارد که طی ریاست جمهوری دوترته تحولات مهم و گسترده‌ای در کشور بوجود آید، بشرط این‌که او واقعاً به اهدافی که بعنوان اولین رئیس جمهور چپ فیلیپین برای خود مشخص کرده ، وفادار بماند. یعنی اگر او با نیروهای ضدامپریالیستی و دمکراتیک کشور همکاری کند. اگر کمک کند تا توده‌ها بسیج گردند و قدرت دمکراتیک خویش را بکار گیرد، اگر کمک کند تا حاکمیت ملی برقرار گردد، عدالت اجتماعی اعمال شود و اقتصاد به کمک اصلاحات ارضی عمیق و صنعتی‌سازی ملی تکامل یابد.

 philippine_90

تارنگاشت عدالت

منبع: دنیای جوان
۲۰ مه ۲۰۱۶

 شانس روند مذاکرات صلح بسیار خوب است

مصاحبه با خوزه ماریا سیسون صدر حزب کمونیست فیلیپین CPP و رئیس مشاور سیاسی جبهه دمکراتیک ملی زیرزمینیNDFP  که مدت سی‌سال در مهاجرت در اوترخت هلند زندگی می‌کند.

این‌طور که پیش می‌رود درپایان ماه جون سال جاری دوره ریاست جمهوری «رودریگو ر. دوترته» که اخیراً انتخاب شد آغاز خواهد گردید. به نظر شما آیا نسبت به قبل تغییر و تحول اساسی در کشور پدید خواهد آمد؟
احتمال دارد که طی ریاست جمهوری دوترته تحولات مهم و گسترده‌ای در کشور بوجود آید، بشرط این‌که او واقعاً به اهدافی که بعنوان اولین رئیس جمهور چپ فیلیپین برای خود مشخص کرده ، وفادار بماند. یعنی اگر او با نیروهای ضدامپریالیستی و دمکراتیک کشور همکاری کند. اگر کمک کند تا توده‌ها بسیج گردند و قدرت دمکراتیک خویش را بکار گیرد، اگر کمک کند تا حاکمیت ملی برقرار گردد، عدالت اجتماعی اعمال شود و اقتصاد به کمک اصلاحات ارضی عمیق و صنعتی‌سازی ملی تکامل یابد.

او مطمئناً مورد تحسین قرار خواهد گرفت اگر بتواند سندیکاهای خلاف‌کار کشور را از بین ببرد و مقامات دولتی مسئول تاراج بیت‌المال  را روانه زندان کند. او مطمئناً مورد تشویق قرار خواهد گرفت اگر  رئیس جمهور فعلی «بنیگنو آکینو» و وزیر بودجه او «فلورنسیو بوچ آباد» و دیگر تاراجگران را طی سال آینده روانه زندان کند. بزرگترین پشتیبانی زمانی آغاز خواهد شدکه دوترته با جبهه دمکراتیک ملی NDFP قرارداد گسترده  صلح به امضاء رساند  و از این طریق نشان دهد که خواهان ایجاد دولت وحدت ملی، صلح و تکامل است.

حال، رئیس جمهور آینده کشور به NDFP و حزب کمونیست فیلیپین چهار کرسی در کابینه خود وعده داده است. آیا شما چنین پیشنهادی را می‌پذیرید؟

تا وقتی که دولت دوترته مذاکرات صلح را تا آخر و با موفقیت به پایان نرسانده، هیچ فرد رسمی، هیچ عضو یا کارشناس حزب کمونیست و یا سازمان‌های دیگر NDFP نمی‌تواند پست و مقامی را در دولت او بپذیرد. پس از امضای قرارداد آتش بس متقابل مطمئناً این امکان وجود خواهد داشت که افراد کارشناس و متخصص از درون طیف نیروهای دمکراتیک قانونی وارد دولت دوترته شوند و مسئولیت‌هائی را بپذیرند و از این طریق با قدرت به مذاکرات صلح کمک نمایند.

پیشرفت این مذاکرات تاچه حدی بوده است؟ و آیا این نمایانگر نیات مساعد و مثبت  رئیس جمهور تعبیر نمی‌شود اگر کلیه زندانیان سیاسی آزاد شوند؟
شانس ادامه مذاکرات صلح بسیار زیاد است، بویژه که هم رئیس جمهور دوترته و هم NDFP هردو  به یک اندازه از «آکینو» و نماینده‌اش «ترسیتا کینتوس دلس» در مذاکرات بخاطر رفتار خرابکارنه آنها ناراحتند. باید در چارچوب قرارداد گسترده‌ در جهت حفظ حقوق بشر و حقوق بین‌المللی انسانی و همین‌طور قرارداد مشترک در مورد امنیت و مصونیت که به امضاء رسیده، همه زندانیان سیاسی آزاد شوند.

چه عاملی لازم است تا مبارزه مسلحانه دیگر به عنوان گزینه‌ای در دستور قرار نداشته باشد؟

هم‌این که قرارداد جامع در مورد رفرم ‌های اقتصادی و اجتماعی، رفرم‌های سیاسی و مدنی مورد قبول هردو طرف قرار گرفت، لزوم مبارزه مسلحانه منتفی خواهد شد. علاوه برآن باید مطمئن بود که هردوطرف واقعاً سلاح‌های خود را برزمین خواهند نهاد و این به نفع هردوست.

شما ۳۰ سال اخیر را در مهاجرت در اوترخت هلند به سر بردید. دوترته اکنون از شما دعوت کرده که به کشور خود بازگردید. شما به چه شرطی جداً خود را آماده این کار می‌دانید؟
بازگشت وقتی مطرح خواهد بود که زندانیان سیاسی در سطح کشور آزاد شده باشند و قرارداد آتش‌بس دوجانبه بین دولت در مانیلا و NDFP آماده امضاء باشد. در آن صورت برای من دوران دیدار مجدد با دوستان و اقوام آغاز خواهد شد.