تاریخی, سرتیتر

برنارد لووی ،فتنه گر و ارابه جنگهای داخلی

Bernard-Henri Lévy

برنارد لووی ،فتنه گروارابه جنگهای داخلی، اینبار به سراغ پیشمرگه های کردستان آمده است *

سایت نویسندگان اردنی 22/می/2016

مترجم :احمد مزارعی

آ رابه جنگهای داخلی برنارد لووی ، صهیونیست فرانسوی، اینبار روبسوی کردها نهاده ،وبا سوء استفاده از «مبارزه»آنها بر علیه داعش در عراق وسوریه وبه خدمت گرفتن قضیه کردها ،درنظر دارد تا برنامه صهیونیستهای اسرائیلی را مبنی برتقسیم منطقه به اجرا در آورد.

برنارد لووی شخصی است که همیشه در کنار صهیونیستها وحمایت از آنها قرارداشته ونقش اصلی در تشویق وآوردن نیروهای ناتو به لیبی ومنهدم کردن این کشور داشته است ، لووی همچنین نقش مهمی در دامن زدن به جنگ برعلیه دولت سوریه وبمباران یمن داشته است.وی اینبار به فستیوال سینمائی کان که بمدت ده روزدرجنوب فرانسه منعقد میگردد، آمده است وفیلمی را برای تبلیغ باخود به این فستیوال آورده که نام «پیشمرگه»را برخود داردوقراراست در روزهای آینده برای مسابقات رسمی، به نمایش گذاشته شود.

این امر مورد خشم وتنفر بسیاری قرار گرفته ، که چگونه از یکطرف فشارهای سیاسی توانسته است این فیلم را برای نمایش بر فستیوال ، تحمیل نماید که کل عملکرد فستیوال را در معرض شک وتردید قرار میدهد ، واز طرف دیگر چگونه است که کردها به شخصی که به دشمنی با اسلام وطرفداری از رژیم صهیونیستی اسرائیل معروف است ، اجازه داده اند تا این فیلم را بسازد ، شخصی که به جبهه های مختلفی که کردها در آنجاها مشغول مبارزه با داعش هستند ، بازدید به عمل آورده وفیلم خودرساخته است.

معروف است که برنارد لووی با هیئت حاکمه فرانسه ورهبران رژیم صهیونیستی اسرائیل نزدیکی بسیار دارد وهمچنین با سیاستمداران وثروتمندان بین المللی نیز نشر وحشر دارد، وی در یک خانواده یهودی الجزائری تولد شده ، ودر سال 2005، بهمراهی با نویسنده انگلیسی ، سلمان رشدی «بیانیه ای را» تحت عنوان » با هم بر علیه توتالیریزم جدید» انتشار دادند که در آن شدیدا بر علیه کسانی که با کاریکاتوریست دانمارکی مخالفت کرده بودند ، موضعگیری نمود ه وعمل کاریکاتوریست را تآیید نمودند ، این کاریکاتوریست دانمارکی ، کاریکاتورهای توهین آمیزی را برعلیه پیغمبر مسلمانان در یک نشریه دانمارکی انتشار داده بود.

برنارد لووی یکی از طرفداران سرسخت اسرائیل است بطوریکه پس از جنگ اسرائیل بر علیه غزه در سال 2010، اظهار داشت که » ارتش اسرائیل یکی از دموکراتیک ترین واخلاقی ترین ارتشهای جهان است» وی در مورد بلندیهای جولان نیز نوشت : «این سرزمین مقدس است » به این معنی که جزئی از خاک اسرائیل میباشد، دولت اسرائیل در سال 2011، وی را کاندید نخست وزیری نمود.

برنارد لووی که  آرابه «بهار عربی» نیز محسوب میشود در ماه مارچ 2011، به لیبی مسافرت کرده ودر شهرهای مختلف لیبی با «انقلابیون» بن غازی ملاقات نمود وآنها را مورد تآیید قرارداد واز کشورهای جهان درخواست نمود تا «مجلس ملی» تازه تآسیس لیبی را مورد حمایت قراردهد، ودر پایان همین ماه به همراه نیکولا سارکوزی  ، پیشنهاد دخالت نظامی در لیبی را دادند، بگفته صاحبنظران وی تاثیر بسیاری بر سارکوزی برای حمله نظامی به  این کشور عربی داشت.

برنارد لووی در سال 2013، تبلیغات خودرا بر علیه دولت سوریه تشدید نموده وطی مقاله ای با عنوان «حلب را نجات دهید» بشار اسد را مورد حمله قرارداده ودرخواست دخالت نظامی درسوریه کرد وتاکنون هم همچنان براین امر اصرار دارد که باید با سوریه همچون لیبی عمل نمود.

تفاصیل فوق از زندگی وعملکرد برنارد لووی وفیلمی که در مورد «پیشمرگه» ها ساخته است ، بسیاری را قبل از اینکه این فیلم را مشاهده کنند، از کردها وعربهای سوریه را واداشته است که تعجب خودرا از این فیلم نشان دهند ، در حالیکه بخشی از کردها از ساخته شدن این فیلم بتوسط لووی ، ابراز خوشحالی کرده اند ، بسیاری نیزمخالف وعقیده دارند که اگر بخواهید موضوعی را تخریب وتحریف کنید، آن را به برنارد لووی بسپارید تا از آن دفاع کند ، زیرا این دفاع موجب رسوائی موضوع مورد نظر خواهد شد.

برنارد لووی به هیچ چیز ا نسانی باور ندارد واز طرفی باتمام مهارت از هر وسیله ای برای تحریک احساسات ومشاعر انسانی مخاطبانش استفاده میکند ، واز سوئی با فریادی بلند درمیان همگان ترس ووحشت میآفریند بطوریکه میتوان صدای انجار بمبها را احساس کرد، وی هرکجا که ظاهر شد معنایش این است که وحشتی بزرگ  همراه باآتش افروزی وفتنه انگیزی درراه است. پایان.

* – توضیح کوتاهی از مترجم : بد نیست بدانید که امپریالیسم آمریکا همراه باسایر کشورهای استعماری چه برنامه هائی برای «خاور میانه بزرگ» دارند :

» ملل وجماعتها ئی که در جریان قرارداد» سایکس پیکو»، فریب  داده شده ومورد ظلم قرارگرفتند، عبارتند از کردها، شیعیان عرب،مسیحیان عرب ، بهائیها، اسماعیلیها، ونقشبندیها ، هم اکنون یک کینه ونفرت عمیقی میان اینها وسایر گروههای قبیله ای وطایفه ای دیگر، وجود دارد، بر این اساس خاور میانه باید بر اساس گروههای همدین وهم جنس تقسیم مجددشوند.

یک کردستان آزاد که از دیار بکر تا تبریز امتداد مییابد ، دولتی خواهد بود که بیشترین حمایت را میان بلغارستان تا ژاپن، از غرب بعمل خواهد آورد

اساس این طرح وطرحهای مشابه در انستیتوی موشه دایان در اسرائیل تنطیم وسپس در اختیار سیاستمداران ونظامیان قرار میگیرد تا به اجرا درآورند.

(1) – متاسفانه رهبران کرد یکبار دیگر فریب وعده های امپریالیستها واستعمارگران خورده واکنون در سوریه واطراف شهر رقه که هدف اصلی آمریکائیها میباشد، برای آ نها ، وبرعلیه دولت سوریه شمشیر میزنند وسربازان سوریه را به قتل میرسانند ، آمریکائیها در یک سناریو حساب شده آنچنانکه زیاد آبروریزی نشود،پیشمرگه های کرد را بجای داعش در شهر رقه خواهند نشانید تا در صورت توان آن را به سنجار واز آنجا به موصل وصل کنندوصد البته که به اردوخان هم اطمینان خواهند داد که «نگران کردها» نباشند ، ومسلما عکسهای فراوانی  هم از دختران موطلائی وزیبای جنگجوی کرد که غرق در سلاحهای سنگین هستند در رسانه های بین المللی به نمایش درخواهندآورد که «اجرشان» ضایع نشده باشد. البته این برنامه آمریکا است ونباید ازجبهه مقاومت وروسیه هم غافل ماند.