سرتیتر

آیا ما نورهادردر اطراف سوریه باهدف هجوم به این کشورانجام میگیرد؟

usa_war_2016

آیا ما نورهادردر اطراف سوریه باهدف هجوم به این کشورانجام میگیرد؟ *

سایت البناء متعلق به نبروهای ملی لبنان

نوشته : سرگرد شارل ابی نادر

مترجم: احمد مزارعی ، یکم خرداد 1395

آنچه که در اطراف سوریه میگذرد،ضرورت دارد تا به آن با دقت نگریسته شود، بویژه اینکه این مانوردر مربع بسیار حساس مابین عراق، سوریه ، اردن وترکیه درحال انجام است، به اضافه اینکه یک درگیری شدید وغلیان نظامی در عراق وسوریه جریان دارد وهمچنین برنامه ها وطرح راه حلهای مسالمت آمیزی نیز از طرفهای گوناگونی مطرح میشود که هیچکدامشان دارای چهارچوبی روشن وقابل اعتماد نیستند ، واین درحالی  است که طرحهای گوناگون نظامی نیز برای پایان دادن به درگیریها ی موجود در دستور کار است که ارتباط مستقیمی با درگیریهای نظامی ، درمیدانهای نبرد دارد.

مانور موجود را میتوان از خلال کشورهای مختلفی که درآن شرکت میکنند وانواع اسلحه وتوانائیهای نظامی مورد استفاده دراین مانوررا به شکل زیر مورد ارزیابی قرارداد:

در اردن مانوری تحت نام«شیر خشمگین«برای ششمین بار متوالی در حال انجام است . این مانور با شرکت واحدهای زمینی ، هوائی ودریائی اردن اجرامیگردد وهدف آن آموزش برای هماهنگی کوششهای مشترک است، که بتواند عملیات نظامی رادر دفاع از سرزمین اردن در برابر تجاوز خارجی  به عهده بگیرد.

مانور مشترک در ترکیه مابین یازده کشور از جمله آمریکا ، ترکیه، آلمان ، قطر ، آذربایجان، عربستان ، با شرکت واحدهای زمینی ، دریائی وهوائی این کشورها وهمچنین واحدهای ویژه دخالت سریع واشغال اماکن، با اسلحه های پیشرفته وقابل توجهی ازجمله هشت هواپیمای عربستان از نوع تورنادو ساخت انگلستان ، که یکی از پیشرفته ترین هواپیماهای نظامی جهان است که در یک زمان، هم توانائی جنگیدن وهم پرتاب موشک را دارد، ودارای تجهیزات بسیار پیشرفته تعقیب ومراقبت وفرار از سایتهای موشکهای زمینی وهوائی است ، این هواپیما همچنین میتواند در میدانی تقریبا کوچک فرودآمده وبشیوه عمودی پرواز نماید ومیتواند در مناطق جنگی درون  سوریه، کار برد فراوانی داشته باشد، اینها توصیفاتی است که بتوسط یک فرمانده دریائی عربستان اظهار شده است.

در اساس هدف این مانورها، آموزشی نظامی واستراتژیک است که با اهداف دفاع از مرزها و یا تهاجم به سرزمینهای دیگران با هدف اشغال منطقه ای معین ، ایجاد منطقه امن درون مرزهای دیگران وتحمیل شرایط خود بر آنان است که درخدمت اهداف استراتژیک انجام میگیرد ، قابل توجه اینکه همه کشورهای شرکت کننده در این مانور،سابقه تجاوز به سرزمین کشورهای دیگران داشته که مستقیم ویا غیر مستقیم ویا بتوسط سازمانهای تروریستی تابع خودشان ، در این مسیر قرار داشته اند.با این حساب باید دید که چه رابطه ای میان این مانورها وآنچه که در سوریه وعراق میگذرد ، وجود دارد :

درمورد وضعیت میدانهای جنگی در عراق وسوریه وآنچه از جنگ وحشیانه وخونینی که در مقابله با داعش وسایر سازمانهای تروریستی، در آنجا میگذرد باید گفت، تحت هیچ شرایطی امکان ندارد که آمریکائیها بتوانند بر ارتش عراق فشار بیاورند که هجوم خودرا برای جنگ نهائی با داعش متوقف کند ، ارتش  عراق اگر چه با کندی، اما هرروز در جنگ خود به پیشرویهای بیشتری دست مییابد وبرمناطقی که در کنترل داعش بوده است ، در وسط  ،غرب و شمال عراق، تسلط پیدا میکند، وهم اکنون نیزدرحال پیشروی بسوی یکی از مهمترین سنگرهای تشکیلات تروریستی داعش، در غرب استان انبار وهم مرز با سوریه در شهر استرا تژیک رطبه درحرکت است، این شهر در امتداد شهرک قائم قراردارد که آنهم برای داعش بسیارحیاتی است.

در مقابل، این پیشروی قابل ملاحظه ارتش عراق دردرون مرزهای خود، تاثیر ی بسیار منفی ومنع کننده، بر مناطقی خواهد داشت که داعش در آ ن اماکن، ودر مابین مرزهای سوریه وعراق مستقر میباشد .هم اکنون با فعالیتهای تازه وپیروزیها وتجربیاتی که ارتش سوریه بطور مستقیم و با کمک روسیه پس از باز ستاندن شهر تدمر بدست آورده است، خواهد توانست فشار سرسختانه خودرا بر مراکز انتشار داعش در منطقه دیر الزور وتا امتداد شهر رقه ، کنام اصلی داعش، اعمال نماید، بویژه اینکه کمکهای بی شائبه روسیه به ارتش سوریه، در جنگ ضد تروریستی خود بر علیه داعش ، ادامه دارد.

این معادله منطقی در مورد شکست داعش که بیکبارگی در میدانهای مشترک عراق وسوریه اتفاق خواهد افتاد، خوشایند هیچکدام از کشورهائی که در مانورهای فعلی شرکت کرده اند ، نخواهد بود ،حتی اگر در ظاهر ادعا کنند ، زیرا اینان از موسسین وحامیان حقیقی داعش هستند ،و میتوان عدم رضایت آنها را در خلال همین مانور رذیلانه وفریبکارانه ای که تحت عنوان دروغین ائتلاف بین المللی برای مبارزه با تروریزم آغاز کرده اند ،مشاهده کرد ، آنها باهمین دستاویز میخواهند از دوطریق در سوریه دخالت کنند ، یکم از طریق مرز اردن وشهر مرزی رطبه  درجنوب غرب عراق ودر ادامه دخالت خودرا دردرون مرزهای سوریه وتسلط بر اماکنی که داعش حضور دارد ، تحکیم ببخشند، سپس بسوی اماکن دیگر در دهانه حیاتی رودخانه فرات در شهر قائم عراق، ودر ادامه بسوی شهر دیر الزور وروستاهای شمال وشمال غربی آن در مرز استان رقه حرکت کنند . ودوم دخالت در سوریه از مرز ترکیه ومناطقی که داعش وجود دارد ، مابین جرابلس واعزاز ودر ادامه پیشروی بسوی دو شهر باب ومنبج در روستا های شمال حلب ادامه دهند واز آنجا بسوی دیر حافر ، فرودگاه طبقه تا وصول به شهر رقه که پیشروی تکمیل خواهد شد،ادامه دهند .

علیرغم اینکه این دخالت زمینی دارای  دستاویزی مشکوک و بین المللی است که میتواند تحت عنوان وجود داعش در مناطقی از خاک کشور سوریه دخالت کند ، مناطقی که عملا از زیر تسلط دولت سوریه خارج شده است، اما این دخالت با مقاومت سرسختانه ارتش سوریه وهم پیمانانش روبرو خواهد شد، ولی این مقاومت از ناحیه نظامی  کافی نخواهد بود ، آنچنانکه بتواند از انتشار سریع این نیروها جلوگیری کند  بویژه که آنها از امکانات بسیار عظیمی برخردار خواهند بود ، واز طرف دیگر به این علت که ورود نیروهای بیگانه به این مناطق به صورت تحویل دادن وتحویل گرفتن منطقه از یکدیگر میان نیروهای قطری وسعودی از یکطرف ونیروهای سازمان تروریستی داعش از طرف دیگر خواهد بود واین دوکشور که بمثابه مربیان وصاحبان داعش خواهند بود ، برایشان آسان است که عمل مبادله را با داعش بخوبی پیش ببرند، این وضعیت میتواند یک درگیری تازه  وگسترده دپلوماتیک پیش آورد که در آن آمریکائیها، ترکها ، ایرانیها ، خلیجیها ، به اضافه ارتش سوریه وهم پیمانانش در آن نقش دارند، ونقاط اساسی برآمده از این وضعیت ، پس از واقعیت آنچه که درمیدانهای جنگی حاصل آمده ،یک تسویه سیاسی تازه خواهد بود که ضرورتا همه نقاط مورد اختلاف در نظر گرفته خواهد شد.* *

* – توضیح مترجم :امپریالیسم آمریکا، همچنان به دنبال ایجاد خاور میانه بزرگ است که در مرحله اول آن که اشغال عراق بود با شکست روبروشد،آمریکا قرار بود پس از عراق، ایران  وسوریه را نیز به «اصطبل» خود ملحق کند،قابل ذکر است که در طرح خاورمیانه بزرگ که بوسیله انستیتو موشه دایان دراسرائیل طراحی شده قرار است برای اسماعیلیها وبهائیان «مظلوم» ایران هم دولت تشکیل دهند، اما اتحاد مقدس ومحرمانه ایران، سوریه وعراق درآستانه هجوم آمریکا، برای سازماندهی وکمک به جنگ چریکی برعلیه اشغالگران آمریکائی ،خواب وخیال آمریکائیها را پریشان کرد وپس از آنکه «ششصدو پنجاه هزار نفرنظامی، ازمجموع یکملیون ونیم پرسنل نظامی آنها از گردونه ارتش خارج شد ،سند ازانستیتوی صقر در بغداد»   مجبور شدند شبانه با روی سیاه ودر سکوت مطلق بسوی کویت بگریزند، درگزارشی که لی همیلتون وجیمس بیکر، بهمراهی با پنجاه شخصیت مهم آمریکا ،درسال 2006 ، برای فرار آمریکا از عراق تهیه نموده وبه کنگره آمریکا ارائه دادند ، آمده است که بعضی روزها تا هزار مورد به نیروهای ما حمله میشود.ولی اخیرا گزارشی کنگره آمریکا منتشر کرده بود که 14% کل خسارتهای آمریکا در جنگ عراق را به عهده ایران دانسته است.

امروز این تجربه غنی در عراقیها وایرانیها وسوریها وجود دارد وخوشبختانه روسیه نیز با آنهمه تجربیات ضد فاشیستی نیز به آنها ملحق شده ، به اضافه اینکه جنبشهای مترقی وانقلابی دیگری هم که در منطقه وجود دارند  به آنها پیوسته اند، درمجموع این تجربیات انباشته شده ومتراکم تاریخی ، اجازه نخواهند داد برای بهائیهای اسرائیلی دولت تشکیل دهند ، بلکه امپریالیسم آمریکا وسگ وسوتکهای مزدورش در منطقه، باید منتظر شکست دیگری باشند ومنطقه را برای صاحبان آن رها کنند.

* * – این گزارشی بسیار کوتاه از وضعیت جبهه های جنگی در سوریه وعراق است ونمیتواند بخشهای عظیمی از فعل وانفعالات جبهه ها وبرنامه های جنگی وشرکت کنندگان درآن را توضیح دهد، درخلال این مقاله کوتاه تا حدی میتوان به اوضاع جبهه ها پی برد.

۱ دیدگاه

  1. حسین بهادری says

    بادرودهای فراوان
    اصل مطلب مفید و قابل استفاده است.
    به نظر من توضیح مترجمه غیر ضروری، بویژه در مورد ایجاد کشوری برای بهائیان نادرست است

    دوست داشتن

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.