سرتیتر

تآسیس جبهه عربی پیشرو – احمد مزارعی

etehad_bin

اعلامیه  تآسیس جبهه عربی پیشرو *

بیروت جبهه خلق برای آزادی فلسطین

مترجم : احمد مزارعی، 28 – اردیبهشت 13965

 

بنا به گفته معاون رهبر جبهه خلق برای آزادی فلسطین ، ابو احمد فواد ، تآسیس این جبهه کوششی است جدی برای ایجاد جنبشی توده ای ، در مقابله با توطئه هائی است که بر علیه ملت عرب  در سراسر میهن عربی در حال انجام است .

وی در مصاحبه مطبوعاتی خود تآکید نمود که عنوان اصلی کار جبهه ، همانا باز گرداندن اعتبارقضیه فلسطین ، به عنوان قضیه مرکزی ملل عرب ، سپس تمسک به امور اصلی وثابت منافع اعراب ، بویژه موضوع مهم وحدت ، آزادی واستقلال میباشد.

سپس آقای نجاح واکیم ، رئیس تشکیلات»جنبش ملت» لبنان، درکنفرانس، ضمن کلماتی اظهار داشت : «تآسیس این جبهه بر این اساس انجام میگیرد تا مبارزه ای را برای تحقق یک جنبش ملی وقومی فراگیر ایجاد کند تا بتوانددر مقابل دخالتهای امپریالیستی درامور کشورهای عربی سدی ایجاد نماید، هدف مهم دیگر این جبهه حمایت از مقاومت در برابررژیم صهیونیستی اسرائیل وگستردن فرهنگ مقاومت میباشد».وی سپس اضافه نمود که » استفاده از پروژه های تکفیری ، مذهبی وطایفه ای ، آن روی دیگرچهره استعمار وصهیونیسم میباشد که برای تجزیه وتضعیف ملل منطقه مورد استفاده قرار میدهد».

 

آقای واکیم ، سپس تآکید نمود که ما کوشش به عمل خواهیم آورد تا با تمام توان خود در برابرنیروهای صهیو – آمریکائی، موانعی ایجاد کنیم ، تا نتوانند از دین برای تحقق اهداف و منافع غارتگرانه وحریصانه خود، استفاده کنند.این کوشش ما همراه با مبارزه در راه تحقق عدالت اجتماعی وتضمین سیادت وکرامت ملی خواهد بود ، با درنظر گرفتن اینکه قضیه فلسطین ، قضیه ومسئله اصلی همه ملل عرب بوده وتهدید آن نیز بمثابه تهدید کل امنیت قومی اعراب به حساب خواهد آمد».

اعلامیه تآسیس جبهه عربی پیشرو

بدین وسیله تآسیس «جبهه عربی پیشرو» اعلام میگردد ودر خلال آن نماینده سابق مجلس ملی لبنان آقای نجاح واکیم بعنوان سخنگوی رسمی آن انتخاب گردید، کمیته مرکزی اجرائی این جبهه نیز متشکل از : نجاح واکیم ، لیلی خالد ، ابو احمد فواد، زهیر حمدی ، محمد سامی ، محمد ولد فال ، محمود مرعی ، سعید دیاب ، سعود قبیلات  ، محمد رقبی ، احمد بهاء الدین شعبان وسماح ادریس ، انتخاب و تشکیل گردید، جبهه، بیروت را بعنوان مقر اصلی خود وتونس را بعنوان مقر دوم انتخاب وتآیید نمود.

حضار در کنفرانس ، بیانیه زیر را نیزصادر نمودند:

در هماهنگی با اعلامیه تونس ، صادره در تاریخ 25 ماه  جون سال 2015، وبر اساس دیدگاه سیاسی برنامه وحدت نیروهای پیشرو عرب ، صادره در روز چهارم دسامبر 2015، وپس از گزارش وشرح اوضاع خطرناکی که میهن عربی ومنطقه خاور میانه در آن بسر میبرد، احزاب ، سازمانها وشخصیتهای عرب حاضر در کنفرانس بیروت ، در روزهای 13، 14، و15، ماه می سال 2016، چنین اظهار میدارند :

1- هجوم وحشیانه امپریالیستی وارتجاعی که پس از جنبشهای اعتراضی توده ای در سال 2011، برعلیه ملت عرب ، بویژه سوریه انجام گرفته است، با این هدف بوده تا از انقلاباتی که شراره های آن در همانسال بر افروخته شد ، جلوگیری وآن را سرکوب نماید ، کشورهای عربی را منهدم وتجزیه کند ، به سرکوب جامعه در این کشورها پرداخته ومردم ساکن آنرا، آواره وپراکنده سازد ، به خلق وایجاد «دولتهائی» طایفه ای ، شکننده ونحیف که مشغول درگیری با یکدیگر مشغول باشند ، بپردازد، به تخریب همه دستاوردهای علمی ، فرهنگی ، اقتصادی واجتماعی کشورهای ما دست بزنندوهمه میراثها وخاطرات تمدن وفرهنگ وهمچنین رسومات واصول اخلاقی مارا منهدم ونابود کنند.

2 – شرکت وعمل کردن در چهارچوب جبهه عربی پیشرو، بر یک شالوده ارزیابی انتقادی وموضوعی از تجربیات سابق قراردارد وبا این هدف غائی حرکت میکند تا بر حالت پراکندگی وتشتتی که نیروهای آزادیبخش وپیشرو عرب از آن در رنج است پایان دهد، زیرا در اینصورت است که میتواند اعتماد توده های مردم را بسوی خود کسب نماید.

اساسنامه واهداف جبهه بدین قرارند :

مبارزه در راه تحقق آزادی ملی وقومی ، ایستادگی ومخالفت در برابر اشکال گوناگون دخالت امپریالیستی در امور کشورهای عربی.

حمایت از مقاومت در اشکال وانواع گوناگون، درمقابله با دشمن صهیونیستی وگستردن فرهنگ مقاومت با هدف آزاد سازی فلسطین وهمه سرزمینهای اشغال شده اعراب.

همه انواع پروژه های تکفیری ، مذهبی وطایفه ای در اشکال گوناگون آن را باید جزئی از برنامه وچهره دیگر استعمار وصهیونیسم به حساب آورد، زیرا این پروژه های استعماری در خدمت تخریب کشورهای عربی وتهدید وجود وآینده آنان میباشد.

مبارزه بر علیه سرمایه داری متوحش وایدئو لوژی لیبرالیستی آن وهر گونه اشکال هیمنه وتسلط جویانه واعمال قهر وخشونت وغارت وبهره کشی که کشورهای امپریالیستی وموسسات مالی ونمایندگان محلی آنها بر علیه ملتهای منطقه اعمال میکنند.

مقاومت در برابر تهاجم امپریالیستی – ارتجاعی ، که بر علیه کشورهای عربی اعمال میشود ، آنها در این سیاستهای خود هدف روشنی را دنبال میکنند وآن این است که این کشورها را مجددا براساس عرق، طایفه ومذهب  تجزیه کرده با این قصد که بر مقدرات ومصیر آنان تسلط پیدا کنند

ایستادگی سرسختانه در برابر تروریسم وتفکر تکفیری وظلمانی وآنچه که آنها میکوشند همچون بذر فرقه گرائی وعقب ماندگی وشقه شقه کردن ، درمیان فرزندان ملتهای ما بکارند ، باید بکوشیم با تمام توان به افشا ورسوا کردن آنها بپردازیم ، زیرا آنها در این سیاستهای خود میراثهای فرهنگی وتمدن مارا مورد اهداف سوء خود قرار میدهند.

نگاه ما به آزادی ودموکراسی باید به عنوان تنها راه نجات در نظر گرفته شود که ما میتوانیم از این طریق به اهداف  غائی خود ، یعنی پیشرفت، نهضت وتحقق مساوات دسترسی پیدا کنیم.

توسعه دادن اندیشه های پیشرو واصول آن، در جهت جلوگیری ومنع نیروهای ، صهیو – آمریکائی ، ووابستگان وابزارها یشان در منطقه، که میکوشند با بکار گرفتن دین به تحقق اهداف غارتگرانه وآزمندانه خود وبه حساب ملتها وسرزمینهای ما، بپردازند.

کوشش در جهت تحقق عدالت اجتماعی با افق سوسیالیستی ، برای تضمین کردن سیادت ملت عرب بر ثروتهای خود

حرکت در جهت ایجاد ائتلافات با نیروهای پیشرو و ضد امپریالیست ،صهیونیست وارتجاعی گوناگون ، در سراسر دنیا.

تآکید واصرار بر این امر که قضیه فلسطین ، قضیه مرکزی ملت عرب است وکیان صهیونیستی بمثابه تهدیدی برای امنیت قومی همه اعراب یه حساب میآید.

تآکید بر پشتیبانی وحمایت نیروهای آزادیخواه عرب از مبارزه ومقاومت ملت فلسطین در جهت آزادسازی سرزمین خود ، وهمچنین حق آنها در بازگشت وحق تعیین سرنوشت درسرزمین ووطن کامل خودشان .

تآکید بر اهمیت حل مشکل سوریه بطریقه ، سوری – سوری ، وبدون دخالت بیگانگان.

* – تشکیل این جبهه که در بر گیرنده طیف وسیعی از نیروهای باتجربه ملی، دموکرات وسوسیالیستی میباشد، نشا ندهنده امیدواری این نیروها نسبت به پیروزی جبهه مقا ومت منطقه بر علیه تهاجم امپریالیستی ، صهیونیستی وارتجاعی میباشد، اکنون نزدیک به شش سال است که اتحاد شوم ونامقدسی از بیش از پنجاه دولت وصدها سازمان امنیتی وجاسوسی تشکیل شده وهمه آنها با تمام توان وامکانات مادی عظیمی که در اختیار دارند، به جمع آوری مزدوروتربیت آنها در کشورهای ترکیه ، اردن، لیبی وانتقال آنها به سوریه مشغولند، اما همه این جنایتها در برابر سنگ خارای مقاومت ملت وارتش سوریه وجبهه مقاومت وبا شرکت روسیه ، با شکست روبرو شده است، باشد که ملل منطقه در سایه اتحاد بتواند این تهاجم امپریالیستی وارتجاعی را با شکست کامل روبرو سازد.