ویدیو, سرتیتر

جغد شوم جنگ – کاری از کارگاه هنر و ادبیات کارگری

demokrati_bomb
 به امید این‌که طبقه‌ی کارگر همه‌ی کشورهای جهان در برگذاری جنبش اول ماه می گامی در مقابله با شکم سیری ناپذیر جنگ بردارند؛جنگی که می‌رود تا جهان را ببلعد.

کاری از کارگاه هنر و ادبیات کارگری