اسرائیلیها روزهای سختی درپیش دارند…

felestin_1395

انتفاضه ملت فلسطین هر روز گسترش بیشتری مییابد

اسرائیلیها روزهای سختی درپیش دارند

اعتراف امنیتی، سیاسی وتبلیغاتی حکومت برناتوانی در برابرعملیات رو به گسترش انتفاضه

سایت نویسندگان اردنی : “شبکه الوحده الاخباریه

مترجم : احمد مزارعی ، یازدهم مارچ 2016

تحلیلگران اسرائیلی برروی این امروحدت نظر دارند که انتفاضه مردم فلسطین نبردی است که نیروهای امنیتی نه فقط نمیتوانند در آن پیروز شوند، بلکه حتی نمیتوانند به یک پیروزی ظاهری وسطحی هم دست یابند، اساس این یآس ونا امیدی از اینجا سرچشمه میگیرد که طرف مقابل یعنی انتفاضه ایها، نه دارای تشکیلات هستند ونه  بصورت ارتش منظمی درامده اند، بلکه انتفاضه ای است گسترده وتوده ای ، که میان افرادش ساختاری درجه بندی شده وجود ندارد.

بر اساس درک رئیس دولت آقای نتنیاهو، اسرائیلیها نگرانند ومنتظرند که اخبار خوبی از اقدامات تعیین کننده دریافت کنند،وی عجولانه به همراه اعضای کابینه اش اقدام به به یک سلسله تدابیری دست زد ، از قبیل بستن گذرگا ههای کوچک دیوار های فلزی، که در اطراف قدس اشغالی کشیده شده است ، ساختن دیوار فلزی تازه ای در منطقه ترقومیا (شهرستان خلیل) ، محروم کردن کارگران فلسطینی از حق صدور پروانه کاروتعطیل نمودن کانالهای تلوزیونی فلسطینیها ، وبمثابه بخشی از جا به جائی نقشها ، نتنیاهو از وزرایش درخواست نمود تا به صورت تهدید ووعید به میان اسرائیلیها رفته ، با این هدف که شاید بتوانند ، از خشم وغضب گسترده اسرائیلیها بکاهند.

بر اساس بیانیه ای که از دیوان رئیس حکومت دشمن صادر شده است ، تصمیم گرفته با سرعت، قوانینی به تصویب برسد که هر کس، یک فلسطینی را جا به جا کند ویا به یک فلسطینی به طور غیر قانونی ، در داخل اسرائیل امکان اقامت بدهد، فورا تحت تعقیب قرار بگیرد.در همین بیانیه گفته میشود که این اقدامات به موازات سایر اقداماتی انجام میگیرد که ماموران امنیتی اسرائیل بطور روزانه به آن میپردازند، در مقدمه این اقدامات کشیدن یک طوق امنیتی در اطراف روستاهای فلسطینیها میباشد که که “خرابکاران فلسطینی”از آنجاها خارج میشوند ، در بیانیه گفته میشود ، کسانی که در تصمیم گیریهای فوق شرکت کرده اند ، عبارت بوده اند از : وزیر امنیت کشور ، موشه یعلون، وزیر امنیت داخلی ، غلعاد اردان وفرمانده کل پلیس کشور ، رونی الشیخ، ونمایندگانی از ارتش و شاباک (سازمان مخفی امنیت داخلی).

در همین رابطه ، موشه یعلون که با کانال تلوزیونی 2 مصاحبه میکرد ، اوضاع را چنین توصیف نمود : ” در نتیجه این عملیات، بر ملت اسرائیل روزهای سختی میگذرد” وی گفت : ” ما سکوت نخواهیم کرد، اما راه حل سحر آمیزوفوری هم وجود ندارد” وی سپس افزود: ” ارتش وپلیس اسرائیل درهمه جا حضور دارند. حقیقت این است که بیشتر تهاجمات تروریستها دفع شده وضربات سختی بر”انتفاضه چیها” واردآمده است ، بله، باید چنین باشد”.

از طرف دیگر افیگدور لیبرمان، رئیس حزب “اسرائیل بیتنا” افزود: ” عملیات اخیر نتیجه مستقیم سیاستهای نادرستی است که نتنیاهو وموشه یعلون دنبال میکنند”. وی سپس اضافه کرد: ” نخست وزیر در امور امنیتی شکست خورده است”، وی سپس نتنیاهو را متهم کرد که: ” وی از مبارزه با تروریسم زیاد صحبت میکند …اما من این را آشکار میگویم که او بطور کامل در مبارزه با تروریسم شکست خورده است”.

در همین راستا ، وزیر حمل ونقل واطلاعات ، آقای یسرائیل کاتس ، تعهد نمود به طرح این قانون : ” قانونی که اجازه دهد هر تروریستی که شناخته شود، فورا همراه با خانواده اش، به غزه ویا سوریه فرستاده شود ، زیرا این وسیله بسیار فعال وکارسازی برای مبارزه با تروریستها است” قبل از این وزیر کشاورزی اسرائیل ، آوری آریئیل ، پیشنهاد کرده بود که : ” رفت وآمد فلسطینیها را که به منطقه دوراهی جوش عتصیون در منطقه غرب رود اردن، منتهی میشود ، متوقف شود”. همچنین آقای جو بایدن که در حال حاضر از سرزمینهای اشغالی بازدید میکند، به عیادت زخمیهای حوادث اخیر در بیمارستان ” تشریف فرما شدند”.

درمیان امواج اظها نظرها، رهبر اپوزیسیون پارلمانی اسرائیل آقای اسحاق هرتسوغ نیز طی تصریحاتی ، اظهار داشت : ” مدتی است که اسرائیل با انتفاضه سوم روبرو میباشد …. واگر ما با فلسطینیها قطع رابطه نکنیم ، قتل یهودیان ادامه پیدا میکند”.

اما درمورد ارتباط این عملیات با یکدیگر، فرمانده عمومی پلیس ، رونی الشیخ اظهار داشت که :” رابطه ای میان عملیاتی که در قدس ویافا وبیتاح تکفا ، اتفاق افتاده است وجود ندارد وتاکید ورزید که این عملیات در نتیجه انگیزه های فردی بوده است ، وی گفت ، که این تروریستها ساکن اسرائیل بوده اند، اما اجازه اقامت نداشته اند ، وی در ادامه افزود : پلیس نیروهای بیشتری را در شهرها مستقر خواهد کرد تا مانع عملیات تروریستی افرادی شود که مایلند به اینگونه اعمال دست بزنند”.

علیرغم همه این تصریحات ، حوادث دو روز گذشته ، انعکاس بسیار گستر ده ای در داخل اسرائیل داشته است ، بنظر رئیس سابق ” مجلس امنیت ملی اسرائیل” سرگرد یعقوب عمیدرور، تنها پاسخ موجود ، درمقابله با موج تروریسم فعلی به دو طریقه ممکن است ، کوشش در جهت اقدام به عکس العمل بیشتر از جانب ما …../” اما کمی قبل از این فکر میکردم که ما امکانات نشان دادن عکس العمل زیادی نداریم. اما اکنون در پرتوگسترده شدن عملیات تروریستی فعلی، بر این عقیده هستم که مسئله اخراج خانواده های تروریستها به غزه را با ید با جدیت مورد مطالعه قراردهیم “.

در میان این هیاهو، تحلیلگر نظامی روزنامه “یدیعوت احرونوت” رون بن یشای نوشت ، بر عکس انتفاضه های قبلی، دراین انتفاضه ، نه اطلاعات وجود دارد ، وپاسخ جدی هم داده نمیشودواهداف نظامی وهجومی هم در کار نیست، وی تاکید کرد که عدم برخورد ما به این وضعیت این است که همه اینگونه ابزارها وروشها از جمله”مشت آهنین” که لیبرمان پیشنهاد میکند، بکار گرفته شده است ، وی سپس افزود: ” همه این روشها در گذشته بکار گرفته شده و از این پس، کار برد ی ندارد” بن یشای ، سپس از اسرائیلیها خواست که به شکست خود در برابر این انتفاضه اعتراف کنند، وی سپس اسرائیلیها را متوجه این امر کرد که بدون احساس امنیت شخصی در جامعه برای مدتی طولانی ” امکان اداره جامعه به شکل معمولی آن وجود ندارد ” بن یشای سپس  مسئولان دولتی را از این  امربرحذر داشت که امکان دارد این انتفاضه، تبدیل به انتفاضه مسلحانه توده ای شده وهمه اعضا ووابستگان به سازمان الفتح نیز دران شرکت کنند “

آقای الن بن دیوید، تحلیلگر کانال ده تلوزیون اسرائیل نیزتقریبا ، بهمان تحلیل قبلی بن یشای میرسد ، وی اعتراف میکند که دستگاه امنیتی حکومت اسرائیل عاجز مانده است وموج عملیات انتفاضه نه درجهت بازگشت ، بلکه مسیری تصاعدی دارد ، ارزیابی بن دیوید نیز این است که احتمال استمرار انتفاضه بسیار بیشتر از عقب نشینی ان است ودلیل آنهم این است که عملیات فلسطینیها نه به علت سرخوردگی آنها در برابر اسرائیل ، بلکه  این انتفاضه ،جزئی از مبارزه عمومی فضای مبارزاتی منطقه میباشد…..” از این نظر این عملیات نه در پشت سرما ، بلکه همراه با ما و بلکه جلو ترحرکت خواهد کرد.”

در مقابل عاموس هرئیل ، تحلیلگر روزنامه “هآرتس” اظهار کرد که “علیرغم لهجه شدید مسئولان اسرائیلی ، اما انها استراتزی قابل تحققی در غرب رود اردن ندارند، همچنین آنها رغبت چندانی هم برای درگیری با عباس ابومازن ندارند ، زیرا وی به پایان حکومتش نزدیک شده است” هرئیل بر عکس ادعای حکومت اسرائیل که صبغه داعشی به عملیات اخیر داد ، توضیح داد که هردو عملیات اخیر ، جدای ازیکدیگر بوده است ورابطه هماهنگی باهم نداشته اند ، همچنین حجم این عملیات نسبت به عملیات داعش در منطقه، بسیار محدود بوده است .

همچنین رای تحلیلگر روزنامه “معاریف” یوسی میلمان اینچنین است: ” تنها فرصت برای کاهش دادن حجم این ظاهره ( منظور انتفاضه) اقدام در جهت یک پیشنهاد جدی سیاسی میباشد که بر حسن نیت اسرائیل دلا لت داشته باشد. مشابه همین پیشنهاد ارتش وشاباک دارند، اما این توصیه ها وپیشنهادات خوشا یند نتنیاهو ووزرایش نیست ، آنها همچنان احساس قدرت میکنند ، زیرا از طرف عامه مردم برای ایجاد تغییر، زیر فشار نیستند”.