اخبار ویژه, سرتیتر

گزارش كوتاه شب بزرگداشت رفيق تراب حق شناس در پاريس

مراسم بزرگداشت رفيق مبارز و كمونيست انقلابي تراب حق شناس در پاريسمراسم بزرگداشت كمونيست انقلابي و مبارز تراب حق شناس در سالن بزرگ مجموعه آژيكا در پاريس يازده حدود ساعت ١٩ با حضور تعداد كثيري از رفقا و دوستان همرزمان رفيق فقيد برگزار شد، در حاليكه سالن كاملا پر شده بود ديگر علاقه مندان در بيرون محل برگزاري مراسم را تعقيب ميكردند.

در بالاي سن برگزاري مراسم تصوير بزرگ و خندان رفيق تراب با چفيه فلسطيني مزين شده بود، مراسم با ايستادان حضار و كف زدن براي رفيق فقيد و تمامي قربانيان دو رژيم آغاز شد وسپس فيلم كوتاهي كه در آن رفيق شعري از نادر پور را وصف حال همه مبارزان بود ميخواند پخش شد، سپس متني از سوي رفيق بهرام از سوي انديشه و پيكار در بزگداشت تراب قرائت شد.

بعد از خوانده شدن متن رفقاي انديشه و پيكار بخش بيست دقيقه اي از فيلم مستندي درباره رفيق تراب پخش شد كه در آن رفيق تراب به بخشي از تجارب و زندگي خود اشاره ميكرد، نسخه اصلي فيلم كه طولاني تر بوده بعدا قرار است به طريق ديگري در اختيار عموم قرار بگيرد. سپس متن پيام خانواده رفيق تراب از ايران قرائت سد كه در آن بدوري اجباري و رنج اين دوري اشاره شده بود و تشكر از رحمات رفقائي كه در اين چند سال گذشته به پرستاري از رفيق پرداخته بودند.

سپس رفقاي جواني كه در چند سال گذشته با رفيق تراب همياري و همكاري داشتند به تريبون سخنرانان آمده و از تجربيات خود و با تراب سخن گفتند، رفيقي از نشريه منجنيق، عسل اخوان، نشريه بذر و پريسا نصر آبادي از سخنرانان اين بخش بودند.

پس از استراحت كوتاهي رفقا و نزديكان تراب يك يك به تريبون آمده و خاطات و تجربيات خود را از زندگي خود و مبارزات مشترك ارئه كردند، رفقا ابراهيم آوخ، فريبا، بهرام، بهروز عارفي، حبيب و… از جمله سخنرانان اين بخش بودند، سپس پيامهاي همبستگي سازمانها و گروه ها و تشكلهاي سياسي و صنفي و برخي از افراد در بزرگداشت رفيق تراب كوتاه قرائت شد و ليست سازمانها خوانده شد.

پيام رفيق بهروز معظمي رفيق و همرزم ديرينه رفيق فقيد تراب كه بسيار زيبا و روان و رفيقانه نگاشته شده بود توسط رفيق حبيب به همان رواني و زيبائي خوانده شد و مورد استقبال شديد مستمعان قرار گرفت.

سپس از زحمات رفيق عزيزي كه نقش اصلي در رسيدگي و پرستاري رفيق تراب را داشت تشكر شد كه مرد تشويق  شديد حاضران قرار گرفت 

مراسم ساعت يازده و اندي با شعار رفقا به پايان رسيد.

torab_haghshenass2