دولت آلمان باید دستش را از پشت عربستان بردارد!

saudi_arabia_2016_9.jpg

مصاحبه با نماینده حزب چپ در پارلمان آلمان

دولت آلمان باید دستش را

از پشت عربستان بردارد!

اسپوتنیک- گزینش و ترجمه رضا نافعی

منتشر شده در آینده ما

پس از اقدام عربستان سعودی که روابط سیاسی خود را با ایران قطع کرد. باید در انتظار جنگ تازه ای در خلیج ( فارس) بود؟

» سویم داگدلن » سخنگوی حزب چپ ها در امور بین المللی و نماینده این حزب در مجلس آلمان گفت:» دیکتاتور عربستان سعودی کماکان در پی ادامه ترور است». او دولت آلمان را نیز در این امر مقصر دانست.

متن مصاحبه:

اسپوتنیک- خانم داگدالن بنظر می رسد تعارض میان عربستان سعودی و ایران رو به تشدید است، دلیل آن هم اعدام اخیر در عربستان سعودی است. این تحولات چرا شما را نگران می کند؟

داگدلین- مسلم است که این اعدام های جمعی در عربستان سعودی آرامش را در کل منطقه تهدید می کند. و البته اعدام نمر النیمر ، روحانی شیعه، یعنی اعلام جنگ به اقلیت شیعی در عربستان که در عین حال یک اقدام تحریک آمیز علیه ایران نیز هست. از این رو اعتراضات در ایران که نامنتظر هم نبود قابل درک است. دیکتاتور عربستان کماکان درکار ادامه ترور است – برای حفظ قدرت ، هم در عرصه خارجی و هم در داخل کشور که تظاهرات دور از خشونت معترضان را با اعدام پاسخ می دهد.

اسپوتنیک- واکنش دولت آلمان در برابر رویداد های اخیر این بود که » شوک » شده است. چنین بنظر می رسد که گویا بخش سیاسی برلن تا کنون از سیاست خانواده سلطنتی عربستان راضی بوده است….

داگدلین- تنها کسی که در» تویتر» اعلام کرد این رویدادها او را » شوک » کرده اند، مامور دولت آلمان برای نظارت بر حقوق بشر بود. این حمایت آلمان از عربستان سعودی باید پایان یابد. من چندی پیش همراه با » اشتاین مایر» وزیر خارجه آلمان، در عربستان سعودی بودم و تلاش کردم تا همه این پرسش های مربوط به حقوق بشر را روشن سازم. پیش از آن از وزارت خارجه تقاضا کردم امکان دیدار مرا با نمر النمر و همچنین با برادر زاده او » علی النمر» – جوان 17 ساله ای که محکوم به مرگ شده – اول گردنش را بزنند و بعد مصلوبش کنند- .

وزارت خارجه به من اجازه این دیدار را نداد. آنها نه تقاضای مرا به مقامات عربستان انتقال دادند و نه خود به آن پرداختند. چرا؟ چون نمی خواستند اوقات » آقایان» را در ریاض تلخ کنند. بنظر من این اصلا راه و رسم کار نیست. این شیوه در عین حال نشان می دهد که دولت آلمان و کل سیاست خارجی آلمان اصلا معیاری برای سنجش ارزش ها ندارند. وضع حقوق بشر در عربستان سعودی فاجعه آمیز است، مجازات اعدام در عربستان را میتوان مشابه اعدام های داعش دانست، در چنین وضعیتی ادامه دادن به مسلح ساختن بیشتر و بیشتر عربستان یعنی اعلام ورشکستگی اخلاقی دولت آلمان.

اسپوتنیک- پس آنچه که نماینده دولت آلمان برای نظارت بر حقوق بشر می گوید ریاکارانه است؟

داگدلن- البته که ریاکاری است. آنها می دانند که حقوق بشر را در عربستان لگدمال می کنند. سرکوب دگراندیشان ، روزنامه نگاران و همچنین اقلیت شیعی مذهب در آنجا- دستور کار روز است. سیاست خارجی تجاوز کارانه عربستان سعودی که به تروریست های داعش کمک می کند مدت هاست که شناخته شده است. ریاکاری یعنی همین که از یک طرف مقام نظارت بر حقوق بشر آلمان می نویسد «شوک» شده است و از طرف دیگر از سیاست همکاری استراتژیک با عربستان سعودی حمایت می شود. با وجود آن که عربستان خود یکی از عوامل اصلی بی ثباتی در منطقه است آن را » لنگر ثبات» می دانند. فقط کافیست نگاهی به جنگ در یمن بیفکنیم: عربستان سعودی همراه با دیگر کشورهای خلیج (فارس) دست در کار یک جنگ تجاوز کارانه، با سلاحهای آلمانی هستند، اما دولت آلمان ماههاست که در این مورد مهر سکوت بر لب زده است. این بالاتر از ریاکاری است، رذیلانه است، غیرمسئولانه است، این روند نشان می دهد که ما بایدهرچه زودتر سیاست خود در برابر عربستان سعودی از بنیاد تغییر دهیم. البته این را هم باید با روشنی تمام دانست که کسی که به این دیکتاتوری هراس انگیز بازهم اسلحه بدهد سراسر منطقه را بی ثبات می کند و روشن است که علت فرار مردم و پناهجوئی آنها همین سیاست بی ثبات سازی منطقه است.

اسپوتنیک- هم اکنون بعضی ها با نگرانی از جنگ چهارم خلیج سخن می گویند. چنین جنگی می تواند ویرانگر تر از جنگ های گذشته در این منطقه باشد. بنظر شما چگونه می شود بطور مشخص مانع پیدایش آن شد؟

داگدلن- جلوگیری از جنگ می تواند به این صورت باشد که جلوی عربستان را بگیرند. آمریکا و اتحادیه اروپا بویژه آلمان باید به همکاری استراتژیک خود با عربستان سعودی پایان دهند. رفتار با این نظام استبدادی، با دیکتاتوری عربستان سعودی باید مانند رفتار با دیگر دیکتاتوری ها باشد. چرا دولت آلمان خواستار «تغییر رژیم» در عربستان نیست؟ چرا نمی گویند ملک سلمان باید برود؟ چرا همان کاری را که با قذافی و صدام حسین کردند با ملک سلمان نمی کنند؟ همین خود نشان می دهد که این سیاست خارجی تا مغز استخوان دغلکارانه است.

حالا البته باید فشار دیپلماتیک وارد آورد، همچنین غرب باید به مسلح ساختن عربستان پایان دهد. تا زمانی که به این دیکتاتوری سلطنتی فشار وارد نیاید، هر کاری که دلش بخواهد در منطقه خواهد کرد: همین ها هستند که داعش را مسلح می کنند تا به جنگ نیابتی آنها ادامه دهد، بویژه علیه ایران و روسیه.

http://de.sputniknews.com/politik/20160104/306932916/Linke-riad-berlin.html