مرگ کوروش بخشنده ضايعه ای اسفناک برای جنبش کارگری

kourosh_bakhshandeh

کانون مدافعان حقوق کارگر

ھنوز احکام سنگين جعفرعظيمزاده و محمود صالحی را ھضم نکرده بوديم، ھنوزنتوانسته بوديم که با نبود شاھرخ زمانی کنار بيايم که خبر مرگ کوروش بخشنده غمی جانگاه به دل و جان ما گذاشت.

کوروش بخشنده فعال کارگری با سابقه، عضو کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلھای کارگری و از فعا ن پيگير تشکل سراسری بود که در طول ماهھای اخير بارھا مورد آزار و اذيت نيروھای امنيتی قرار گرفته بود. کوروش بخشنده عيد سال جاری در بازداشت بود و اخيرا ھم محکوم به حبس شده بود.

اين مرگ قبل از ھر چيز به ما نشان داد که بايد ھر چه بيشتر در قبال محکوميتھای ناعاد نه عليه فعا ن کارگری بايستيم.

کوروش بخشنده در آخرين ديدارھايی که با اعضای کانون داشت قبل از ھر چيز به مساله ضرورت دفاع از زندانيان سياسی به خصوص محمود صالحی تاکيد می کرد.

بايد مرگ کوروش بخشنده را به پتانسيلی برای دفاع از فعا ن کارگری و پيگيری راه دفاع از حقوق کارگران که آرمان کوروش بخشنده بود، تبديل کنيم.

1 Comment

  1. روانش شاد باد که دلی به بزرگی دالاهو درسینه داشت وهمچون بابک درمقابل ولی فقیه ارتجاع ایستاد وازحقوق ومطالبات همکاران وهمتبارانش دفاع کرد وسرفرازانه جاودانه شد وبرگ سیاه دیگری برپرونده ولی فقیه ارتجاع افزود.من با دلی اندوهگین این ضایعه جبران ناپذیررا به خانوداه داغدارش وجامعه کارگری ایران وتمام مبارزان راه ازادی ومردم سربلند کردستان ایران تسلیت میگویم.برای روح پاکش ارامش ابدی وبرای بازماندگانش صبر وسلامتی ارزومندم.روحش شاد ویادش گرامی باد.

Comments are closed.