کارگر آگاه از نبرد نترسد!!!

برداشت آزاد از شعر عماد الدین نسيمی شاعر آزاده آذربایجانی که به سه زبان شعر

گفته است و زندگيش را در راه مبارزه برای ازادی گذاشت، نام اصلی شعر “حيران رخ یار

” است ، حاصل برداشت آزاد از آن شعری با نام “کارگر آگاه از نبرد نترسد” شده است

گه تقدیم به کارگران زندانی می شود.

کارگر آگاه از نبرد نترسد!!!

مشتاق رھایی، از سرزنش سازش کار نترسد

عاشق آزادی از سرمایه دار و پاسدار نترسد

کارگری که سوسياليسم را کند، ھدف خویش

از آخوند خونریز و کارفرمای فریبکار نترسد

شاھرخ که چو ارانی زند دم ز آزادی و حق

از طعنه نا محرم اسرار کارگری ، نترسد

ای طالب حق و عدالت، ز جان و مال ميندیش

کارگری به برابری رسد، که از سرمایه دار نترسد

گر بی بصری می کند، انکار شاھرخ، ز نبرد

سھل است و چه غم ؟ کارگر آگاه از نبرد نترسد

در نبرد کار و سرمایه بيم سر و جان است وليکن

ای رفيق مبارز، از این ھا، کارگر آگاه نترسد

اندیشه ندارم ز کارفرما و دولت بد اندیش

از زندان و شکنجه، عاشق سوسياليسم نترسد

در سایه اتحاد، ایمن از آ نست، کارگر مبارز

که شاھرخ شير دل، از آخوند کفتار نترسد

م.اخگر

مهر 1392