پرش به محتوا

بررسی سیاست خارجی جمهوري اسلامی ایران در قبال مسئله هسته اي

مقدمه

براي ارائه توضیحی موثق و بدون نقص از انرژي هستهاي بدون اینکه خـود فـرد حقیقتـاً متخصص و صاحب نظر در این زمینه باشد نیاز به اندکی جسارت هست. ما بـدون اینکـه ادعایی در این زمینه مبنی بر کارشناس بودن داشته باشیم، سعی میکنیم تا بـا توجـه بـه اطلاعات و منابع قابل دسترس، تصویري کلی و گاهاً همراه با جزئیات مختصـر از انـرژي هستهاي در کل، و پیشرفتهاي آن در ایران ارائه دهیم. انرژي هستهاي در واقع علاوه بر کاربردهاي به اصطلاح صلحآمیز در زمینههاي مختلف صنعت، کشـاورزي، پزشـکی و ….. واجد کاربردهاي به اصطلاح غیر صلحآمیز و نظامی نیز میباشد. که ایـن نـوع کـاربرد در مورد بسیاري دیگر از کشفیات و دستاوردهاي علمی بشر هم صادق است. شاید گویـاترین و آشناترین مثال این مسئله، تلاش ارشمیدس براي بکارگیري یافتههایش در مورد قوانین اهرمها، براي ساخت منجنیق در دفاع از سرزمینش در مقابل حملـه رومیـان بـوده اسـت. میتوان موارد دیگري نیز از تلاشهاي مسـتقیم دانشـمندان در اسـتفادههـاي نظـامی از دستاوردهاي علمی و فناورانه ذکر کرد. علاوه بر تلاشهاي مستقیم، انباشت علمیاي که در طی قرون متمادي صورت پذیرفته پس از مدتی به صورت آزاد در اختیار سـایرین نیـز قرار گرفته تا آنان هم به فراخور توانشان از آن بهره بگیرند. علومی که به طور مشـخص واجد قابلیتهاي نظامی بوده و هستند، همواره توسط قـدرتهـا بـه عنـوان امـري ویـژه، قسمی مزیت نسبت به سایرین و اهرم بازدارنده مورد توجه بوده و هستند. هـیچ قـدرت و یا دولتی به سادگی این توانـاییهـا را در اختیـار سـایرین قـرار نـداده اسـت. علـم بـراي پیشگامان عصر مدرن تجلی استیلاي بشر بر طبیعت بوده است. این چیرگی شامل تمامی نیروهاي طبیعت و بالاخص خود نوع بشر نیز میشود. »علم مساوي است با قدرت« فرمولی نام آشنا از زبان فرانسیس بیکن براي آشنایان با طلیعه داران فرهنگ مدرن است. بشر از بند رسته از قوانین و حصارهاي جهان پیش از خود، حال میخواهد تا بـا کشـفیات علمیاش و نیروي عقلش جهان را به زیر سلطه خویش بکشد. فیالمثل بشر راهی بـراي به کنترل درآوردن انرژي هسته اتم یافت که آن را در خدمت سودآوري و در ادامه قـدرت بیشتر بکار گرفت و همین مسئله فاجعه هیروشیما و ناکازاکی ژاپن را به بار آورد. به قـول مارکس فناوري )تکنولوژي( هیچگاه بیطرف نبوده و موتور محرکهي آن همـواره کسـب

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: