گوناگون, سرتیتر

سال هزار و سیصد و نود و چهار

1394

سال هزار و سیصد و نود و چهار

سال خیزش بهارسال بغض انزجارسال گریز از انتظارسال باروت و انفجارسال تخریب این دیوار

سال ایستادن استوارسال گذشتن از دیارسال شکستنه حصارسال گرفتنه اختیارسال کشتنه استثمار

سال رهایی از غبارسال خلاصی از فشارسال طلوعی بیشمارسال اتحادی آشکار

سال قیامه نود و چهار!بیا تا برپا کنیم این کارزار.

(م. فریاد)