درباره «عفو بین الملل کردهای سوریه را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرد»

«یکی میمرد ز درد بی نوایی یکی میگفت خانم زردک میخواهی»

حالا این شده حکایت عفو  بین المللی!

Deutscland Funk و خبرگزاری ایسنا اعلام کردند:

 «عفو بین الملل کردهای سوریه را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرد»

کرد های آزادیخواه که اکثراً از« پ کاکا» و دختران و زنان جوان کرد و عرب عراقی هستند  که والدین خود را از دست داده‌اند همراه با کردهای سوری  را همه جانبه تحت فشار قرار داده اند:

اول از طرف کردهای بارزانی

دوم از طرف  سلطان عثمانی جدید یعنی اردوغان

سوم از طرف داعش بشکلی قرون وسطی ای

چهارم و در پشت صحنه بعنوان سناریو نویس و کارگردان – ام. آمریکا که همه سرنخ ها را بدست دارد.

اکنون با مقاومت قهرمانانه مردم سوریه تحت فرماندهی دست آهنین میلیونها عرب سوری(اسد) و کمک فعلی هوایی روسیه و اگر درست باشد شرکت چین و پشتیبانی از آن، سازمانهای بین‌المللی که سرنخشان دست امپریالسم غرب قراردارد  گریه را سرداده‌اند و دست پیش گرفته که پس نیافتند.

آن‌ها تازه یادشان افتاده که نباید مردم را از خانه هایشان آواره کرد. 

آن‌ها تازه یادشان افتاده که نباید خانه‌ها را بمباران کرد، به آتش کشید… و خاک سوخته بجای گذاشت.

من اگر بجای مبارزین کرد، عرب، مسیحی… ایرانی منطقه برعلیه:

 داعش چچنی ها و عربها،‌ ایرانی ها(طرفداران صهیونیستها و پارکابی آمریکایی ها) و اروپایی ها… وایادی کـُرد آنان بودم  که این چنین ظلمی درمنطقه روا داشته اند، چنین سوالهای صادقانه و بچه گانه ای از آن‌ها نمیکردم و منافع عام مردم عرب و کـُرد منطقه را اولویت میدادم که همانا نابودی داعش و دیگر نیروهای آمریکایی اروپایی و طرفدارانشان که جدیداً (دیشب یعنی دوازدهم اکتبر پانزده و امروز بازهم)۱۲۰ تن، آمریکا اسلحه های مدرن برایشان پرتاپ کرده اند، میباشد!

عفو بین‌المللی بایستی خجالت بکشد و حیا کند که معلوم نیست به چه گروهی متعلق است واین «لاما فقیه» کی از آسمان افتاده است! در ثانی سازمان عفوبین المللی (آمنستی اینترناشیونال) باید هزار بار اعلامیه علیه امپریالیسم غرب بسرکردگی آمریکا صادر نماید، تا بتواند سوریان را از لولوی بمباران روسها بترساند.

آیا صهیونیستهایی که ۷۵ درصد رأی یهودیان اسراییل را در جیب دارند و در برابر یک میلیون و نیم زن و بچه قدو نیم قد با انگشتانی تاول زده بر ماشه مسلسل و کشتار انسانهای غیر مسلح که اکنون اجبارا مانند اربابش پشت بدیوار ایستاده است،   عفو بین‌المللی آنها را فراموش کرده است؟ و یادش افتاده که «خانم زردک میخواهی»

این مرا بیاد شعاری در اوایل سالهای ۹۰ میاندازد  که نوجوانی در سویس بردیواری با خطی بچه گانه، بر دیوار خانه‌ای از محله های خارجی نشین نوشته بود:

«خارجیان لطف بفرمایید و خاک سویس را ترک نمایید»؛

Ausslämder seid ihr nett und verlassen sie schweiz 

و شعار بانکها بدست دولت و فاشیستهای خودی در آنزمان چنین بود:

«خارجیان باید هرچه سریعتر اخراج گردند»

که در حقیقت یک شعار توخالی بود، زیرا با دست دیگر خود قانوناً خارجی از ایتالیا، آلمان، فرانسه، یونان، کشورهای عربی بخصوص در آنزمان «کشور آلمان شرق دِ دِ اِر»… رسما وارد میکردند(توبخوان میدزدیدند) و سهمیه سالانه داشتند.

ناتوانی و ذلت امپریالیستهای غالب بینهایت فزون یافته است و زمانش رسیده است که جاروب گردند!

و یا خود جای برای تازه نفس‌ها باز نمایند.

اکنون از طریق رفقای کرد ترکیه از حزب برادر مطلع شدم که افراد متجاوز افسران ترک بوده‌اند که اهالی کوبانه در مرز را از خانه و کاشانه شان بیرون میکردند و میخواهند دیواری مانند صهیونیستها در خط مرزی خو بسازند و مشغول خانه خرابی مردم هستند.

امنستی اینترناشیونال سازمانی از سوسیال دموکراتها(حزب تونی بلر) بود که در زمان کنفدراسیون از وی استفاده میکردیم ولی متوجه شدیم که در عین حال کار تحقیقات و سگ بوکش بورژوازی آلمان در دست یانکی ها بود و در تمام خانه‌های پناهندگان سیاسی که بدست آمریکایی ها اداره میشد لانه داشته و اطلاعات در کنار کمکهای اخلاقی حمع میکردند.

اینجا هم بطوریکه دیده می‌شود کار خود را کرده اند. منتها از پایین! بجای ترک های متجاوز ترکیه از کرد های متجاوز سوری سخن گفته اند.

سپیده

2 Comments

Comments are closed.