شرکت اتحادیه عمومی سندیکاها کارگران عراق ، در کنگره سندیکاهای بین المللی برای همبستگی با کارگران وملت سوریه

sendika_iraq

مترجم : احمد مزارعی ،22 سپتامبر 2015

 

سایت : ” الاتحاد العام لنقابات عمال العراق *

به دعوت رسمی اتحادیه سندیکاهای کارگران سوریه واتحاد یه  سندیکاهای بین المللی کارگران عربوهمچنین اتحادیه سندیکاهای بین المللی، اتحادیه عمومی سندیکاهای کارگران عراق ، در فعالیتهایکنگره سندیکایهای بین المللی ، برای همبستگی با کارگران وملت سوریه ، بر ضد دخالتهای امپریالیستی ، محاصره ، و وتروریسم شرکت کرد.

این کنگره در تاریخ سیزدهم وچهاردهم ، سپتامبر ، در دمشق پایتخت سوریه منعقد گردید، دراین کنگره 250 نفر از شخصیتهای بین المللی سندیکائی از بیست ونه کشور عربی وغیر عربی ، شرکت داشتند ، درکنار اینان سازمانهای بین المللی وملی دیگری که نسبت به موضوعا ت کنگره علاقمند بودند ، نیز شرکت داشتند ، در کنار این کنگره موضوعات وفعالیتهای گو ناگون دیگری نیز انجام گرفت.

آقای علی رحیم علی ، رئیس اتحاد عمومی سندیکاها ی عراق ، که در رآس هیئت نمایندگی کارگران عراق قرار دارد ، اینچنین تاکید ورزید : ” کارگران عراق شانه به شانه یکدیگر ، همچنانکه همیشه ، بمثابه سدی در برابر گروههای تروریستی داعش وهم پیمانانشان ، چه دروطنمان عراق ، ویا هر کشور عربی دیگر ، از نیروهای مسلح وبسیج توده ای کشور ، حمایت میکنند ودر کارگاهها وکارخانه های انها به کار ادامه خواهند داد، آنها همچنین به ارتباط خود با سند یکاها ی بین المللی کارگری ، ادامه خواهند داد وخواهند کوشید تا حقیقت انچه را که در عراق میگذرد ، برای انها روشن کنند، وی سپس روی این موضوع تآکید کرد که تروریسم امروز به بسیاری از مناطق جهان نفوذ پیدا کرده ، لذا این وضعیت از ما میطلبد که میان سندیکاهای کارگری بین المللی ، این موضوع را بحث کرده وحقیقت حوادثی را که در عراق میگذرد، به آنان انتقال دهیم، زیرا هدف نبرد یکی میباشد وهمه ما موردهدف قرارداریم ، تروریسم نه دین دارد ونه وطن.

در همین رابطه ، آقای جمال القادری ، رئیس اتحاد عمومی سندیکاهای سوریه ،اینچنین توضیح داد ، اهمیت این ملاقاتها در این است که مشارکت گسترده ای در سطح بین المللی انجام میگیرد وبه حاضران در کنگره فرصت میدهد تا به حقیقت آنچه که در سوریه میگذرد ، واینکه چگونه ملت سوریه از سیادت واستقلال خود ، منطقه وجهان در برابر تروریسمی تکفیری، دفاع میکند که خارج از تاریخ وجغرافیا آمده اند.

این کنگره محورهای زیر را مورد بحث قرار خواهد داد :

محور اول : تروریسم ، ریشه ها وعوامل پیدایش آن وخطر آن برای طبقه کارگر، ملتها و طریقه مقابله باآن.

مجور دوم : تحریم ، محاصره و فشارهای اقتصادی ابزارهای تروریستی ونا مشروعی میباشد که بر علیه ملتها بکار گرفته میشود تا بوسیله آن تسلط امپریالیسم را بر آنها ، تثبیت کند.

محور سوم : مستحکم کردن وحدت کارگران وجنبش سندیکائی ، در عرصه ملی ، عربی وبین المللی ، در مقابله  با مجموعه تهدیداتی که مانع گسترش همبستگی سند یکائی بین المللی میگردد.

محور چهارم : بحث در مورد جوانب غیر اخلاقی تروریسم تکفیری وهمچنین پدیده به خدمت گرفتن کودکان ، تجارت زنان واستفاده ازاعضای بدن انسان .

در هیئت نمایندگی اتحاد عمومی سندیکاهای عراق ، تعدادی اززنان وجود دارند که اعضای دفاتر اجرائی واتحادیه های محلی در استانها وسندیکاهای عمومی عراق  و شهر بغداد، میباشند.

* جنبش سندیکائی ، کارگری وجنبش زنان در عراق بسیار قوی وریشه داراست واین نتیجه کار حزب کمونیست عراق میباشد که در مراحلی توانست در میان طیفهای مختلف اجتماعی نفوذ کرده وبه سازماندهی دموکراتیک در میان انان بپردازد ، در سالهای شصت وهفتاد گذشته حزب کمونیست عراق توانست با نفوذ درمیان پیروان صدریها ، آنها را سازماندهی سیاسی کند ، بطوری که در مراسم عزاداری عاشورا ، آنها  در کنار شعارهای مذهبی ، شعارهای سیاسی وطبقاتی  نیز سر میدادند ، میتوان گفت بخشی از رادیکالیسم صدریها  را باید در نتیجه کار حزب کمونیست عراق درآن مرحله دید ، قابل ذکر است که بیشتر اعضای حزب کمونیست عراق نیز شیعه بودند، صدریها، که جزء فقیرترین بخش ملت عراق بود ه وهستند ، بطور مشخص در سال 1960 ، تنها در اطراف بغداد وحومه ، بنا به آمار رسمی دولتی، یکصدهزارنفر، کپر نشین داشتند ، تا قبل از آمدن عبد الکریم قاسم، در دوره شاهی ، مآموران دولتی وشهرداری بغداد برای حفظ زیبائیشهر، بارها به کپر نشینان حمله کرده وکپرها یشان را میسوزاندند ولی آنان شبانه ومخفیانه مجددا برمیگشتند، با امدن قاسم که با کمک حزب کمونیست انجام گرفت، عبد الکریم قاسم سه وزیر کار، امور اجتماعی ووزارت کشور را مآمور کرد تا برای صدریها خانه بسازند ، متآسفانه با کودتای بعثیها وکشته شدن قاسم بدست صدام ، کار ناتمام  ویا نیمه تمام ماند و…./ وخبر خوش اینکه اخیرا حزب کمونیست عراق مجددا روابطی را با صدریها بر قرار کرده است ، در صورت درستی این خبر، بنیه مبارزه طبقاتی زحمتکشان عراق قویتر میگردد.