برای شاهرخ زمانی، که در زندان با مرگ تدریجی زجر کش شد.

ما مرگ شاهرخ زمانی را به پرچمی برای اتحاد و همبستگی کارگری که او پیشتازش بود تبدیل خواهیم کرد.
برای شاهرخ زمانی، که در زندان با مرگ تدریجی زجر کش شد.
شاه که ستم کاره بود و
                کارگر کُش و
                     نوکر عمو سام
        با سرسقوط
    در زباله دان
                   تاریخ شد.
کارگر که آزاده بود و
        مولد همه چیز
          سر برافراشت
                  در بهار آزادی
دست بکار رهائی خویش شد.
شیخ که مفت خور و فریبکار و دغل باز است
              مجری انباشت سود سرمایه
                         جانشین نوکر پیشین
دشمن جان و مال کارگر شد.
بهار نشکفته خزان کرد،
         کشت به بار نشسته
                          در خون شد.
سیاست شاه و شیخ
          یکی و غالب گشت
کارگر باز گرفتار و
             سرکوب و
               استثمار و
                    در بند شد.
زمانه تیره گشت و
                زمانی کشته شد
تیرک دار دیگر کفایت نمی‌کند
                  شیوه‌ی جدید قتل
                              ابداع شد.
برای وحشت خلقِ
    به جان آمده از بیداد و
              از ترس توفان خشم او
نه چوبه‌ی دار و
                نه جوخه‌ی مرگ،
مرگ تدریجی
              اینک
      سیاست سرمایه
               برای کشتن
       کارگر زندانی و
             زندانی سیاسی شد.
جعفر امیری
۲۰۱۵/۹/۱۶