بازی با جان انسانها

 

بازی با جان انسانها-یونگه ولت ، شانزدهم آوریل

ترجمه جهان سوسياليست

André Scheer

دوباره صدها انسان جان خود را در دریای مدیترانه از دست دادند. اتحادیه اروپا مسئولیت خود در این باره را رد میکند. کاودر رئیس فراکسیون حزب دمکرات مسیحی خواستار پایان بخشیدن به “بازگرداندن “پناهندگان شد.

دوباره صدها انسان که تلاش داشتند که در فرار از جنگ وفقر در اروپا امنیت پیدا کنند ، با جان خود باید هزینه این تلاش را میپرداختند . بطوری که سازمان حقوق بشری ” سیو دی چیلدرن ” در روز چهارشنبه اطلاع داده است ، در آخر هفته احتمالا چهارصد نفر در دریای مدیترانه در سواحل لیبی جان خود را از دست داده اند . در کشتی که پانصد وپنجاه نفر وجود داشتند که در بین آنان کودکان زیادی وجود داشتند ، که صد وپنجاه نفر از آنها توسط نیروهای حفاظتی ایتالیایی توانستند نجات یابند. با این تعداد جان باختگان که در مرزهای خارجی اروپا جان خود را در اوایل سال جاری تاکنون از دست داده اند به نهصد نفر رسیده است .

در اواخر ماه مارس سازمانهای بین المللی برای مهاجرت حد اقل از پانصد جان باخته امار داده بودند. برای سال گذشته سه هزار نفر که جان خود را از دست داده بودند گزارش شده است. . تعداد واقعی را هیچکس نمیداند.

اشتفان سایبر سخنگوی دولت آلمان به گزارش خبرگزاری آلمان این طوری خود را در برد که این موضوع “پیچیده ” است . از کشور هایی که پناهندگان از آنها عزم سفر میکنند بایستی که با باندهای قاچاقچی بهتر مبارزه کنند. به کشورهای آفریقایی باید کمک شود که انسانها در انجا یک دورنما برای ماندن پیدا کنند.

اما درواقع این سیاست اروپا میباشد که برای این ترآژدی مسئول میباشد . در سال دوهزار ویازده ناتو با بمباران لیبی و واقعه مهم سرنگونی رئیس دولت طولانی مدت لیبی معمر القذافی در این رابطه دخالت کرد. ازاین زمان این کشور آفریقای شمالی در جنگ داخلی و هرج مرج غرق شده است و بسیاری از کشورها ی همسایه را به سوی نابودی کشانده است .

صدها هزار نفر از مناطق جنگی مانند سوریه فرار میکنند ، جاییکه قدرتهای غربی که در همکاری با شیوخ عرب حوزه خلیج سالهاست که آتش بیار معرکه میباشند. انسانهایی که از این شرایط میخواهند فرار کنند درکشورهای اروپایی راههای قانونی بر آنها بسته شده است که در اینجا حمایت پیدا کنند. برای همین بایستی که هزاران نفر بطور غیر قانونی به این جا برسند.

کاترین ویلیند از “سیو چیلدرن “میگوید :”نجات جان این انسانها برای ایتالیا واروپا بالاترین ارجحیت را دارد .” اروپا بایستی که ظرفیتی بیشتری را برای جستجو نجات پناهندگان در اخیتار بگذارد .در عمل هم بایستی که ا یتالیا میبایستی که کمک های خود را در سال گذشته معلق میگذاشت بدلیل اینکه دیگر کشورهای اروپایی امتناع نمودند که مسئولیتی دراین مورد بپذیرند . بجای آن از ماه نوامبر تحت فورنتکس “عملیات تریتون “را شروع نمودند که برای در واقع بازگرداندن پناهنگان نه باری نجات آنها میباشند. اولایلپکه از حزب چپ های آلمان انتقاد میکند که ” تحریک کنندگانی مانند وزیر کشور آلمان توماس دمیزر این نجات اضطراری در دریا را بهیچ روی به عنوان یک وظیفه انسانی اروپا نمبیند بلکه به عنوان تهدید برای امنیت در مرزهای خارجی .”

بوروکراتی : یک بازمانده درام در دریای مدیترانه توسط دوائر دولتی ایتالیا ثبت میشود !<br/>عکس از <br/>Foto: AP Photo/Alessandro Fucariniبوروکراتی : یک بازمانده درام در دریای مدیترانه توسط دوائر دولتی ایتالیا ثبت میشود ! عکس از Foto: AP Photo/Alessandro Fucarini