رياکارى غرب در مورد جنگجويان اسلامى

 

نويسنده: روبرت ماتياسون

مترجم: پيام پرتوى

سون تسى ۲۵۰۰ سال پيش تاييد نمود که «کليه جنگها بر روى فريب بنيان نهاده شده اند»· اين حقيقتيست که بويژه در مورد جنگ نيابتى هدايت شده توسط جهان غرب و متحدان آن در خاورميانه٬ تحميل شده از بيش از چهار سال پيش به سوريه٬ صادق است·

اين روشيست شناخته شده· نيروهاى شبه نظامى آماده به خدمت در کشور را جستجو٬ مسلح و از نظر مالى تامين کن٬ و پس از آن بمنظور فروش آن به افکار عمومى در غرب پوشش مناسب دمکراتيک به آن بده·

عليرغم سادگى در روش دشوار بودن ترجمه آن در واقعيت به اٽبات رسيده است· آن جنگجويان آزاديخواه دمکرات/ترسيم شده٬ نشان داده اند که اهدافشان با عبارات زيباى تبليغاتى جنگى در مورد آزادى و دمکراسى فاصله زيادى دارد· بدين ترتيب ظهور دولت اسلامى٬ بدون جنگ دراز مدت جهان غرب و دامن زدن به اختلافات٬ غيرقابل تصور ميشد·

گسترش داعش روش را تغيير نداده بلکه سرمايه گذارى مبالغ بر روى اسب ديگرى را سبب گشته است· شنبه گذشته شهر ادلب در شمال سوريه به تصرف جبهه نصرت٬ شاخه اى از القاعده در سوريه٬ درآمد·

وفادارترين ژنرال به رهبران جهان غرب٬ سليم ادريس٬ نيز در نوشته اى در توييتر از مواضع سابق خود نسبت به جبهه نصرت عقب نشينى و ناگزير به قدرت و تعهد عمل آنان در کشور اعتراف نمود·

خشم رهبران جهان غرب در خلال نيمه ششماه گذشته از داعش از نظر هنر بازيگرى در رديف اسکار قرار دارد· تلاش در جهت توصيف جنگ بر عليه سوريه بعنوان مبارزه اى براى دمکراسى همواره يک کلاهبردارى بوده است· قربانى مردم سوريه هستند که چهار سال در رنج و عذاب بوده اند·

1 Comment

  1. با سلام
    خواننده عزيز در رابطه با اين مقاله به اشاره به نکته اى مايلم· جا داشت که اين نکته را زير مقاله و همراه با ارسال آن متذکر ميشدم که بدليل عجله به انجام آن ناٸل نيامدم· نکته مذبور در خط اول آنجايى که نويسنده مينويسد:
    « سون تسى ۲۵۰۰ سال پیش تایید نمود که «کلیه جنگها بر روى فریب بنیان نهاده شده اند» جاى دارد· عليرغم مخالفتم با اين جمله٬ که به نويسنده مقاله نيز ابلاغ نمودم اما پاسخى دريافت نکردم٬ آنرا بدليل اينکه در رابطه با سوريه قرار داده شده بود منتشر نمودم·

    دوستان٬ همه جنگها بر روى فريب و نيرنگ بنيان نهاده نشده اند· جنگهايى که منافع طبقه کارگر و زحمتکشان را مد نظر خود دارند عادلانه و قابل حمايت اند· نقل قول اگر اعمال حيله هاى جنگى را در نظر داشته باشد مورد قبول است· يقينا در جنگهاى عادلانه نيز شيوه هايى براى پيروزى اتخاذ ميگردند که ميتوان «حيله گرانه» خواند· از چنين روشهايى همه طبقات درگير در جنگ بهره ميبرند اما استفاده از شيوه تعيين کننده ماهيت عادلانه و يا غير عادلانه بودن جنگ نيست·

Comments are closed.