برگزاری فروم جهانی در تونس به امید حرکت بسوی جهانی دیگر!

احمد پوری

جهانی سازی نئولیبرالی و نظم نوین جهانی یعنی تشدید شکاف بین فقیر و غنی، افزایش بیکاری، رشد خطرناک ملی گرایی افسار گسیخته در تمام کشورهای فقیر و غنی، رشد بنیاد گرایی و تعصب خشک مذهبی، رشد انواع و اقسام تروریسم، رشد راسیسم و نئوفاشیسم در جهان صنعتی و متمدن!
خصوصی سازی بی پایان یعنی کسب سودهای نجومی برای 1%ها و نابودی رفاه اجتماعی 99% ها و بزبان دیگر نابودی دمکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی و اقتصادی!

فقر و بی عدالتی بزرگترین خشونت و شکنجه و درد مستمر و نامرئ است! و مهمترین ریشه اغلب خشونتها و جنایات فردی، اجتماعی و جنگ های غارتگرانه است.

تمام رسانه های حاکم برجهان دقیقا می خواهند این رابطه بین نظام کاپیتالیستی حاکم بر جهان و این فجایع را قطع کنند! و ادعا کنند که رشد بینادگرایی مذهبی در شکل داعش و یا در شکل فاشیسم ربطی به ساختار سیاسی و اقتصادی حاکم بر جهان ندارد! تئوری جنگ تمدنها یک نمونه بسیار هوشمندانه و بغرنج برای گمراه کردن توده ها از ریشه جنگها و خشونتهای جهانی است!
علت را به همه چیز ربط می دهند غیر از ریشه اصلی بحران و مشکلات واقعی! به همین دلیل است که بعد از هشت سال بحران اقتصادی ساختاری جهانی نه یک راه حل اقتصادی ساختاری داده اند و نه مسببین بحران را مجازات کرده اند! بقول جرج بوش با جنگهای بی پایان می خواهند این بحران را درمان کنند!
هیچکدام از این جنگ افروزان هم تابحال محاکمه و مجازات نشده اند!

لستر تارو در کتاب آینده سرمایه داری بدرستی می گوید: جهانی شدن یعنی برندگان همه چیز را تعیین می کنند!

تا زمانیکه توده ها تحت تاثیر ایدئولوژی طبقات حاکم و استثمارگر قرار گیرند و در سرنوشت خود دخالت نکنند و مقاومت خلاق خود را سازماندهی نکنند اوضاع عوض نخواهد شد!

سال 2002 سازماندهی سوسیال فروم اروپا که در فلورانس شروع شد. بگونه خارج تصور تمامی سازماندهان بیش از 66000 نقر در کلاسهای آموزشی و بیش از یک میلیون نفر در تظاهرات روز آخر شرکت کرده بودند! علیرغم اینکه در تمام طول هفته رسانه های ایتالیا اخبار بسیار منفی در مورد فروم اروپا و فعالین ضدجهانی سازی نئولیبرالی منتشر می کردند، شرکت میلیونی و حمایت بی دریغ مردم به معنی واقعی کلمه بی نظیر بود! مردم از بالکن های خانه ها یا دم در شان به تظاهرات کنندگان شیرینی و آب و گل و … میدادند!
من در تمام تظاهراتهای ضدجهانی سازی نئولیبرالی از سال 1998 که در پراگ بود، در سطح سازماندهی بخشی از فعالین هلندی و شرکت در این تظاهراتها فعال بودم…

سئوال اساسی من این است چرا با چنین شروع درخشانی که نور امید را برای آفریدن جهانی دیگر در دل و دیده تمامی شرکت کنندگان میلیونی این تظاهرات روشن کرد، بجای رشد این حرکت ما شاهد خاموش شدن تدریجی این حرکت در سالهای بعدی بوده و هستیم؟ چرا نخبه گان حاکم برجهان می توانند از این مسائل فورا درسهای تاریخی خود را بگیرند و منافع خود را تضمین کنند ولی قربانیان نظام و انقلابیون نمی توانند؟ تا کی و چرا چپ ها با مسابقه در چپ روی مسیر اتمیزاسیون را طی می کنند؟

تا زمانیکه به این سئوال بگونه ای همه جانبه و ریشه ای نتوانیم جواب دهیم… پرواضح است که نمی توانیم با کیفیت و راندمان خوب راه خود را بسوی جهانی انسانی باز کنیم…
آنالیز این مسئله فعلا از حوصله این یادداشت کوتاه خارج است… بار دیگر بطور خاص به این مسئله خواهم پرداخت…

چند نکته در باره اینکه در شرایط فعلی چه کار مي توانيم بکنيم ؟
یک: در مقابل رسانه های حاکم که تاریخ را جعل و براساس منافع نخبه گان حاکم بازآفرینی می کنند، مي توانيم حافظه تاریخی خود را بیشتر تقویت کرده و به کار اندازيم!
دو: با ارتقاء آگاهی سیاسی و تاريخی، در حد توان سعی کنیم از تداوم این نظام ناعادلانه و جنایتکارانه حاکم برجهان مشروعیت زدایی کنیم.
سه: علل پرکندگی چپ و نیروهای مترقی را در عرصه تئوری و عمل بگونه ای ریشه ای تحقیق و بررسی کنیم…
چهار: با افشای مداوم کارکرد نظام و منافع نخبه گان حاکم به تاثير خود بر افکار عمومي ادامه دهيم تا به غرشي تبديل گردد که گوشهای جهانیان را برای دریافت حقایق باز کند.
پنج: آگاهیی که به سازماندهی برای تغییر شرایط موجود منتهی نشود، آگاهی واقعی نیست… باید در تمام سطوح ممکن به خودسازماندهی توده ها، نا فرماني مدني و مقاومت در برابر روندی که انسان و محیط زیست را نابود می کند، دامن بزنیم.
شش: هزاران بار از نو به شيوه های ابتکاری توده ها را برای یافتن راه حل مشکلات درگیر کرده و به خلاقیت آنها در مقاومت و خود سازماندهی دامن بزنیم و از تجارب آنها بیاموزیم….

بقول نوام چومسکی …. ” اکنون وقت آن نیست که بدانیم چه کسی جهان را خلق کرده است، باید دید چه کسانی به تخریب آن مشغولند.”

مبارزه با تروریسم!
بیش از 14 سال است که کشورهای امپریالیستی ” متمدن و مدافع حقوق بشر” جنگ با تروریسم را شروع کرده اند. کشورهای زیادی را با خاک یکسان کرده اند! میلیونها انسان را کشته و زندگی و آینده ده ها میلیون نفر نابود کرده اند. ولی از تعداد تروریستها کمتر نشده که هیچ با رشد نجومی در همه جا ریشه می دوانند؟! انواع و اقسام تروریستهای بنیادگرای مذهبی که تابحال هیچکس ندیده و نه اسمشان را شنیده بود، در این کشورها مثل قارچ رشد می کنند! چرا این کشورهای فاتح و موفق در جنگ علیه تروریسم و بنیادگرایی مذهبی بطور دائم شکست می خورند؟ راستی باوجود اینهمه برنامه ریز و آنالیست نابغه … چرا روش کار خود را تغییر نمی دهند؟

می خواهند صلح ابدی را در جهان حاکم کنند، علیرغم میلشان سر از جنگهای بی پایان در می آورند! می خواهند تروریستها را ریشه کن و نابود کنند، علیرغم میلشان در ابعاد نجومی رشد می دهند! می خواهند شکاف فقیر و غنی را از بین ببرند، علیرغم میلشان این شکاف فقیر و غنی را در ابعاد نجومی رشد می دهند! می خواهند کمک کنند مردم منطقه به رفاه و استقلال برسد علیرغم میلشان به غارت منابع طبیعی شان می پردازند و وابستگی رژیمهای منطقه را بیشتر می کنند! می خواهند زنان را رهایی بخشند، علیرغم میلشان زنان خاورمیانه را بدست داعش و طالبانها سپرده و به برده های جنسی تبدیل می کنند! به جای رهایی آنها را به کشتزار مردان تبدیل می کنند! می خواهند توسط سازمان ملل جنگ بین کشورها را غیرممکن کنند، عیلرغم میلشان سازمان ملل را به گیشه صدور ویزای جنگ تبدیل کرده اند! می خواهند به همه جهان وفاداری و اطاعت از قوانین را یاد بدهند عیلرغم میلشان سازمان ملل و قوانین بین المللی را به زباله دانی انداخته و با قوانین ناتو و منافع 1% با افتخار به جنگهای غیرقانونی دامن می زنند! می خواهند امنیت جهان را تضمین کنند علیرغم میلشان در هر جایی که وارد شده اند امنیت و ثبات را نابود می کنند! … … … …

چرا در تمام زمینه های بغرنج و بغایت مشکل تکنیکی و علمی مانند رفتن به قعر کهکشانها و اقیانوسها و … متحد کردن تمامی کشورهای مرتجع عربی و نفت خیز که دشمن خونی همدیگر هستند و ارتجاعی ترین و خرافاتی ترین نظامهای سیاسی جهان را نمایندگی می کنند، موفقیت بی نظیر دارند ولی در تمام برنامه ها و اهداف انسانی شکست مطلق می خورند و هرگز روش خود را تغییر نمی دهند؟

با وجود تمامی معجزات غیرقابل تصور فوق الذکر، مهمترین معجزه کشورهای امپریالیست این استکه در تمام منطقه، مردمی که شاهد این همه جنایت و تجربه مستقیم هستند هنوز از نیت خیر امپریالیستها نا امید نشده اند! هنوز در آرزوی نجات خویش به آغوش جلادانشان پناه می برند!

راستی این روند تاکی ادامه خواهد یافت؟ مسئولیت روشنفکران خاورمیانه در این میان چیست؟

احمد پوری ( هلند )
28 – 03 – 2015

****************************************
از صفحه حسین نقی پور…
دوازدهمین فوروم اجتماعی جهانی از تاریخ سه شنبه 24 مارس 2015 به مدت 5 روز تا تاریخ یکشنبه 28 مارس در پایتخت تونس کار خود را با شعار مرکزی و همیشگی اش دنیای دیگری ممکن است، آغاز می کند. علیرغم اقدام تروریستی داعشی ها در شهر تونس در تاریخ سه شنبه 17 مارس که منجر به کشته شدن 23 تن از جمله خود ترورست ها شد و حاکم شدن نوعی از فضای ناامنی و امنیتی که البته ربط مستقیمی به فوروم نداشت، بنا به گزارش برگزارکنندگان هیچ نهاد و سازمانی شرکت خود را معلق نکرد. تا پایان ماه فوریه نزدیک به 4000 سازمان و موسسه برای عرضۀ پروژه های خود ثبت نام کرده اند. برگزار کنندگان از سازمان ها و نهاد های متقاضی درخواست کردند به علت محدود بودن محل برگزاری فوروم موضوعات مشابه مشترکا به ارائۀ پروژۀ هایشان بپردازند.حاصل این ابتکار این شد که در حال حاضر 1074 پروژه جهت عرضه ثبت شده اند که میتوان آن ها را در موضوعات زیر دسته بندی کرد:
1 تغییرات آب و هوائی ، عدالت اکولوژیستی
2 هدایت ، مجازات ، تنظیم فعالیت های کنسرن های چند ملیتی
3 حقوق دموکراتیک ، شهروندی و سیاسی
4 حقوق افتصادی و اجتماعی ، مبارزه با فقر و نابرابری
5 تنظیم بازار مالی ، بدهی ها ، مالیات ها
6 عدالت مربوط به زمین، دست یابی به زمین، غارت زمین
7 مهاجرت و حقوق مهاجرین
8 حقوق بشر
9 حقوق زنان ، برابرحقوقی جنسیت های مختلف
10 کار ، مبارزات سندیکائی
زمانبندی ها :
24 مارس مجمع عمومی زنان ، مجمع عمومی جوانان و از ساعت 15 مارش آغازین فوروم
25 مارس انقلاب و مبارزه برای کرامت انسانی، آزادی ، دموکراسی و عدالت ااجتماعی در مغرب ، مشرق و همه جای دنیا ( فعالیت های خودگردان)
26 مارس فعالیت های خود گردان
27 مارس مجمع عمومی با هدف کارمشترک در برآورد اشتراکات
28 مارس پیش از ظهر مجع عمومی برای مشورت روی آکسیون ها و بعد از ظهر مارش پایانی فوروم
به روال سال های 2009 در شهر بلم برزیل و 2011 در داکار سنگال و 2013 در تونس همچان این امکان برای مشارکت کسانی که نتوانسته اند در تونس حضور یابند وجود دارد که از طریق اینترنت به صورت همزمان در جریان فعالیت ها و بحث ها قرارگیرند و در آن ها مداخله ورزند.
برای اطلاعات بیشتر می توان به سایت فورم اجتماعی جهانی به آدرس :
https://fsm2015.org/en
مراجعه کرد.

***********************************
پنچ عکس اول از فروم جهانی سال 2015 در تونس از حسین نقی پور است
شش عکس بعدی از بنیانگذاری فروم اروپا در فلورانس ایتالیا سال 2002 از احمد پوری است.