ميليونها مارک حاکميت را به هيتلر سپرد

پرولتر (ارگان رسمى حزب کمونيست سوٸد «م·ل») شماره ۲۱ ٬ ۲۲ مى – ۲ ژوٸن ۱۹۹۹

ميليونها مارک حاکميت را به هيتلر سپرد

نويسنده: ماريو سوزا

مترجم: پيام پرتوى

در ۳۰ ژانويه ۱۹۳۰ آدولف هيتلر توسط رٸيس جمهور وقت آلمان٬ پل ون هايندنبرگ٬ به سمت صدر اعظم٬ نخست وزير آلمان٬ منصوب شد· اگر چه اين رويداديست بسيار پر اهميت که زندگى بشريت را در خلال نسلها تحت تاٽير خود قرار داده است٬ و عليرغم اراٸه توصيفى گسترده در مورد هيتلر٬ آلمان نازى و کشتار جمعى حزب نازى که در خلال چند سال اخير رخ داد٬ چگونگى به قدرت رسيدن هيتلر همچنان فصليست پنهان که مورخان سرمايه دارى از طرح آن اجتناب ميورزند·

و آن بدليل اينکه اين سياستمداران دست راستى و سرمايه هاى بزرگ٬ نيروهاى سياسى کنترل کننده فعلى جهان٬ بودند که زمانى حاکميت دولتى را در آلمان به هيتلر واگذار نمودند·

امکانات عظيم مالى حزب نازى مستقيما از جانب اتحاديه کارفرمايان آلمان و سرمايه هاى مالى تامين ميشد· آگاهى در مورد چگونگى بدست گيرى قدرت توسط هيتلر برملاء کننده شيوه تفکر و رفتار سرمايه داران خواهد شد و بهمين دليل اطلاعات اراٸه شده تقريبا برابر است با صفر·

يکى از تصاوير معروف جان هرت فيلد· او براى Arbeiter Illustrierte Zeitung در برلن ۱۹۲۷-۳۳ کار ميکرد· کلکسيون او در مبارزه با نازيسم مورد سوء استفاده قرار گرفت· او ناگزير گريخت و ميان سالهاى ۱۹۳۳-۳۸ در پراگ زندگى کرد· در سال ۱۹۵۰ به آلمان بازگشت و در آکادمى هنر در برلن شرقى بعنوان استاد منصوب شد·gftz

حزب کارگران ناسيوناليست سوسياليست آلمان

هيتلر فعاليت سياسى خود را در سال ۱۹۱۹ از طريق بدست گيرى رهبرى حزب کارگران آلمان٬ حزب ملى سوسياليست کارگران آلمان٬ آغاز نمود· او در خلال جنگ جهانى اول بعنوان گماشته و سرجوخه انجام وظيفه مينمود و در طول دوران پايانى جنگ٬ ۱۹۱۸ ٬ در ناحيه نظامى مونيخ بعنوان جاسوس ضد کمونيست به استخدام نيروهاى مسلح آلمان درآمد·

بدست گيرى رهبرى حزب کوچک و دست راستى کارگران يکى از ماموريتهاى هيتلر بود· او نام حزب را به حزب ملى کارگران ناسيونال سوسياليست آلمان٬ NSDAP٬ تغيير و برنامه اى را با اصول ملى و زمينه هايى بشدت ضد يهودى و ضد سوسياليستى به تصويب رساند·

شمارى از سربازان حرفه اى قديمى – ه تحت فرمان و افسران به حزب پيوستند٬ که به سبب آن به حزب مشخصه اى نظامى داده شد· در جريان جلسه حزب نشان داده شد که هيتلر عوام فريبى حرفه اى بود٬ فردى با استعداد بهره بردارى از تبليغات نفرت براى تهييج مخاطبان خود بر عليه يهوديان٬ کمونيستها٬ سوسياليستها و کارگران مبارز·

کاهش شمار نازيها در انتخابات ۱۹۲۸

در خلال سال قحطى ۱۹۲۱ تبليغات نفرت با بيکارى توده اى و نگرانيهاى اجتماعى حاميان بسيارى پيدا کرد و حزب توسعه يافت· از جانب هيتلر به ارنست روهم٬ يک افسر قديمى٬ ماموريت سازماندهى ارتش خصوصى حزب SA٬ نيروى شبه نظامی حزب ملی کارگران سوسیالیست آلمان٬ داده شد· نازيها از آن بمنظور تحريک مردم در خلال نشستهاى حزبى کمونيستها و دفاتر آنان بهره بردارى مينمودند·

هيتلر در سال ۱۹۲۳ پس از يک کودتاى نافرجام به ۵ سال زندان محکوم٬ اما مورد عفو و تنها پس از شش ماه آزاد شد· او در خلال اين دوران کتاب مبارزه من را٬ که در آن برنامه سياسى خود را تشريح نموده بود٬ نوشت· حزب نازيها با بهره بردارى از تبليغات نفرت٬ عوام فريبى و سوء استفاده هوشمندانه از نارضايتيهاى حاصل از قحطى ايجاد شده توسط بحران اقتصادى٬ در ميان خرده سرمايه دارى آلمان به موفقيت بزرگى دست يافت و حزب رشد کرد·

نازيها در انتخابات مى ۱۹۲۴ در مجلسى با ۶۴۶ نماينده٬ ۲ ميليون راى٬ ۳۲ کرسى پارلمانى را ازآن خود نمودند· اما در دسامبر همانسال٬ در انتخابات پارلمانى بعدى٬ شمار آراى حزب تا ۰٬۹ ميليون کاهش يافت· اين کاهش سال بعد نيز ادامه يافت· نازيها در انتخابات پارلمان٬ ۱۹۲۸ ٬ صاحب ۰٬۸ ميليون راى شدند· از ميزان افراط گرايى حزب٬ بدون نفوذ در جامعه٬ کاسته و همزمان بر ميزان توان گرايشات چپ افزوده شد· سوسيال دمکراتها٬ SPD٬ در همان انتخابات ۹٬۱ ميليون و کمونيستها٬ KPD٬ حزبى با ۱۲۰۰۰۰ عضو٬ ۳٬۳ ميليون راى را ازآن خود نمودند·

جناح راست سنتى با ۴٬۷ ميليون راى٬ حزب ناسيوناليست DNVP با ۴٬۴ ميليون راى و شمارى از احزاب کوچک ديگر توسط حزب مرکز نمايندگى ميشد· با اينحال انتخابات سال ۱۹۲۸ آخرين سالى بود که حزب نازى هيتلر بعنوان يکى از احزاب کوچک پارلمان قلمداد شد·

 

rfrz

ارنست تلمان رهبر KPD٬ حزب کمونيست آلمان بود· کمونيستها مورد تعقيب و آزار قرار گرفتند و هزاران تن از آنان در سراسر آلمان بازداشت شدند· او در اوت ۱۹۴۴ توسط افراد اس اس بقتل رسيد·

دريافت کمک از جناح راست توسط هيتلر

پس از جنگ جهانى اول و طرح يانگ٬ مسٸله غرامت جنگى وضعيت اٸتلافات و نقشه سياسى آلمان را تغيير داد· عليرغم اتمام جنگ جهانى در سال ۱۹۱۸ ٬ مسٸله پرداخت غرامت جنگى آلمان به قدرتهاى پيروز تا سال ۱۹۲۹ همچنان لاينحل باقى مانده بود·

در آنسال ديپلمات آمريکايى اوون دى يانگ٬ با اراٸه يک طرح پرداختى ميزان قطعى غرامت جنگى آلمان را ۱۰۵ ميليارد مارک٬ تا سال ۱۹۸۸ پرداخت ميشد٬ تعىين نمود· آن درخواست غرامت بالا در جنگى که بسيار دور (۱۵ سال) بنظر ميامد و اينکه طى سالها بار سنگينى ميشد بر دوش آلمان٬ سبب ساز اعتراضات گسترده اى شد·

در آن شرايط هيتلر با کمک رهبر حزب ناسيوناليست٬ آلفرد هاگنبرگ٬ موفق به ايجاد اٸتلافى بر عليه طرح يانگ شد· با کمک اين اٸتلاف هيتلر براى اولين بار به رساندن صداى خود به گوش همگان ناٸل آمد و از آن طريق به نامى شناخته شده در سراسر کشور مبدل گرديد· توسط بهره بردارى از سازمان حزب ناسيوناليست٬ نشستها و بخصوص نشريات تحت کنترل حزب ناسيوناليست٬ هيتلر خود را در سراسر کشور بعنوان مبلغى بيرحم و تند و تيز معروف خاص و عام نمود·

کمک مالى سرمايه داران بزرگ آلمان به هيتلر

حملات شديد به سوسياليسم و نژادپرستى بر عليه يهوديان٬ که براى او تفاوتى نداشتند٬ اساس و پايه نطق وى را شامل ميشد· هيتلر در همانزمان در مبارزه من نوشته بود: «بلويشم روسى در قرن بيستم بايد بعنوان تلاشى از جانب يهوديت براى سلطه بر جهان قلمداد گردد» و در ادامه: «مبارزه بر عليه بلشويسم يهودى جهانى موضعى قاطع بر عليه روسيه شوروى را مطالبه مينمايد»·

او در نطق ۱۹۳۶ خود در روز سراسرى حزب در نورمبرگ مدعى شد که در اتحاد جماهير شوروى «رهبرى در شوروى – و جمهورى دهقان تا ۹۸% در اختيار يهوديان قرار دارد»· تحريکات بر عليه کمونيستها٬ اتحاد جماهير شوروى و يهوديان در ميان طبقه اشراف انعکاس يافت· توجه غولهاى تجارى و صنايع آلمان بر روى هيتلر متمرکز شد·

آنها در او بمنظور ايجاد يک دولت دست راستى نيرويى را با سياستى اعلام شده جهت بهره بردارى بر عليه طبقه کارگر مشاهده مينمودند· سرمايه داران بزرگ آلمانى که بر روى وجوه اقتصادى در نظر گرفته شده براى مبارزات سياسى کنترل داشتند٬ با مبالغ هنگفتى به حمايت از هيتلر برخاستند· هيتلر از کمکها براى ساخت و ساز يک حزب سراسرى٬ و دستگاه تبليغاتى با بخشها و گسترش تبليغات در سراسر کشور و صدها فعال حزبى مزد بگير بهره بردارى نمود· از جمله گروه ضربت هيتلر با کمکهاى مالى سرمايه داران بزرگ سازماندهى شد·

افزايش نازيها

کمکهاى دولتى سرمايه گذاران آلمانى ايفا کننده نقش تعيين کننده اى در سياست آلمان بود· پس از يکسال٬ در جريان انتخابات سراسرى در سپتامبر ۱۹۳۰ نازيها ۶٬۴ ميليون از آراء را بخود اختصاص دادند! يک افزايش ۸ برابرى از آراء در عرض دو سال! حزب نازى٬ يکى از کوچکترين احزاب کشور٬ توسط پولهاى تجار بزرگ به يک حزب همه گير مبدل شد· در خلال انتخابات٬ با افزايش بحرانهاى سياسى و اقتصادى٬ عوامفربيهاى هيتلر به کار آمدند· تبليغات نازيها بر روى شخص هيتلر٬ بعنوان ناجى٬ متمرکز شده بود·

آفيشهاى بزرگ با تصاوير منقش او بر روى آنها و عنوان «هيتلر ايجاد کننده کار و نان – ليست شماره ۳ را انتخاب کنيد» تبليغات اصلى انتخابات را تشکيل ميدادند· پس از انتخابات بيکارى و فلاکت بشدت افزايش يافت· در سال ۱۹۳۱ شمار بيکاران ۴ ميليون نفر بود! وضعيت کشور با ناآراميهاى اجتماعى٬ تظاهرات بزرگ و درگيريهاى خونين ميان نازيها و کمونيستها مشخص ميشد· بسيارى از تجار بزرگ آلمان نيز٬ با نگرشى محتاطانه در قبال نازيها٬ در سال ۱۹۳۱ به حمايت از هيتلر برخاستند·

انتخابات ۱۹۳۲

در انتخابات رياست جهمورى ۱۹۳۲ هيتلر در مقابل رٸيس جمهور وقت آنزمان پل ون هايدنبرگ بعنوان رقيب انتخاباتى شرکت نموده بود٬ کمک جديد اهميت بسزايى داشت· هيتلر در انتخابات در دو نوبت شکست خورد اما در دور دوم تعداد قابل توجهى راى٬ ۱۳٬۴ يا ۳۶٬۸% دريافت نمود·

(نامزد حزب کمونيست ارنست تلمان در مرحله اول ۳٬۷ ميليون راى٬ ۱۰% را اذان خود نمود) هايدنبرگ انتخابات را در مرحله دوم با کمک کمونيستها و سوسيال دمکراتها با دريافت ۵۳% از آراء برنده شد· بيکارى در سراسر جهان رو به فزونى نهاده بود·

در آلمان شمار بيکاران فقط در عرض يکسال٬ از ۱۹۳۱ تا ۱۹۳۲ ٬ از ۲ ميليون به ۶ ميليون نفر رسيده بود· علاوه بر اين تقريبا يک ميليون نفر از سيستم حمايت اجتماعى خارج شده بودند· ترس و وحشت در جامعه و محافل تجارى گسترش يافت· مدت کوتاهى پس از انتخابات رياست جمهورى در ۳۱ جولاى ۱۹۳۲ نوبت به انتخابات مجلس رسيد·

پول بيشتر٬ آراء بيشتر

حزب نازى مورد حمايت سرمايه داران بزرگ آلمانى قرار داشت و اينبار موفقيتهاى نازيها شگفت انگيز بود· از ۶٬۴ ميليون راى ۱۹۳۰ تا ۱۳٬۷ ميليون ۱۹۳۲· نازيها با ۳۷% به بزرگترين حزب مجلس مبدل شدند· انشعابات در طبقه کارگر يکى از عوامل يارى دهنده به آنان بود· سوسيال دمکراتها و کمونيستها براى رويارويى با عوامفريبى هيتلر به اراٸه برنامه سياسى منسجمى قادر نبودند·

در ادامه سوسيال دمکراتها در آخرين لحظه از همکارى با کمونيستها امتناع ورزيدند· هيتلر پس از انتخابات بمنظور ايجاد دولتى در جهت ايجاد اٸتلافى با دومين حزب دست راستى٬ حزب مرکز٬ به رهبرى فرانز ون پاپن تلاش نمود· حزب مرکز يک حزب مسيحى بشدت ضد کمونيست بود· مذاکرات ميان هيتلر و ون پاپن با مطالبه هيتلر در مورد کسب مقام صدر اعظمى و با در اختيار گرفتن تمام قدرت در نزد خود ناموفق بپايان رسيد·

مذاکرات ناموفق در حزب نازيها ايجاد انشعاب را سبب شد٬ امرى که بر روى نتيجه انتخابات مجلس در نوامبر همان سال تاٽير منفى گذارد· نازيها با از دست دادن دو ميليون راى صاحب ۱۱٬۷ ميليون راى٬ ۳۳% ٬ شدند·

تفويض قدرت به هيتلر توسط حزب مرکز و ناسيوناليستها

هيتلر پس از انتخابات نوامبر از طريق اخراج مخالفان بحران سياسى درون حزب را تحت کنترل خود در آورد و بدين طريق جايگاه وى در سياست آلمان بصورت فزاينده اى تحکيم يافت· او در مذاکرات با فرانز ون پاپن و حزب ناسيوناليستها به درخواست خود٬ مقام صدراعظمى٬ دست يافت· پرزيدنت ون هايندنبرگ در ابتدا مردد اما سرانجام در ۳۰ ژانويه ۱۹۳۳ هيتلر را به سمت صدراعظمى آلمان منصوب نمود·

دولت جديد هيتلر٬ بجز خودش٬ از ۱۰ وزير تشکيل ميشد· نازيها در دولت: گورينگ٬ پرزيدنت مجلس بود که بر روى پليس پروس کنترل داشت٬ و ويلهلم فريک٬ وزير امور داخلى با کنترل بر روى پليس داخلى·

پست معاونت صدراعظم به فرانز ون پاپن سپرده شد· رهبر حزب ناسيوناليست آلفرد هايدنبرگ وزير دارايى و بقيه مقامات مهم در دولت ميان حزب مرکز و هواداران آنان تقسيم شدند· شمار بيکاران در آنزمان تا ۱۰ ميليون افزايش يافته بود· هيتلر عليرغم موقعيت جديد خود بعنوان صدراعظم خشنود نبود· او از همان ابتدا بدنبال غصب کامل قدرت بود و به وابستگى به حمايت ديگر احزاب تمايلى نداشت·

نازيها رضايت پرزيدنت هايدنبرگ را بمنظور برگزارى يک انتخابات مجلس ديگر٬ که براى ۵ مارس ۱۹۳۳ تعيين شد٬ جلب نمودند· آنها به دريافت ۵۰% و کسب اکٽريت در مجلس اميد داشتند· يک هفته پيش از انتخابات مجلس٬ ۲۷ فوريه٬ ساختمان مجلس توسط نازيها به آتش کشيده و کمونيستها به انجام آن متهم شدند·

نتيجه انتخابات مجلس ۱۹۲۸-۱۹۳۲ در آلمان به ميليون

۱۹۲۸ ۱۹۳۰ ۱۹۳۲جولاى ۱۹۳۲نوامبر
SPD سوسيال دمکراتها ۹٬۱ ۸٬۶ ۸٬۰ ۷٬۳
KPD کمونيستها ۳٬۳ ۴٬۶ ۵٬۳ ۶٬۰
مرکز٬ مسيحيان ۴٬۷ ۵٬۸ ۵٬۸ ۵٬۳
DNVPناسيوناليستها ۴٬۴ ۲٬۵ ۲٬۲ ۳٬۰
NSDAP نازيها ۰٬۸ ۶٬۴ ۱۳٬۷ ۱۱٬۷

اين کودتايى بود تبليغاتى از جانب نازيها بمنظور ايجاد يک پيروزى کامل در انتخابات· پس از آتش سوزى مجلس٬ بر اساس فرمانى امضاء شده توسط پرزيدنت ون هايدنبرگ قدرت بصورتى کامل به هيتلر و دولت واگذار شد·

در ۳ مارس٬ دو روز پيش از انتخابات ارنست تلمان٬ رهبر KPD٬ رهبر حزب کمونيست٬ دستگير شد· هزاران تن از کمونيستها در سراسر آلمان تحت تعقيب و مورد آزار و اذيت قرار گرفتند· (تلمان بقيه عمر خود را در اسارت سپرى نمود· او ۱۱ سال در زندان نازيها نشست و توسط اس اس هاى نازى- احتمالا در ۲۸ فوريه اوت ۱۹۴۴- بقتل رسيد· تلمان از زندان به اردوگاه کار اجبارى بواتزن در بوخن والد منتقل٬ در آنجا اعدام و جسدش شب ۲۹ اوت ۱۹۴۴ سوزانده شد·)

تعقيب و آزار مخالفان

در ۴ فوريه ۱۹۳۳ پرزيدنت ون پل هايدنبرگ فرمان جديدى را امضاء نمود که بتوسط آن به حزب نازيها براى ممنوع اعلام نمودن نشستها٬ غير قانونى اعلام نمودن نشريات و ديگر موارد چاپى و بازداشت افراد به ظن خيانت به وطن٬ حق قانونى اعطاء ميشد· تعقيب و آزار مخالفان آغاز شد· به رهبرى گورينگ٬ يک شهربانى٬ متشکل از هزاران نفر از اعضاى گروه ضربت نازى با فرمان «در صورت مواجهه به [دشمن] شليک کن» تشکيل شد·

انتخابات مجلس در ۵ مارس ۱۹۳۳ بر اساس محاسبات هيتلر به پيش نرفت· نازيها بدنبال کسب اکٽريت مطلق در مجلس بودند اما ۱۷٬۳ ميليون راى فقط ۴۳٬۹% را اراٸه داد و درنتيجه نازيها همچنان به حمايت ديگر احزاب نياز داشتند· اما هيتلر تسليم نشد· زد و بندهاى سياسى با جناح راست بهمراه نتايج مٽبت براى نازيها بسرعت رخ داد·

قانون اختيار کامل

مجلس٬ دو روز پس از اولين نشست جديدش٬ ۲۳ مارس ۱۹۳۳ ٬ قانون اختيار کامل به نازيها را با دريافت حمايت از جانب حزب مرکز٬ حزب ناسيوناليستها و ديگر احزاب کوچک سرمايه دارى به تصويب رساند· قانون اختيار کامل٬ به هيتلر قدرتى ديکتاتور گونه٬ با حق چهار سال حکومت بدون استنطاق مجلس٬ اراٸه ميداد· قانون توسط پرزيدنت ون هايدنبرگ امضاء و تاييد شد·

در ۵ مارس ۱۹۳۳ حزب کمونيست انتخاباتى شگفت انگيز انجام داد· اما عليرغم ۴٬۶ ميليون راى در ماه مارس٬ ۲۰۰۰۰ کمونيست در اردوگاههاى کار اجبارى بسر ميبردند و صدها تن از آنان بقتل رسيده بودند· در اواسط ژوٸن ۱۹۳۳ کليه احزاب سياسى بجز نازيها غيرقانونى٬ آزادى مطبوعات منسوخ و اتحاديه ها ممنوع اعلام شده بودند· تعقيب و آزار يهوديان و ارسال آنان به اردوگاههاى کار٬ که کمونيستها و ديگر هواداران چپ در آنها بسر ميبردند٬ آغاز شد·

رهبر معظم

با مرگ پرزيدنت پل ون هايندنبرگ در ۲ اوت ۱۹۳۴ شرايط براى هيتلر بمنظور کسب قدرت مطلقه هموار شد· رهبران ارتش٬ مدت زمان کوتاهى پس از مرگ پرزيدنت بهمراه معاون صدر اعظم فرانز ون پاپن٬ ادغام پستهاى صدر اعظمى و رياست جهمورى را تحت يک عنوان در شخص هيتلر٬ شناخته شده بعنوان «رهبر معظم» و «صدراعظم» به تصويب رساندند·

پرزيدنت بالاترين مقام ارتش بود و افسران و سربازان به اعلام وفادارى شخصى به پرزيدنت جديد٬ هيتلر٬ ناگزير بودند· ديکتاتورى کامل شد· هيتلر مبارزه بر سر قدرت را با کمک ميليونها مارک از جانب سرمايه داران بزرگ برنده شد·

ساخت و ساز حزب نازيها٬ ماشين تبليغاتى و گروه ضربت آنان با کمک اين مبالغ هنگفت امکانپذير گشتند· ديکتاتورى هيتلر و حزب نازيها بدليل اراٸه حمايت پارلمانى احزاب دست راستى به نازيسم و خيانت به دمکراسى امکانپذير گشت·

ماريو سوزا

Mario.sousa@telia.com

1 Comment

 1. کامنت زير از جانب رفيق سپيده براى من ارسال شد که من ترجيح دادم آنرا زير مقاله منتشر کنم:

  در مورد مقاله زیرین که جوف نامه شما بود، حد اقل حزب سوئدی ام ال بایستی تیتر آن را درست کند. زیرا آوردن هیتلر از یک لومپن پرولتاریا و یک معمار بیکاره ولگرد که سالیانی در زندان بخاطر قتل سیاسی و دزدی… گذرانده بود تا قرار داد مونیخ که هیتلر – «آدلف» مخوف سرمایه داری آلمان گردید، برای ام.آمریکا یکصد میلیارد دلار و برای ۵ کشور دیگر استعماری آنزمان هم یکصد میلیارد دلار دیگر آنزمان خرج برداشت. این رفقای ام ال بایستی این سند را تحت نام قلب ماهیت دهندگان تاریخ بشناسند و داشته باشند۰
  در واقع تیتر را باید از میلیون به میلیارد تصحیح کرد«میلیارد مارک(دلار آنهم سال ۱۹۲۴ ای) حاکمیت را به هیتلر سپرد»۰

  شاهد از مقاله آنها:۰«در آنسال ديپلمات آمريکايى اوون دى يانگ٬ با اراٸه يک طرح پرداختى ميزان قطعى غرامت جنگى آلمان را ۱۰۵ ميليارد مارک٬ تا سال ۱۹۸۸ پرداخت ميشد٬ تعىين نمود· آن درخواست غرامت بالا در جنگى که بسيار دور (۱۵ سال) بنظر ميامد و اينکه طى سالها بار سنگينى ميشد بر دوش آلمان٬ سبب ساز اعتراضات گسترده اى شد»۰
  ·اوون یک ژنرال ارتشی از پنتاگون آنزمان بوده است؛ کنگره آمریکا سه ماه پس از «اوون» یک سیویل را فرستاد که «آنقدر شبیه هم بودند که گویا از یکدیگر رونویسی کرده بوده اند- از تلویزیون ۲ آلمان» و سبب شد که تمام صنایعی که آلمان در آنزمان متمرکز داشت مانند کروپ و توسن (پولاد سازی و ماشین سازی کشتی سازی…) را از صنایع سیویل به نظامی که بعلت جنگ جهانی اول هنوز بایستی غرامت میپرداخت و حق داشتن چنین صنایعی را نداشت، سرمایه ریختند تا بقیه تاریخ را که رفقا نوشته اند عملی گردید و آمار های مذکوره بوجود آید۰

  سپيده

Comments are closed.