پرش به محتوا

آمریکا ۹۳ درصد از زمان – ۲۲۲ سال از ۲۳۹ سال- از سال ۱۷۷۶ در جنگ بوده است

آمریکا ۹۳ درصد از زمان – ۲۲۲ سال از ۲۳۹ سالاز سال ۱۷۷۶ در جنگ بوده است

واشنگتن بلاگ

برگردان: آمادور نویدی

آمریکا از بدو تولدش در مجموع فقط ۲۱سال در صلح بوده است.

در سال ۲۰۱۱ ٬ دانیوس نوشت:

http://www.loonwatch.com/2011/12/we-re-at-war-and-we-have-been-since-1776/

در زیر٬ جدول زمانی سال های جنگ آمریکا را تکثیر کرده ام٬ که چیز بسیار جالبی را آشکار می سازد: آمریکا از زمان پیدایش خود در سال ۱۷۷۶ ٬ به مدت ۲۱۴ سال از ۲۳۵ سال جدول زمانی وجودش در جنگ بوده است. به عبارت دیگر٬ آمریکا تنها ۲۱ سال از جدول زمانی خود هیچ جنگی به راه نیانداخته است.

در چشم انداز قرار دادن:

* هر سالی را که از ۱۷۷۶ به بعد انتخاب کنید٬ حدود ۹۱ درصد شانس وجود دارد که آمریکا در برخی جنگ ها در طول

آن سال جدول زمانی درگیر جنگ بوده است.

*هیچ یک ازرئیس جمهورهای آمریکا واقعا یک رئیس جمهور صلح نبوده است. در عوض٬ تمام رئسای جمهور آمریکا از لحاظ فنی می توانند « رئسای جمهور جنگ» درنظر گرفته شوند.

* آمریکا هرگز دهه ای را بدون جنگ نداشته است.

* تنها موردی که آمریکا پنج سال (۱۹۳۵۴۰) بدون جنگ بوده٬ بخاطر دوره انزوای رکود بزرگ بوده است.

***

تصویر گرافیکی از جنگ های آمریکا:

بخش قرمز رنگ برای سال های جنگ و بخش آبی رنگ برای سال های صلح است.

و این هم سال به سال جدول زمانی جنگ های بزرگ آمریکا:

xcv7

***

سال به سال جدول زمانی جنگ های بزرگ آمریکا(۱۷۷۶۲۰۱۱)

سال ۱۷۷۶جنگ انقلابی آمریکا٬ جنگ های چیکاماگا٬ جنگ دوم چیروکی٬ پنامایتجنگ یانکی/آمریکائی

سال ۱۷۷۷جنگ انقلابی آمریکا٬ جنگ های چیکاماگا٬ جنگ دوم چیروکی٬ پنامایتجنگ آمریکائی

سال ۱۷۷۸جنگ انقلابی آمریکا٬ جنگ های چیکاماگا٬ جنگ دوم چیروکی٬ پنامایتجنگ آمریکائی

سال۱۷۷۹ جنگ انقلابی آمریکا٬ جنگ های چیکاماگا٬ جنگ دوم چیروکی٬ پنامایتجنگ آمریکائی

سال ۱۷۸۰جنگ انقلابی آمریکا٬ جنگ های چیکاماگا٬ جنگ دوم چیروکی٬ پنامایتجنگآمریکائی

سال ۱۷۸۱ جنگ انقلابی آمریکا٬ جنگ های چیکاماگا٬ جنگ دوم چیروکی٬ پنامایتجنگ آمریکائی

سال ۱۷۸۲ جنگ انقلابی آمریکا٬ جنگ های چیکاماگا٬ جنگ دوم چیروکی٬ پنامایتجنگ آمریکائی

سال ۱۷۸۳ جنگ انقلابی آمریکا٬ جنگ های چیکاماگا٬ جنگ دوم چیروکی٬ پنامایتجنگ آمریکائی

سال ۱۷۸۴ جنگ انقلابی آمریکا٬ جنگ های چیکاماگا٬ جنگ دوم چیروکی٬ پنامایتجنگ آمریکائی٬ جنگ اوکونیی

سال ۱۷۸۵ جنگ های چیکاماگا٬ جنگ با سرخپوستان شمال غربی

سال ۱۷۸۶ جنگ های چیکاماگا٬ جنگ با سرخپوستان شمال غربی

سال ۱۷۸۷ جنگ های چیکاماگا٬ جنگ با سرخپوستان شمال غربی

سال ۱۷۸۸ جنگ های چیکاماگا٬ جنگ با سرخپوستان شمال غربی

سال ۱۷۸۹ جنگ های چیکاماگا٬ جنگ با سرخپوستان شمال غربی

سال ۱۷۹۰ جنگ های چیکاماگا٬ جنگ با سرخپوستان شمال غربی

سال ۱۷۹۱ جنگ های چیکاماگا٬ جنگ با سرخپوستان شمال غربی

سال ۱۷۹۲ جنگ های چیکاماگا٬ جنگ با سرخپوستان شمال غربی

سال ۱۷۹۳ جنگ های چیکاماگا٬ جنگ با سرخپوستان شمال غربی

سال ۱۷۹۴ جنگ های چیکاماگا٬ جنگ با سرخپوستان شمال غربی

سال ۱۷۹۵ جنگ با سرخپوستان شمال غربی

سال ۱۷۹۶ – هیچ گونه جنگ بزرگی نبود

سال ۱۷۹۷ هیچ گونه جنگ بزرگی نبود

سال ۱۷۹۸شبه جنگ

سال۱۷۹۹ – شبه جنگ

سال ۱۸۰۰ – شبه جنگ

سال ۱۸۰۱ اولین جنگ بربری

سال ۱۸۰۲ اولین جنگ بربری

سال ۱۸۰۳ اولین جنگ بربری

سال ۱۸۰۴ اولین جنگ بربری

سال ۱۸۰۵ اولین جنگ بربری

سال ۱۸۰۶ – اردوکشی به سابینه

سال ۱۸۰۷ هیچ گونه جنگ بزرگی نبود

سال ۱۸۰۸ هیچ گونه جنگ بزرگی نبود

سال ۱۸۰۹ هیچ گونه جنگ بزرگی نبود

سال ۱۸۱۰ – آمریکا غرب فلوریدا را که در دست اسپانیائی ها بود اشغال کرد

سال ۱۸۱۱ – جنگ تکومسه

سال ۱۸۱۲ – جنگ ۱۸۱۲ ٬ جنگ تکومسه٬ جنگ های سیمینول٬ اشغال جزایر آمیلا و بخشی از شرق فلوریدا که در دست اسپانیائی ها بود

سال ۱۸۱۳ – جنگ ۱۸۱۲ ٬ جنگ تکومسه٬ جنگ پیوریا٬ جنگ نهر٬ آمریکا قلمرو خود را در غرب فلوریدا گسترش می دهد

سال ۱۸۱۴ جنگ نهر٬ آمریکا قلمرو خود را در غرب فلوریدا گسترش می دهد٬ جنگ مبارزه با دزدان دریائی

سال ۱۸۱۵ – جنگ ۱۸۱۲ ٬ دومین جنگ بربری٬ جنگ مبارزه با دزدان دریائی

سال ۱۸۱۶ – اولین جنگ سیمینول٬ جنگ مبارزه با دزدان دریائی

سال ۱۸۱۷ اولین جنگ سیمینول٬ جنگ مبارزه با دزدان دریائی

سال ۱۸۱۸ اولین جنگ سیمینول٬ جنگ مبارزه با دزدان دریائی

سال ۱۸۱۹ – اردوکشی به یلواستون٬ جنگ مبارزه با دزدان دریائی

سال ۱۸۲۰ اردوکشی به یلواستون٬ جنگ مبارزه با دزدان دریائی

سال ۱۸۲۱ جنگ مبارزه با دزدان دریائی (به اشاره بالا نگاه کنید)

سال ۱۸۲۲ جنگ مبارزه با دزدان دریائی (به اشاره بالا نگاه کنید)

سال ۱۸۲۳ جنگ مبارزه با دزدان دریائی٬ جنگ آریکارا

سال ۱۸۲۴ جنگ مبارزه با دزدان دریائی

سال ۱۸۲۵ اردوکشی به یلواستون٬ جنگ مبارزه با دزدان دریائی

سال ۱۸۲۶ هیچ گونه جنگ بزرگی نبود

سال ۱۸۲۷ – جنگ وینیباگو

سال ۱۸۲۸ هیچ گونه جنگ بزرگی نبود

سال ۱۸۲۹ هیچ گونه جنگ بزرگی نبود

سال ۱۸۳۰ هیچ گونه جنگ بزرگی نبود

سال ۱۸۳۱ – جنگ ساک و سرخپوست های فاکس

سال ۱۸۳۲ – جنگ شاهین سیاه

سال ۱۸۳۳ – جنگ سرخپوستان چیروکی

سال ۱۸۳۴ جنگ سرخپوستان چیروکی٬ کمپین قلمرو سرخپوستان پاونی

سال ۱۸۳۵ جنگ سرخپوستان چیروکی٬ جنگ های سیمینول٬ دومین جنگ نهر

سال ۱۸۳۶ جنگ سرخپوستان چیروکی٬ جنگ های سیمینول٬ دومین جنگ نهر٬ جنگ مرزی آیووا – میسوری

سال ۱۸۳۷ جنگ سرخپوستان چیروکی٬ جنگ های سیمینول٬ دومین جنگ نهر٬ جنگ سرخپوستان اوسیجی٬ جنگ باکشات/ساچمه درشت

سال ۱۸۳۸ جنگ سرخپوستان چیروکی٬ جنگ های سیمینول٬ جنگ باکشات/ساچمه درشت٬ جنگ سرخپوستان هیترلی

سال ۱۸۳۹ – جنگ سرخپوستان چیروکی٬ جنگ های سیمینول

سال ۱۸۴۰ جنگ های سیمینول٬ نیروی دریائی آمریکا به جزایر فیجی حمله کرد

سال ۱۸۴۱ جنگ های سیمینول٬ نیروی دریائی آمریکا به جزایر مکین٬ گیلبرت٬ و ساموآ حمله کرد

سال ۱۸۴۲ جنگ های سیمینول

سال ۱۸۴۳ – نیروهای آمریکائی با چینی ها درگیر شدند٬ پرسنل نظامی آمریکائی به سواحل آفریقا حمله کردند

سال ۱۸۴۴– جنگ های سرخپوستان تگزاس

سال۱۸۴۵ جنگ های سرخپوستان تگزاس

سال ۱۸۴۶– جنگ آمریکا و مکزیک٬ جنگ های سرخپوستان تگزاس

سال ۱۸۴۷جنگ آمریکا و مکزیک٬ جنگ های سرخپوستان تگزاس

سال۱۸۴۸ جنگ آمریکا و مکزیک٬ جنگ های سرخپوستان تگزاس٬ جنگ سایوس

سال۱۸۴۹ جنگ های سرخپوستان تگزاس٬ جنگ سایوس٬ جنگ های سرخپوستان جنوب غربی٬ جنگ های ناواجو٬ زد و خورد بین اولین سواره نظام آمریکائی و سرخپوستان

سال ۱۸۵۰ جنگ های سرخپوستان تگزاس٬ جنگ سایوس٬ جنگ های سرخپوستان جنوب غربی٬ جنگ های ناواجو٬ جنگ یاما٬ جنگ های سرخپوستان کالیفرنیا٬ اردوکشی به رودخانه پیت

سال ۱۹۵۱ – – جنگ های سرخپوستان تگزاس٬ جنگ سایوس٬ جنگ های سرخپوستان جنوب غربی٬ جنگ های ناواهو٬ جنگ های آپاچی٬ جنگ یاما٬ جنگ های سرخپوستان یوتا٬ جنگ های سرخپوستان کالیفرنیا

سال ۱۸۵۲ جنگ های سرخپوستان تگزاس٬ جنگ سایوس٬ جنگ های سرخپوستان جنوب غربی٬ جنگ های ناواهو٬ جنگ های آپاچی٬ جنگ یاما٬ جنگ های سرخپوستان یوتا٬ جنگ ولکر٬ جنگ های سرخپوستان کالیفرنیا

سال ۱۸۵۳ – جنگ های سرخیوستان تکزاس٬ جنگ کایوس٬ جنگ های سرخپوستان جنوب غربی٬ جنگ های ناواهو٬ جنگ یاما٬ جنگ های سرخپوستان یوتا٬ جنگ ولکر٬ جنگ های سرخپوستان کالیفرنیا

سال ۱۸۵۴ جنگ های سرخیوستان تکزاس٬ جنگ کایوس٬ جنگ های سرخپوستان جنوب غربی٬ جنگ های ناواهو٬ جنگ های آپاچی٬ جنگ های سرخپوستان کالیفرنیا٬ زدو خورد بین اولین سواره نظام و سرخپوستان

سال ۱۸۵۵ – جنگ های سیمینول٬ جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ کایوس٬ جنگ یاکیما٬ اردوکشی واشنگتن٬ جنگ کلیکیتات٬ جنگ صدای پوجت٬ جنگ های سرخپوستان جنوب غربی٬ جنگ های ناواهو ٬ جنگ های رودخانه سرکش٬ نیروهای نظامی آمریکا به جزایر فیجی و کشور اروگوئه حمله برد

سال ۱۸۵۶ جنگ های سیمینول٬ جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ های سرخپوستان جنوب غربی٬ جنگ های ناواهو٬ جنگ های سرخپوستان کالیفرنیا٬ جنگ صدای پوجت٬ جنگ های رودخانه سرکش٬ جنگ تینتیک

سال ۱۸۵۷ جنگ های سیمینول٬ جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ های سرخپوستان جنوب غربی٬ جنگ های ناواهو٬ جنگ های سرخپوستان کالیفرنیا٬ جنگ یوتا٬ درگیری در نیکاراگوئه

سال ۱۸۵۸ جنگ های سیمینول٬ جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ های سرخپوستان جنوب غربی٬ جنگ های ناواهو٬ جنگ موهاو٬ جنگ های سرخپوستان کالیفرنیا٬ جنگ اسپوکین کویر دی الینی پائولو٬ جنگ یوتا٬ ٬ نیروهای نظامی آمریکا به جزایر فیجی و کشور اروگوئه حمله برد

سال ۱۸۵۹ جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ های سرخپوستان جنوب غربی٬ جنگ های ناواهو٬ جنگ های سرخپوستان کالیفرنیا٬ اردوکشی به پیکوس٬ تپه های آنتیلوپ٬ و رودخانه خرس٬ تاخت و تاز جان براون٬ نیروهای نظامی آمریکا به پاراگوئه و مکزیک حمله کردند

سال ۱۸۶۰ جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ های سرخپوستان جنوب غربی٬ جنگ های ناواهو٬ جنگ های آپاچی٬ جنگ های سرخپوستان کالیفرنیا٬ جنگ پائیتی٬ جنگ کیووا کامانچی

سال ۱۸۶۲جنگ داخلی آمریکا٬ جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ های سرخپوستان جنوب غربی٬ جنگ های ناواهو٬ جنگ های آپاچی٬ جنگ های سرخپوستان کالیفرنیا٬ عملیات چیانی٬ جنگ داکوتای ۱۹۶۲

سال ۱۸۶۳جنگ داخلی آمریکا٬ جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ های سرخپوستان جنوب غربی٬ جنگ های ناواهو٬ جنگ های آپاچی٬ جنگ های سرخپوستان کالیفرنیا٬ عملیات چیانی٬ جنگ کلورادو٬ جنگ گوشوتی

سال ۱۸۶۴جنگ داخلی آمریکا٬ جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ های سرخپوستان جنوب غربی٬ جنگ های ناواهو٬ جنگ های آپاچی٬ جنگ های سرخپوستان کالیفرنیا٬ عملیات چیانی٬ جنگ کولورادو٬ جنگ مار

سال ۱۸۶۵جنگ داخلی آمریکا٬ جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ های های ناواهو٬ جنگ های آپاچی٬ جنگ سرخپوستان کالیفرنیا٬ جنگ کولورادو٬ جنگ مار٬ جنگ عقاب سیاه یوتا

سال ۱۸۶۶جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ های ناواهو٬ جنگ های آپاچی٬ جنگ های سرخپوستان کالیفرنیا٬ زد و خورد بین اولین سواره نظام و سرخپوست ها٬ جنگ مار٬ جنگ عقاب سیاه یوتا٬ جنگ ابرهای سرخ٬ جنگ بخش فرانکلین٬ آمریکا به مکزیک حمله ککرد٬ جنگ با چین

سال ۱۸۶۷جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ راهپیمائی طولانی ناواهو٬ جنگ های آپاچی٬ زد و خورد بین اولین سواره نظام و سرخپوست ها٬ جنگ مار٬ جنگ ابرهای سرخ٬ چنگ های کامانچی٬ جنگ بخش فرانکلین٬ پرسنل نظامی آمریکا نیکارگوئه را اشغال و به تایوان حمله کرد

سال ۱۸۶۸جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ راهپیمائی طولانی ناواهو٬ جنگ های آپاچی٬ زد و خورد بین اولین سواره نظام و سرخپوست ها٬ جنگ مار٬ جنگ عقاب سیاه یوتا٬ جنگ ابرهای سرخ٬ چنگ های کامانچی٬ نبرد رپدخانه واشیتا٬ جنگ بخش فرانکلین

سال ۱۸۶۹جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ های آپاچی٬ زد و خورد بین اولین سواره نظام و سرخپوست ها٬ جنگ عقاب سیاه یوتا٬ چنگ های کامانچی٬ جنگ بخش فرانکلین

سال ۱۸۷۰جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ های آپاچی٬ زد و خورد بین اولین سواره نظام و سرخپوست ها٬ جنگ عقاب سیاه یوتا٬ ٬ چنگ های کامانچی٬ جنگ بخش فرانکلین

سال ۱۸۷۱جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ های آپاچی٬ زد و خورد بین اولین سواره نظام و سرخپوست ها٬ جنگ عقاب سیاه یوتا٬ ٬ چنگ های کامانچی٬ جنگ بخش فرانکلین٬ قتل عام کینگزلی کیو٬ نیروهای آمریکائی به کره حمله کردند

سال ۱۸۷۲جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ های آپاچی٬ جنگ عقاب سیاه یوتا٬ جنگ های کامانچی٬ جنگ مودوک٬ جنگ بخش فرانکلین

سال ۱۸۷۳جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ های کامانچی٬ جنگ مودوک٬ جنگ های آپاچی٬ قتل عام سیپرس هیلز٬

نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله کردند

سال ۱۸۷۴جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ های کامانچی٬ جنگ رودخانه سرخ٬ چنگ بخش میسون٬ نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۷۵جنگ در مکزیک٬ جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ های کامانچی٬ جنگ در شرق نوادا٬ جنگ در بخش های میسون و کولفاکس٬ ٬ نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۷۶جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ جنگ بلک هیلز٬ جنگ بخش میسون٬ نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۷۷جنگ های سرخپوستان تکزاس٬ زد و خورد بین اولین سواره نظام و سرخپوست ها٬ جنگ بلک هیلز٬ جنگ نزپیرس٬ جنگ بخش میسون٬ جنگ بخش لینکولن٬ جنگ سان الیزاریو٬ ٬ نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۷۸جنگ سرخپوستان پائیتی٬ جنگ بانوک٬ جنگ چیانی٬ جنگ بخش لینکولن٬ ٬ نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۷۹جنگ چیانی٬ جنگ سرخپوستان شیپیاتر٬ جنگ رودخانه سفید٬ نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۸۰نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۸۱نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۸۲نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۸۳نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۸۴نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۸۵جنگ های آپاچی٬ اردوکشی به شرق نوادا٬ نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۸۶جنگ های آپاچی٬ جنگ دره دلپذیر٬ نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۸۷نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۸۸نمایش قدرت علیه هائیتی٬ نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال۱۸۸۹ نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال۱۸۹۰جنگ سرخپوستان سیوکس٬ زد و خورد بین اولین پیاده نظام آمریکا و سرخپوست ها٬ جنگ رقص روح٬ زانوی زخمی٬ نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۹۱جنگ سرخپوستان سیوکس٬ زد و خورد بین اولین پیاده نظام آمریکا و سرخپوست ها٬ جنگ رقص روح٬ نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۹۲جنگ بخش جانسون٬ ٬ نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۹۳نیروهای آمریکائی به مکزیک و هاوائی حمله بردند

سال ۱۸۹۴نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۹۵نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند٬ آشوب های سرخپوستان بانوک

سال ۱۸۸۶۱۸۹۴نیروهای آمریکائی به مکزیک حمله بردند

سال ۱۸۹۷هیچ گونه جنگ بزرگی صورت نگرفت

سال ۱۸۹۸جنگ آمریکا و اسپانیا٬ نبرد دریاچه زالو٬ آشوب های سرخپوستان چیپیوا

سال ۱۸۹۹جنگ آمریکا و فیلیپین٬ جنگ موز

سال ۱۹۰۰جنگ آمریکا و فیلیپین٬ جنگ موز

سال ۱۹۰۱جنگ آمریکا و فیلیپین٬ جنگ موز

سال ۱۹۰۲جنگ آمریکا و فیلیپین٬ جنگ موز

سال ۱۹۰۳جنگ آمریکا و فیلیپین٬ جنگ موز

سال ۱۹۰۴جنگ آمریکا و فیلیپین٬ جنگ موز

سال ۱۹۰۵جنگ آمریکا و فیلیپین٬ جنگ موز

سال ۱۹۰۶جنگ آمریکا و فیلیپین٬ جنگ موز

سال ۱۹۰۷جنگ آمریکا و فیلیپین٬ جنگ موز

سال ۱۹۰۸جنگ آمریکا و فیلیپین٬ جنگ موز

سال ۱۹۰۹جنگ آمریکا و فیلیپین٬ جنگ موز

سال ۱۹۱۰جنگ آمریکا و فیلیپین٬ جنگ موز

سال ۱۹۱۱جنگ آمریکا و فیلیپین٬ جنگ موز

سال ۱۹۱۲جنگ آمریکا و فیلیپین٬ جنگ موز

سال ۱۹۱۳جنگ آمریکا و فیلیپین٬ جنگ موز٬ جنگ مکزیک نواهو مکزیک نو

سال ۱۹۱۴جنگ موز٬ آمریکا به مکزیک حمله کرد

سال ۱۹۱۵جنگ موز٬ آمریکا به مکزیک حمله برد٬ جنگ پائیوت کلورادو

سال ۱۹۱۶جنگ موز٬ آمریکا به مکزیک حمله برد

سال ۱۹۱۷جنگ موز٬ جنگ جهانی اول٬ آمریکا به مکزیک حمله برد

سال ۱۹۱۸جنگ موز٬ جنگ جهانی اول٬ آمریکا به مکزیک حمله برد

سال ۱۹۱۹جنگ موز٬ آمریکا به مکزیک حمله برد

سال ۱۹۲۰جنگ موز

سال ۱۹۲۱جنگ موز

سال ۱۹۲۲جنگ موز

سال ۱۹۲۳جنگ موز

سال ۱۹۲۴جنگ موز

سال ۱۹۲۵جنگ موز

سال ۱۹۲۶جنگ موز

سال ۱۹۲۷جنگ موز

سال ۱۹۲۸جنگ موز

سال ۱۹۲۹جنگ موز

سال ۱۹۳۰جنگ موز

سال ۱۹۳۱جنگ موز

سال ۱۹۳۲جنگ موز

سال ۱۹۳۲جنگ موز

سال ۱۹۳۳جنگ موز

سال ۱۹۳۴جنگ موز

سال ۱۹۳۵هیچ گونه جنگ بزرگی رخ نداد

سال ۱۹۳۶هیچ گونه جنگ بزرگی رخ نداد

سال ۱۹۳۷هیچ گونه جنگ بزرگی رخ نداد

سال ۱۹۳۸هیچ گونه جنگ بزرگی رخ نداد

سال ۱۹۳۹هیچ گونه جنگ بزرگی رخ نداد

سال ۱۹۴۰هیچ گونه جنگ بزرگی رخ نداد

سال ۱۹۴۱جنگ جهانی دوم

سال ۱۹۴۲جنگ جهانی دوم

سال ۱۹۴۳جنگ جهانی دوم

سال ۱۹۴۴جنگ جهانی دوم

سال ۱۹۴۵جنگ جهانی دوم

سال ۱۹۴۶جنگ سرد(آمریکا فیلیپین و کره جنوبی را اشغال کرد)

سال ۱۹۴۷جنگ سرد(آمریکا فیلیپین و کره جنوبی را اشغال کرد٬ نیروهای نظامی آمریکا جهت جنگ با کمونیست ها وارد یونان شدند)

سال ۱۹۴۸جنگ سرد(نیروهای نظامی آمریکا علیه کمونیست ها به حزب ناسیونالیست چین کمک کرد)

سال ۱۹۴۹جنگ سرد(نیروهای نظامی آمریکا علیه کمونیست ها به حزب ناسیونالیست چین کمک کرد)

سال ۱۹۵۰جنگ کره٬ قیام جیوگا

سال ۱۹۵۱جنگ کره

سال ۱۹۵۲جنگ کره

سال ۱۹۵۳جنگ کره

سال ۱۹۵۴جنگ زیرزمینی در گواتمالا

سال ۱۹۵۵جنگ ویتنام

سال ۱۹۵۵جنگ ویتنام

سال ۱۹۵۶جنگ ویتنام

سال ۱۹۵۷جنگ ویتنام

سال ۱۹۵۸جنگ ویتنام

سال ۱۹۵۹جنگ ویتنام٬ درگیری در هائیتی

سال ۱۹۶۰جنگ ویتنام

سال ۱۹۶۱جنگ ویتنام

سال ۱۹۶۲جنگ ویتنام٬ جنگ سرد(بحران موشکی کوبا؛ جنگ تفنگداران آمریکائی علیه کمونیست ها در تایلند)

سال ۱۹۶۳جنگ ویتنام

سال ۱۹۶۴جنگ ویتنام

سال ۱۹۶۵جنگ ویتنام٬ اشغال جمهوری دومینیکن توسط آمریکا

سال ۱۹۶۶جنگ ویتنام٬ اشغال جمهوری دومینیکن توسط آمریکا

سال ۱۹۶۷جنگ ویتنام

سال ۱۹۶۸جنگ ویتنام

سال ۱۹۶۹جنگ ویتنام

سال ۱۹۷۰جنگ ویتنام

سال ۱۹۷۱جنگ ویتنام

سال ۱۹۷۲جنگ ویتنام

سال ۱۹۷۳جنگ ویتنام٬ کمک آمریکا به اسرائیل در جنگ یوم کیپور

سال ۱۹۷۴جنگ ویتنام

سال ۱۹۷۵جنگ ویتنام

سال ۱۹۷۶هیچ گونه جنگ بزرگی بوقوع نپیوست

سال ۱۹۷۷هیچ گونه جنگ بزرگی بوقوع نپیوست

سال ۱۹۷۸هیچ گونه جنگ بزرگی بوقوع نپیوست

سال ۱۹۷۹جنگ سرد(جنگ نیابتی سیا در افغانستان)

سال ۱۹۸۰جنگ سرد(جنگ نیابتی سیا در افغانستان)

سال ۱۹۸۱جنگ سرد(جنگ نیابتی سیا در افغانستان و نیکاراگوئه)٬ حادثه خلیج سیدرا(جنگ و بمباران لیبی در زمان رونالد ریگان – م)

سال ۱۹۸۲سال ۱۹۸۱جنگ سرد(جنگ نیابتی سیا در افغانستان و نیکاراگوئه)٬ درگیری در لبنان

سال ۱۹۸۳جنگ سرد(اشغال گرانادا٬ جنگ نیابتی سیا در افغانستان و نیکاراگوئه)٬ درگیری در لبنان

سال ۱۹۸۴جنگ سرد(جنگ نیابتی سیا در افغانستان و نیکاراگوئه)٬ درگیری در خلیج فارس

سال ۱۹۸۵جنگ سرد(جنگ نیابتی سیا در افغانستان و نیکاراگوئه)

سال ۱۹۸۶جنگ سرد(جنگ نیابتی سیا در افغانستان و نیکاراگوئه)

سال ۱۹۸۷درگیری در خلیج فارس

سال ۱۹۸۸درگیری در خلیج فارس٬ اشغال پاناما

سال ۱۹۸۹دومین حادثه خلیج سیدرا٬ اشغال پاناما توسط آمریکا٬ درگیری در فیلیپین

سال ۱۹۹۰اولین جنگ خلیج فارس (جنگ آمریکا علیه عراقم)٬ اشغال پاناما تسط آمریکا٬ درگیری در فیلیپین

سال ۱۹۹۱اولین جنگ خلیج فارس (جنگ آمریکا علیه عراقم)

سال ۱۹۹۲درگیری در عراق

سال ۱۹۹۳درگیری در عراق

سال ۱۹۹۴درگیری در عراق٬ اشغال هائیتی توسط آمریکا

سال ۱۹۹۵درگیری در عراق٬ اشغال هائیتی توسط آمریکا٬ بمباران بوسنی و هرز گوین توسط ناتو

سال ۱۹۹۶درگیری در عراق

سال ۱۹۹۷هیچ گونه جنگ بزرگی رخ نداد

سال ۱۹۹۸بمباران عراق٬ حمله موشکی به افغانستان و سودان

سال ۱۹۹۹جنگ کوزوو

سال ۲۰۰۰ هیچ گونه جنگ بزرگی رخ نداد

سال ۲۰۰۱جنگ علیه ترور در افغانستان

سال ۲۰۰۲جنگ علیه ترور در افغانستان و یمن

سال ۲۰۰۳جنگ علیه ترور در افغانستان و عراق

سال ۲۰۰۴جنگ علیه ترور در افغانستان٬ عراق٬ پاکستان٬ و یمن

سال ۲۰۰۵جنگ علیه ترور در افغانستان٬ عراق٬ پاکستان٬ و یمن

سال ۲۰۰۶جنگ علیه ترور در افغانستان٬ عراق٬ پاکستان٬ و یمن

سال ۲۰۰۷جنگ علیه ترور در افغانستان٬ عراق٬ پاکستان٬ سومالی٬ و یمن

سال ۲۰۰۸جنگ علیه ترور در افغانستان٬ عراق٬ پاکستان٬ و یمن

سال ۲۰۰۹جنگ علیه ترور در افغانستان٬ عراق٬ پاکستان٬ و یمن

سال ۲۰۱۰جنگ علیه ترور در افغانستان٬ عراق٬ پاکستان٬ و یمن

سال ۲۰۱۱جنگ علیه ترور در افغانستان٬ عراق٬ پاکستان٬ سومالی و یمن؛ درگیری در لیبی (جنگ داخلی لیبی)

تقریبا در تمام این جنگ ها٬ آمریکا حالت تهاجمی داشته است. دانیوس قبول دارد که برخی از این جنگ ها دفاعی بوده اند. با این حال٬ دانیوس عملیات مخفی سیا/جنگ نامرئی و دیگر اقداماتی را که می تواند جنگ قلمداد شود در نظر نگرفته است.

اجازه دهید که اتفاقاتی را که از سال ۲۰۱۱ افتاده است آپدیت/ به روز رسانی کنیم:

سال ۲۰۱۲جنگ علیه ترور در افغانستان٬ عراق٬ سومالی٬ سوریه٬ و یمن

سال ۲۰۱۳جنگ علیه ترور در افغانستان٬ عراق٬ سومالی٬ سوریه٬ و یمن

سال ۲۰۱۴جنگ علیه ترور در افغانستان٬ عراق٬ سومالی٬ سوریه٬ و یمن؛ جنگ داخلی در اکراین

سال ۲۰۱۵جنگ علیه ترور در افغانستان٬ عراق٬ سومالی٬ سوریه٬ و یمن؛ جنگ داخلی در اکراین

بنابراین٬ ما می توانیم چهار سال بیشتر جنگ به جنگ های آمریکااضافه کنیم. این به این معنی است که برای ۲۲۲ سال از

۲۳۹ سال – یا ۹۳ درصد از زمانآمریکا در جنگ درگیر بوده است. (ما می توانیم با زبان تعداد دقیق سال ها را بگوئیم٬ اما

این درصد بالا از زمان که آمریکا در جنگ بوده است روشن و بدون اشتباه است.)

در واقع٬ اغلب عملیات نظامی پس از جنگ جهانی دوم توسط آمریکا صورت گرفته شده است و مخارج ارتش آمریکا ازمجموع

مخارج نظامی بقیه کشورهای جهان باهم بیشتر است.

http://www.washingtonsblog.com/2014/05/90-deaths-war-civilians.html

و تعجب ندارد وقتی که نظرسنجی ها نشان می دهد جهان براین باور است که آمریکا دشمن شماره یک صلح در جهان است.

http://www.washingtonsblog.com/2014/03/2014-gallup-international-poll-us-1-threat-world-peace.html

برگردانده شده از:

http://www.washingtonsblog.com/2015/02/america-war-93-time-222-239-years-since-1776.html

۱ دیدگاه »

 1. درود بر سایت هفته و خوانندگانش
  تشکر از پاسخ رفیق سپیده. سعی می شود که در آینده کامنتی درباره ترجمه هایم یگذارم.

  اما راجع به سئوال دوستمان گلبرگ درباره جنگ ۸ ساله:
  توجه شما را به این بخش از مقاله جلب می کنم:
  «تقریبا در تمام این جنگ ها٬ آمریکا حالت تهاجمی داشته است. دانیوس قبول دارد که برخی از این جنگ ها دفاعی بوده اند. با این حال٬ دانیوس عملیات مخفی سیا/جنگ نامرئی و دیگر اقداماتی را که می تواند جنگ قلمداد شود در نظر نگرفته است.»

  بنابراین٬ اگر جنگ عراق با ایران را جنگی بدانیم که غیرمستقیم/مخفی/نامرئی۲ توسط امپریالیسم آمریکا علیه ایران بود٬ پاسخ شما داده شده است.

  لایک

 2. رفیق آمادور نویدی زحمت کشیده است و جنگهای آمریکا را از «واشینگتین بلاگ» برگردان و برشمرده است.

  متاسفه آمادور نویدی آنرا بدون تشریح گذاشته و خواننده فقط با درنده خویی یانکی هایی در آنطرف کره زمین خود را تنها یافته و نمیدانند که چگونه باید از شرش راحت ویا خود را در مقابل آن حفظ کنند.

  اگر به آمار آورده شده ایشان نگاهی بیندازیم میبینیم که جنگهای آمریکا در دوصده گذشته دارای تناوب طولانی‌تری بوده است و تعداد تلفات و خرابی های ببار آمده چندان بزرگ نیست.

  از نابودی قبایل گوناگون سرخپوستان با فرهنگی پر ارزش که بگذریم، ریشه جنگها را باید در تصرف سرزمین های آنان و نابودی افراد محلی دانست که اروپای متمدن را جهت نجات از بیکاری مزمن سرمایه داری  ِ  نوآغاز نجات بخشد.

  اکثر خلقهای بومی آمریکای شمالی در اثر تولیدی عقب‌مانده تر از یک مشت سرمایه دار اسپانیایی، پرتقالی که سپس انگلیسی‌ها بعنوان دزد سوم خرشان را زد و برد، محکوم بشکست و نابودی بودند و اروپای متمدن همه این خلقها را از بین برد.

  ولی جنگها در سالهای آخرین قرن نوزدهم ببعد دیگر مانند جنگهای ماقبل آن‌ها نیست. و تواتر آن‌ها هم بیشتر و فواصل آنهم کوتاه‌تر گردیده و یک پدیده بنام سرریز تولید گریبانش را رها نمیکند و بایستی بهر نحوی جنگ جدیدی را تدارک ببیند.

  اگر حنای متخصصان هانگتینگتونی وی در اثر حافظه تاریخی توده های مردمی که در اثر فنون نوین اطلاع رسانی و ظبط حوادث، روز بروز بیشتر شفاف‌تر باقی‌مانده، رنگی نداشته باشد؛

  مجبور به پیدا کردن دلایلی مانند «تروریزم»… حفظ حقوق بشر و دموکراسی میگردد و زمانیکه شاخصهای سرریز تولید نمیگذارد آژیر خطر در وال استریت قطع شود، با کمال قلدری و شفاف جنگ طلبی خود را عیان بمرحله عمل میگذارد.

  این جنگها تا جنگ ویتنام دارای فواصلی یکساله و یا دوساله هستند و بحرانهای اقتصادی آمریکا هم دارای پریودی طولانی تر.

  ولی بعد از جنگ ویتنام پس از یک دوره کوتاه بعلت شکوفایی صنایع جنگی و اقتصاد سبب شده از این جنگ؛

  ما شاهد آنیم که آمریکا بعنوان سرکرده کشورهای سرمایه داری غربی، بحرانش نتنها علاج نگردیده بلکه پایانی نداشته و دائماً عمیقتر میگردد.

  برای مبارزه با بحران آباکوس در سال ۲۰۰۸ که تا کنون ادامه داشته و روزبروز عمیقتر میگردد، دیگر جنگهای موضعی و محلی کفایت نمیکند.

  آمریکا مجبور است که دست به جنگی بس وحشتناکتر و قبل از همه مخرب تر از دو جنگ جهانی قبلی بزند تا بتواند برای چند سالی از بحران سرریز تولید، خود را رها سازد.

  در حقیقت این خاصیت نظام سرمایه داری بوده و از ۲۳۹ سال در ۱۱۵ سال آخری آن جنگی قانونمند و آنهم نه تنها جنگ آمریکایی بلکه کل نظام سرمایه داری جهان بوده است. کیست که نداند اروپا بیشتر خرج جنگ ویتنام را پرداخت کرد. آمریکا با بازی با دلار هر چند هفته ۲۰۰ میلیارد دلار، تنها از جیب اروپاییان بیرون میکشید.

  ولادمیر ایلیچ لنین ساده و قابل فهم این قوانین را در کتاب خود بنام «امپریالیسم بمثابه آخرین مرحله سرمایداری»، مورد تحلیل قرار داده است و از آن نتیجه گرفت که نظام کشورهای سرمایه داری چاره‌ای ندارند و باید در حلقه ای ضعیف پاره گردد و پرولتاریا میتواند در آنجا دیکتاتوری خود را بر مشتی سرمایه دار جنگ طلب اعمال کرده و توده های میلیاردی را از آن نجات بخشد.

  در تمام نوشته مقصود از آمریکا ایالات اتازونی میباشد. که اکنون میتوان از آمریکای شمالی نام برد.

  سپیده

  لایک

 3. رفیق درود بر توچرا جنگ ۸ ساله آمریکا با ایران را از قلم انداخته اید؟یا معتقدید که این جنگ زیاد کشته نداشته است؟ اینهم میتواند از نظر بعضی ها درست باشد؟یا اینکه شما هم معتقدید این جنگ را صدام بتنهایی راه انداخته است؟ که این خیلی گناه کبیره است! گلبرگ

  لایک

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: