سيزرا: هنگاميکه آنها ميگويند گوشت در واقع ماهى است

مترجم: پيام پرتوى

منبع مطلب

ما هنوز تصوير راهبان قرون وسطا را بياد مياوريم که بمنظور غلبه بر دشواريهاى روزه دارى داٸمى ميگفتند که گوشت در واقع ماهى است· اين تصوير با تحولاتى که در روزهاى اخير تحت رهبرى دولت سيزراانل رخ ميدهد در انطباق است· در اينجا برخى از داده ها در جهت حمايت از آن:

سيزرا٬ بعنوان حزب مخالف٬ وعده پاره نمودن قولنامه هاى امضاء شده توسط دولت قبلى با وام دهنده گان خارجى را (اتحاديه اروپا٬ بانک مرکزى اروپا و صندوق بين المللى پول) وعده داده بود٬ قولنامه هايى که شامل اقدامات ضد کارگرى و ضد مردمى بودند· سيزرا بعنوان حزب دولت نشان داد که با ۷۰ درصد از «رفرمهاى» گنجانده شده در قولنامه موافق و با ۳۰ درصد٬ که بعنوان «سم» توصيف ميشوند٬ مخالف است· در واقع او مدعى است که نميخواهد يکجانبه عمل نمايد· اما در جستجوى توافقنامه جديدى با وام دهنده گانيست که اينبار نه قولنامه بلکه برنامه٬ توافقنامه يا پل خوانده خواهد شد·

سيزرا٬ بعنوان حزب مخالف بر عليه گروه وام دهنده خارجى سه نفره اعلام جنگ نمود و گفت که به آن خاتمه خواهد داد· سيزرا بعنوان حزبى در دولت ميگويد که با آنها صحبت خواهد نمود و به «موسسات» پاسخ خواهد داد· به کدام؟ اتحاديه اروپا٬ بانک مرکزى و صندوق بين المللى پول· در واقع دقيقا همان افرادى که گروه سه نفره را تشکيل ميدهند به نمايندگى از جانب «موسسات» در مذاکرات بروکسل شرکت دارند·

سيزرا بعنوان حزب مخالف با لحنى گزنده مخالف دولت ND-PASOK «دمکراسى نو يونان»٬ که از شرکت در محاصره اقتصادى اتحاديه اروپا بر عليه روسيه حمايت و آنان را بدليل اين موضع چاپلوس خطاب نمود٬ بود· سيزرا بعنوان حزبى در دولت هم تحريمها و هم از تشديد آن حمايت و موضع دولت خود را بعنوان يک «موفقيت قابل توجه» مشخص نمود·

سيزرا بعنوان حزب مخالف بر عليه خصوصى سازيها موضع گيرى نمود· اکنون٬ بعنوان دولت٬ بر اساس اظهارات وزير دارايى٬ Y. Baroufakis٬ ميگويد که «ما ميخواهيم از منطق کاهش قيمت فروش به منطق توسعه آن در مشارکت با بخش خصوصى و سرمايه گذاران خارجى حرکت کنيم»! بدين ترتيب هر دو خصوصى سازيها را بمنظور تقويت بخش خصوصى سازگار نموده و در جهت اراٸه روشهاى ديگرى از خصوصى سازيها٬ مانند مشارکتهاى خصوصى عمومى و امتيازات به گروهها و غيره بعنوان سودمند تلاش مينمايند·

سيزرا بعنوان حزب مخالف سازمان همکارى اقتصادى و توسعه (OECD) را بعنوان «کتاب سياه نٸو ليبراليسم» مشخص مينمود٬ سيزرا بعنوان حزبى در دولت در همانروز اول از تصدى خود٬ Ángel Gurría٬ پرزيدنت OECD را به حضور پذيرفت که با نخست وزير آلکسيس شيپراس ملاقات نمود· OECD٬ بر اساس دولت اٸتلافى سيزراانل (يونان مستقل) سازمانى است که بمنظور حمايت از توسعه (سرمايه دارى) در يونان به سازماندهى فهرستى از اقدامات کمک ميکند· اقداماتى که بخش «سمى» قولنامه را٬ ۳۰ درصد معروف٬ جايگزين خواهد نمود·

سيزرا بعنوان حزب مخالف تصميم قبلى دولت را «پرداخت دهها ميليون يورو به کمپانيهايى که خدمات حقوقى و مشاوره مالى اراٸه ميدهند» محکوم نمود· دولت سيزراانل کمپانى «لازارد» را بعنوان مشاوره در مساٸل بدهيهاى عمومى و مديريت مالى٬ استخدام نموده است٬ بديهى است که از تخصص اراٸه شده آن به دولتهاى قبلى٬ PASOK «سوسيال دمکراتها» تحت رهبرى گٸورگيوس پاپاندرٸو قدردانى مينمايد· اين فقط اتفاقى نيست! علاوه بر اين وزير دارايى جديد٬ Y. Varoufakis٬ (او مشاور پاپاندرٸو بود) استفاده از خدمات مشاوران سابق پاپاندرٸو٬ گالبرايت و النا پاناريتيز٬ نماينده سابق PASOK در مجلس را از نو باب نمود·

اولى يک اقتصاددان آمريکايى است٬ استاد دانشگاه تگزاس٬ يکى از کارمندان موسسه لوى٬ يک مدافع شناخته شده براى سرمايه دارى و حامى يک فرمول توسعه طلبانه تر براى اداره بحرانها· دومى براى بانک جهانى کار کرده است· به عبارت ديگر٬ هر دو در خدمت سيستم و مکانيسم آن کار ميکنند·

ما ميتوانستيم به فهرست سيزرا و دولت انصراف «چپ» آن اضافه کنيم٬ مانند اين حقيقت که مجموعه اى از وعده هاى پيش از انتخابات٬ براى مٽال افزايش حداقل دستمزد٬ به آينده اى دور منتقل شده اند· بهمين ترتيب٬ ما ميتوانستيم به مٽالهاى قابل توجه ديگرى از کارمندان و مشاوران حزب سوسيال دمکرات PASOK که در حال حاضر به دولت «چپ» کمک ميکنند اشاره نماييم· بهر جهت٬ مهمترين مسٸله روشن نمودن اينست که اين دولت جديد فعلى چه نوع مذاکراتى را با اتحاديه اروپا و ديگر طلبکاران هدايت مينمايد·

بر اساس ادعاى سيزرا و ديگر احزاب شرکت کننده در احزاب چپ اروپايى٬ مذاکرات يک محتوا
ى مشخص دارد که به
«رياضت اقتصادى ادعايى» در اروپا و يونان ارتباطى ندارد· علاوه بر اين٬ Y. Varoufakis٬ بروشنى گفته است که در خلال سالهاى پيش رو٬ تحت رهبرى سيزرا توده هاى زحمتکش بايد به زندگى «صرفه جويانه» ادامه دهند· مذاکرات به احتياجات گروه تجارى که در نتيجه بحران عميق اقتصادى ظاهر گشته اند و دوره بهبود نامشخص سرمايه دارى و اروپا در کل ارتباط داده شده است·

اين مذاکرات در زمين دشمن انجام ميشود· اين توسط احساس يگانگى نمودن دولت يونان با کشورهايى مانند فرانسه٬ ايتاليا و بيش از همه تمام آمريکا٬ با کليه پيامدهاى منفى که اين موضع معنا ميدهد نشان داده ميشود· اين کشورها ممکن است بخاطر منافع خودشان بر روى آلمان فشار بياورند اما بهمان سياست خشن خود بر عليه مردم ادامه دهند·

عليرغم تبليغات پر سر و صدا در مورد مذاکرت با اتحاديه اروپا و طلبکاران٬ سيزرا همزمان ميگويد که آنان را درک و به تعهدات ضد مردمى کشور نسبت به اتحاديه اروپا و ناتو ادامه خواهد داد· بهمين دليل٬ مردم يونان و مردمان ديگر نبايد به دام «مرکسليسم» و «اوباميسم» افتاده و زير پرچمهاى «دروغين» تقسيم بشوند· آنها بايد مبارزه خود را سازماندهى نموده و بازپرداخت خسارات خود٬ درآمد و حقوقشان٬ و حل مساٸل کليه کارگران و مساٸل مردم را بر اساس نيازهاى فعليشان مطالبه نمايند·

آنها بايد براى راهى مبارزه نمايند که نويد دهنده اميد باشد: ملى نمودن مونوپولها٬ جدايى از اتحاديه امپرياليستى اروپا و ناتو با مردمى که به نگاداشتن زمام قدرت تمايل دارند· اين راه را براى زمان و راه منطقى که به رهايى واقعى توده ها منتهى ميگردد: ساخت و ساز جامعه جديد٬ سوسياليستى٬ هموار خواهد نمود·