ترجيحا مارکس بجاى پيکتى

bdf5476tu

نويسنده: روبرت ماتياسون

مترجم: پيام پرتوى

صندوق نجات کودکان به تازگى تاييد نمود که در هر ساعت ۳۰۰ کودک از گرسنگى ميميرند· مرگ سالانه ى دو ميليون و نيم کودک بدليل گرسنگى بخش تاريک و گريز ناپذير جهانيست که در آن داراييهاى يک درصد از جمعيت برابر است با ۹۹ درصد از بقيه جهان با يکديگر· فقر در يکسو به ٽروت در سوى ديگر مبدل ميگردد·

در خلال سالهاى اخير مسٸله توزيع ٽروت در دستور کار سياسى قرار گرفته است· بخصوص از جانب اقتصاددان فرانسوى توماس پيکتى و تجزيه و تحليلهايش·

بحٽ و گفتگو در مورد بى عداليها بسيار خوب است· اما در تحليلهاى پيکتى مسٸله اى وجود دارد٬ مسٸله اى که توضيح دهنده علل محبوبيت او در ميان ليبرالها و سوسيال دمکراتها از انواع مختلف آن نيز هست·

پيکتى کتاب خود را «سرمایه در قرن بیست‌ یکم» مينمامد٬ اما آنچه که او مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهد بطور کلى نه تمرکز سرمايه بلکه تمرکز داراييها است·

براى پيکتى سرمايه برابر است با دارايی٬ بسادگى متعلقات شخصى· براى کارل مارکس سرمايه چيز ديگريست· مارکس سرمايه را از ديدگاه اجتماعى تعريف ميکند· سرمايه وسيله ايست براى کنترل ابزار توليد توسط طبقه مالک·

سرمايه ميتواند اشکال مختلفى داشته باشد – مانند داراييهاى مالى يا سرمايه گذارى در فعاليهاى توليدى – اما براى مارکس نه شکل بلکه محتوا اهميت دارد· سرمايه از نظر محتوا قدرت سرمايه داران است براى تصميم گيرى در مورد توليد و اداره نيروى کار·

اين مستحکمترين جايگاه قدرت سرمايه است که توزيع غير عادلانه ٽروت را بوجود مياورد· تمرکز مطلق بر روى داراييها حل مسٸله واقعى٬ قدرت٬ حق مالکيت و مبارزه طبقاتى را مورد تهديد قرار ميدهد·

نگاهى به سوٸد کفايت مينمايد· در اوايل سال روزنامه معاملات هفته فهرستى در مورد ٽروتمندترين افراد سوٸد منتشر نمود· ما در کشورمان ۱۳۶ ميلياردر داريم· هيچيک از افراد فهرست والنبرى ناميده نميشوند٬ اگر چه بر اساس محاسبات انجام شده اخير امپراطورى اين خانواده يک سوم از جامعه اقتصادى سوٸد را کنترل ميکند·

توزيع مجدد ٽروت بدون بر هم زدن تعادل يا به چالش کشيدن قدرت ديکتاتورى سرمايه بخاطر آن٬ امکانپذير است· سرمايه داران انحصارى بمنظور مورد تهديد قرار نگرفتن قدرت و مالکيتشان ميتوانند کمى از ٽروت خود را به اشتراک بگذارند·

بهمين دليل است که سرمايه داران مال انديش آمريکايى کارزارى را براى افزايش مالياتها براه انداخته اند·· و بهمين دليل پيکتى در ميان سوسيال دمکراتها به فرد محبوبى مبدل گشته است·

بمنظور نزديکتر نمودن خود به راه حلى براى اين مساٸل بزرگ که جهان در برابر آنها قرار گرفته است – استٽمار بيرحمانه نيروى کار در جهان٬ تهديد از جانب جنگهاى امپرياليستى٬ تسليح و تجهيز نظامى گرى و تهديد محيط زيست و آب و هوا از جانب سرمايه دارى – بايد در مورد کاپيتال به شيوه مارکس گفتگو نمود و تنها به توزيع مجدد سرمايه بسنده نکرد·