اخبار ویژه

معلمان و اعتراضات صنفی

معلمان و اعتراضات صنفی

امیرحسین محمدی فرد

یکشنبه 10اسفند معلمان در تهران و شهرستان ها دست به تجمع خواهند زد. این تحصن به دلیل دستمزد ناچیز،عدم امنیت و دیگر نیازهای اولیه ی انسانی ، مثل خدمات بهداشتی و درمانی برگزار خواهد شد. موقعیت دشوار معیشتی معلمان ناشی از سنگینی بار بحران اقتصادی نظام سرمایه داری ایران است که بورژوازی و دولت ایران بردوش طبقه کارگر و دیگر اقشار زحمت کش جامعه قرار داده و هر روز نیز با وضع قوانین جدید عرصه حیات را بر آن ها تنگ تر می کند ؛ تا جایی که باز هم معلمان و پرستاران را در کنار طبقه کارگر برای رسیدن به یک زندگی بهتر قرار می دهد.

اعتراضات معلمان از سال های گذشته ، در مقاطع مختلف تکرار شده و امروز نیز شاهد آن هستیم. اما این اعتراضات و تحصن ها در راه رسیدن به خواسته های صنفی معلمان متوقف شده و معلمان به ادامه زندگی نابرابر محکوم شده اند. به این سبب بررسی عمل کرد معلمان و ظرف فعالیت آن ها ضروری است.

مطرح کردن مطالبات کلان مثل آموزش رایگان ، به عنوان مختصات اصلی اعتراض معلمان که مطالبات روزمره و خرد را نیز در بر می گیرد ، اعتراض معلمان را از جنبش مطالبات حداقلی به حرکت جدی تر و پیگیر تر در سطح مطالبات کلان تر تبدیل می کند. جهت گیری رادیکال معلمان باعث می شود که بورژوازی به مطالبات صنفی آن ها تن دهد و به همین سبب است که تنها راه رسیدن به مطالبات روزمره ، مطرح کردن مطالبه ای کلان مثل آموزش رایگان و پیگیری مداوم آن است.

در کنار این مسئله باید یاد آور شد که معلمان برای پیگری مطالبات انسانی و حرکت های اعتراضی به وضع معیشتی شان ، نیازمند یک تشکل سراسری و مستقل از جناح های سرمایه داری و حکومتی هستند. مطالبات بر حق معلمان از کانال ارکان حکومتی بورژوازی برآورده نخواهد شد. این وضعیتی است که نظام سرمایه داری به وجودآورده وتنها راه برون رفت از آن استقلال حرکت اعتراضی معلمان از جناح های بورژوازی و بهره گیری از حمایت دانش آموزان است.

معلمان برای زندگی انسانی چاره ای جز تجمع و اعتصاب ندارند و پیگیری این مطالبات در قالب فعالیتی توده ای و مستقل میسر است.