اخبار ویژه

هنگاميکه دروغ تبليغاتى افشاء ميشود- تصاوير کاذب اوکراين «مدرکى» شد براى حمله روسيه

 

نويسنده: پاتريک پاٸولوف

مترجم: پيام پرتوى

سناتور جيمز اينهوف در برابر همکاران سناتورش روسيه را به تجاوز به اوکراين متهم نمود· او بعنوان مدرک تصاويرى را اراٸه کرد· اما نشان داده شد که تصاوير ۷ ساله بودند و به دوران اوستیای جنوبی* تعلق داشتند·

هدف هٸيت اوکراينى با اراٸه تصاوير به سناتور آمريکايى جيمز اينهوف نشان دادن حمله روسيه به اوکراين بود· اما «مدرک» هفت ساله و متعلق به ماشينهاى جنگى روسى در اوستیای جنوبی بود·

v4343hn

روز٬ روز چهارشنبه ۱۱ فوريه ۲۰۱۵ است· سناتور جيمز اينهوف در مجلس سنا در واشنگتن به پشت کرسى خطابه ميرود· اکنون همشهريان آمريکايى – و بقيه جهان- به حقايق آنچه که در شرق اوکراين ميگذرد پى خواهند برد· جمهورى خواه اهل اوکلاهما هنگام حمله به پوتين و رفقاى وى در خاک اوکراين کوتاه نميايد·

«ما روسيه را در مناطقى داريم که همراه با جدايى طلبان به انجام کارهاى وحشتناکى مشغولند٬ اعمالى برابر با اعمال داعش»٬ جيمز اينهوف تشريح ميکند و از يکى از همکاران خود بمنظور نشان دادن «مدرک» طلب يارى مينمايد·

يک صفحه کاغذى بزرگ با سه تصوير از ماشينهاى جنگى روسى و نوشته «نيروهاى نظامى روسى به مناطق اوکراينى وارد ميشوند» به نمايش درميايد· جيمز اينهوف به صفحه اشاره کرده و ميگويد:

«پوتين به گفتن اينکه با جدايى طلبان کارى نداريم٬ اين ما نيستيم٬ ما انجام نميدهيم٬ ادامه ميدهد٬ اما نگاه کنيد٬ آنها اينجا هستند·»

سناتور بعنوان مٽالى بر اقدامات جنايتکارانه روسيه و جدايى طلبان صفحه جديدى با تصاوير بدنهاى سر بريده شده و شکنجه شده را نشان ميدهد· .يا اينها مدارکى بودند که دخالت نظامى روسى را اٽبات مينمودند٬ مدارکى که جهان در انتظار آنها بود؟ نه·

مدت کوتاهى پس از انتشار تصاوير در وب سايت حقيقت افشاء شد· آشکار بود که اين روزنامه نيويورک تايمز٬ بعنوان بخشى از تبليغات رسانه اى بر عليه روسيه٬ در مورد افشاگرى نوشت که بعنوان جعلى افشاء شد·

يکى از تصاوير در پاييز گذشته گرفته شده بود و نيروهاى جدايى طلب اوکراينى را نشان ميداد در حاليکه دو تصوير ديگر نيروهاى روسى را نشان ميداد· اما نه در خاک اوکراين· نه٬ آنها نيروهاى روسى بودند در جمهورى جدايى طلب گرجستانى اوستیای جنوبی ۲۰۰۸·

نمايش جيمز آينهوف را ميشد ابتکار يک سناتور ارتجاعى تصور نمود· اما اين يک کلک شخصى از جانب آينهوف نبود· او تصاوير را از هٸيتى نظامى و سياسى هنگام بازديد از واشنگتن در نوامبر سال گذشته دريافت نموده بود·

به عبارت ديگر هنگامىکه اوکراينيها ميخواستند رفقاى آمريکايى خود را با «مدارکى» دال بر حمله ى در جريان روسها مجهز نمايند اين بهترين هديه اى بود که ميتوانستند اراٸه دهند·

اينکه نماينده گان اوکراينى بمنظور متقاعد نمودن جهان در مورد ديو بودن روسيه دروغ ميگويند چيز جديدى نيست· حتى رٸيس جمهور کودتا٬ پتروشنکو٬ با داستانهايى تلاش نموده است که نماينده گان آمريکا بعنوان حقيقت قادر به تاييد آنها نيستند·

لازم به ذکر است که يکى از تصاوير هفت ساله سناتور از اوستیای جنوبی به تازگى در اوت سال گذشته توسط وزارت امور خارجه اوکراين بعنوان «مدرکى» دال بر تهاجم روسى منتشر شده بود· اينکه تبليغات افشاء ميشوند مهم است· مسٸله اينجاست که در مقايسه با اکاذيب سياستمداران و رسانه هاى خبرى نظرات مخالف بسيار کم و ضعيف هستند·

براى بسيارى از مردم سوٸد و بقيه جهان غرب «حقيقى» بودن اين اکاذيب همچنان ادامه خواهد داشت·