کارل بيلد و اوکراين

 

به نقل از نشريه کارگر ارگان رسمى حزب کمونيست سوٸد (م·ل)

نويسنده: منير رهابى هالنر

مترجم: پيام پرتوى

در سايه جنگ در اوکراين حوادٽ عجيب و غريبى در جريان است· آنچه که اينبار حيرت مرا برانگيخت بلوگ کارل بيلد* بود پس از ملاقاتش در داوس در ۲۵ ژانويه· او وزيران جديد اوکراين را مطرح نمود· «··· بويژه وزيران جديد اقتصاد و دارايى هنگام صحبت در مورد حل مساٸل مهم ديگران را با عزم خود تحت تاٽير قرار دادند·»

همزمان در ياداشت کوچکى خواندم که وزير اقتصاد٬ Aivaras Abromavičius٬ گفت که يک «کميته انتخاب» روٸوساى جديدى را براى ۶۰ شرکت دولتى در اوکراين برخواهد گزيد·

من فکر کردم که اين رٸوساى جديد چه کسانى هستند· آنها در ماه دسامبر سال گذشته به شهروندى اوکراين درآمدند و يکروز پس از آن وزير شدند· Aivaras Abromavičius پيش از انتصابش به مقام وزارت در East Capital شريک بود· با از جمله آندرش اوسلوند بعنوان مشاور (يکى از کسانى که در چپاول اتحاد جماهير شوروى سابق در دهه ۱۹۰۰ شرکت داشتو به اين لعنتى نگاه کنيد····· کارل بيلد۱ نيز تا ۲۰۰۶ بعنوان مشاور براى East Capital کار ميکرده است·

وزير دارايى جديد٬ ناتاليا يارسکو٬ از آمريکا ميايد· او هم براى وزارت امور خارجه آمريکا و هم در سفارت آمريکا در کيف کار کرده است· ۲۰۰۵ او در سازماندهى «دايره نارنجى»٬ شبکه اى براى «دمکراسى» و اصلاحات بازارى در اوکراين مشارکت داشت·

در دايره نارنجى ميتوان نامهايى زیبیگنیو برژینسکی و مادلين اولبرايت را پيدا کرد· برژينسکى تاکيد نمود که شبکه براى تولد دوباره اوکراين در ناتو و اتحاديه اروپا فعاليت خواهد کرد· از روى تصادف ماموريت ناظر انتخاباتى اولبرايت در بهار گذشته با انتخاب پروشنکو بعنوان رٸيس جمهور پايان يافت· البته کارل بيلد نيز در دايره نارنجى بعنوان مشاور مشارکت داشته است·

با اينحال انتصاب اين وزيران جديد به سرفصل روزنامه اى مبدل نشد· نشريه اخبار روز خبر داد که فرايند بسيج توسط جرج سوروس/سرمايه گذار تامين مالى شد٬ اما چيز عجيبى در آن نميبيند· نخست وزير اوکراين با توجيه مسٸله با اينکه اين گاميست براى مبارزه با فساد خود را نجات داد·

اوکراين در همانزمان صاحب وزير بهداشت جديدى نيز شد که از طرف نخست وزير گرجستان متهم است به اينکه در دوران وزارتش در آنجا بعنوان وزير بهدارى سيستم درمانى گرجستان را نابود نموده است· و کارل بيلد طى سالهاى صدارت خود بعنوان وزير امور خارجه تصادفا چندين بار در گرجستان بوده و در اين رابطه به فساد متهم است·

مسٸله شگفتى ساز است! اين آش شله قلمکار بعنوان کپى کم رنگى از واقعيت بنظر ميايد· در تلويزيون سوٸد جريان عادى سازى از گردانهاى نازيستى ادامه دارد· در سالگرد آشويتس شاخه هاى دست راستى نازيستى کودکان را بعنوان سرباز بسيچ مينمايند٬ در حاليکه جهان ناديده ميگيرد· چرا که امروز همه چيز خوب است·

آندرش وست گورد در روزنامه افتون بلادت نوشت٬ «اگر آن روس لعنتى نبود جهان ميتوانست بهتر از اين باشد» در مورد نقش شخصيت در تاريخ ميتوان عقايد مختلفى داشت· اما من داراى يکى از آن نظرات قاطعى هستم که ميگويد٬ جهان بهتر ميشد اگر کارل بيلد وجود نداشت·

* وزير سابق امور خارجه سوٸد م