پرش به محتوا

تلويزيون سوٸد در نزد نازيها در ماريوپول

نويسنده: ماريو سوزا

مترجم: پيام پرتوى

۲۹ ژانويه ۲۰۱۵

الين يونسون٬ گزارشگر تلويزيون سوٸد با نازيهاى اوکراينى مصاحبه ميکند· تقريبا هيچ سوال تعيين کننده اى مطرح نميشود·

(متن داخل تصوير: جنجگويان ما اينچنين زندگى ميکنند)

يکشنبه ۲۵ ژانويه در تلويزيون سوٸد به ما امکان بازديد از شهر ماريوپول داده شد· اينبار گزارشگر/الين يونسون در محل از گردان نازيها آزوف که شهر را در اشغال خود دارد بازديد بعمل آورد·

الين يونسون با يکى فرماندهان بازوف مصاحبه اى ميکند· او سوالاتى بيضرر و بيمعنايى را مطرح نمود که نازيها را بعنوان يک مبارز راه دمکراسى جلوه ميداد· ميتوان سوال کرد که هدف واقعا چه بود·

بديهى است که فرستاده تلويزىون بايد مهمترين سوال را٬ اينکه چه کسى ميپردازد؟ مطرح مينمود·

آنهايى که به آزوف ميپيوندند خود را داوطلب مينامند و مدعيند که براى اوکراين ميجنگند· اما حقيقت اينست که آنها مزدورانى هستند با دستمزدى خوب· اطلاعات بدست آمده مبلغى بالغ بر ۱۰۰۰ دلار در روز را تخمين زده است·

بهترين تسليحات به سربازان آزوف داده ميشوند· آنها داراى مدرنترين سلاحهاى دستى و در ضمن به تانک٬ توپخانه از راه دور و راکت مجهز هستند· هر چه يک ارتش مدرن بايد داشته باشد٬ به هزينه اى بالغ بر صدها ميليون دلار·

گردان آزوف يک ارتش خصوصى است که نه تحت فرمان٬ بلکه با ارتش رژيم نظامى کيف همکارى ميکند· پولها از صندوق دولتى ميايند· بنابراين طرح اين سوال مشروع است٬ چه کسى بار مخارج اين جماعت را بدوش ميکشد؟ و علاوه بر اين فرمانده آزوف کيست؟

مصاحبه الين يونسون با نازيها در ماريوپول بسختى در مورد اينکه آنها که هستند و يا چه ميکنند اطلاعاتى را به مردم اراٸه داد· نمايش تلويزيونى به تبليغاتى مطلق براى نازيهاى اوکراينى و حکومت نظامى کيف مبدل گشت·

گزارشگر در ادامه در مورد آنچه که در ماريوپول ميگذرد اطلاعاتى اراٸه نداد· چرا آزوف ماريوپول را اشغال نموده است؟

مردم در ماريوپول کاملا مخالف کودتاى دولتى در فوريه ۲۰۱۴ بودند و مخالفت خود با انجام تظاهرات بروشنى نشان دادند·

پاسخ از حکومت نظامى در کيف قتلعام بود· بسيارى از جوانان ماريوپول هنگام برگزارى نشستهايى بر عليه کودتاى دولتى٬ همانند آنچه که در اودسا رخ داد٬ به قتل رسيدند· قتلعام توسط نازيها٬ اعزام شده از جانب فرماندار دنیپروپتروفسک٬ کولکموجسک٬ انجام شد·

جنايت مشابه اى در ۹ مى ۲۰۱۴ هنگاميکه مردم ماريوپول پيروزى اتحاد جماهير شوروى بر عليه نازيسم را بپا ميداشتند رخ داد· تظاهرات بزرگى بود· رژيم نظامى کيف خواستار خاتمه تظاهرات بود به پليس فرمان انجام آنرا داد·

اما پليسها در جريان جلسه اى در ايستگاه پليس دست به شورش بردند· ايستگاه پليس توسط گارد ملى به آتش کشيده شد· تعداد بسيارى از پليسها کشته و تخريب عظيم بود· مردم غير مسلح بر عليه گارد ملى بپا خاستند·ماريوپول به دليل مخالفت مردم با کودتاى دولتى و نازيها توسط گردان آزوف اشغال شده است· اين را الين يانسون بايد متذکر ميشد·

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: