گوناگون

سخنی کوتاه درباره اندیشه مائو تسه دون

از : بیژن پویا

هیچگاه واژه » مائوئیسم » را در هیچیک از آثار رفیق مائوتسه دون و سایر انتشارات حزب کمونیست چین ( چاپ پکن ) مشاهده نکردم ..

واژه مائوئیسم را فقط در سخنان و نوشته های بخشی از انظار چپ و یا راست خارج از چین ( ایرانی و غیر ایرانی ) شنیدم و دیدم ..

اما عبارت اندیشه مائو تسه دون پیوسته در سخنان و انتشارات حزب کمونیست چین ( چاپ پکن ) در دوران صدارت رفیق مائوتسه دون و بعد از صدارت رفیق مائو تسه دون همواره وجود داشته و دارد ..

واقعیت اینست که رفیق مائو تسه دون هیچ چیز جدید به سیستم تئوریک مارکسیسم لنینیسم اضافه نکرده است .. هر آنچه او گفته است آموزگاران کبیر پرولتاریا قبل از او هم ، اگر چه بصورت کلی و مختصر و کوتاه و شاید هم نارسا گفته اند .. بهمین جهت واژه » مائوئیسم » واژه ای نادرست و من درآوردی است .. اما نقش استادانه و غیر قابل انکاری که رفیق مائوتسه دون تحت عنوان اندیشه مائوتسه دون در سیستم تئوریک مارکسیسم لنینیسم داشته است اینست که او بخش هائی از سیستم تئوریک مارکسیسم لنینیسم را عموما و در مورد خلق های مستعمره و نیمه مستعمره خصوصا باز می کند .. روشن می کند .. فرمولبندی می کند .. و جهانشمول می کند ..

در واقع ، اندیشه مائو تسه دون اندیشه ای است که بکمک آن می توان مارکسیسم لنینیسم را

در عصر امپریالیسم

در استحکام دیکتاتوری پرولتاریا جهت گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم

و همچنین پیروزی قطعی خلق ها در نبرد های ملی و طبقاتی در کشور های مستعمره و نیمه مستعمره

عمیقا درک کرد .. به روز کرد و بکار بست …

۱ دیدگاه

 1. بیژن پویا says

  دوست عزیز .. آقای فرهاد صالحی
  درست می فرمائید .. واژه لنینیسم در هیچیک از آثار لنین دیده نشده است .. اما واژه لنینیسم در آثار رفیق استالین و دیگر رفقای حزب بلشویک و بطورکلی در انتشارات حزب کمونیست ( بلشویک ) اتحاد شوروی بکرات دیده شده است ..
  بهمین صورت هم واژه اندیشه مائوتسه دون در هیچیک از آثار رفیق مائو تسه دون دیده نشده است ..اما چه در دوران صدارت رفیق مائو تسه دون و چه بعد از دوران صدارت او عبارت اندیشه مائو تسه دون توسط رفقای حزب کمونیست چین و یا بطور کلی از طرف انتشارات حزب کمونیست چین بکرات بکار برده شده است ..
  همانطور که در مقاله بالا ذکر کردم واژه » مائوئیسم » را فقط در بخشی از انظار چپ و یا راست خارج از چین ( ایرانی و غیر ایرانی ) دیدم و شنیدم ..
  من فقط واقعیت امر را بیان کردم ..
  اصراری هم ندارم که شما حتما گفته مرا بپذیرید ..
  شما هم آزاد هستید که با هر روایتی که از آثار و مقالات رفیق مائو تسه دون دارید به » مائوئیسم » مورد نظر خودتات پایبند باشید .. پیروز باشید …

  لایک

 2. فرهاد صالحی says

  بله جناب پویا نه تنها شما بلکه هیچ کمونیستی نیز در اثار لنین واژه ی لنینیسم را ندیده است! این پافشاری شما در به کار بردن «اندیشه مائو تسه دون» و مخالفت با مائوئیسم به عنوان فعله رفیعتری از مارکسیسم لنیسنیم نشان دهنده این می باشد که شما در دهه 60 و هفتاد میلادی همچنان ذوب شده و منزوی مانده اید… برای همین هرگزی نمی توانید به گروه کوچک در جنبش نوین کمونیستی ایران که بر پایه مائوئیسم برپا شده است ، خدمت کنید…
  روشن است فردی مانند شما با نوشتن 4 سطر با چنین محتوی سطحی تنها بطور لجوجانه خیال مطرح شدن دارد!

  لایک

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.