پرش به محتوا

روح تاریخی کلنیالیسم در پشت پرده این ترورهاست

روح تاریخی کلنیالیسم
در پشت پرده این ترورهاست
وقتی با دیکتاتورها
یا اشغالگری
وراسیسم
مردمی را چند صده تحقیر میکنی
نتیجه اش یک روح عصیانگر ارتجاعی است
که نگاه تحقیر شد ه را در خود دارد
تحقیر شده هم میتواند مرتجع باشد
ولی این چه احساسی است که
یک تروریست دارد !
احساس میکند تحقیرش میکنند
تو میتوانی اسم تحقیر کردن خود را هرچیز بگذاری
«آزادی بیان » ویا هرچیز دیگرgfd56
ولی وقتی روح مردمی سالهای متمادی
با جنگ تجاوزکارانه همراه با تبلیغات راسیستی پرشده باشد
نوزادی ینام تروریسم بوجو د میاورد
که بطور ساده دیگر نمیخواهد تحقیر شود!
طنز هم در جهت تحقیر است
چرا یک مسلمان فکر میکند
که اگر کاریکاتوری از محمد کشیده شود
توهین به تقدسات وی میباشد
چون او ومحمد در واقع یک هویت میباشند
همانطور که آزادی بیان برای من مقدس است
برای او هم محمد مقدس است
همانطور که آزادی بیان هویت من است
برای او هم محمد مقدس است !
پس نباید انتقاد به مقدسات کرد؟
چون کسی احساس حقارت میکند و احساساتش جریحه دار میشود؟
اگر انسان «متمدنی «هستی که ادعا میکنی !
پس باید به عنوان یک انسان سعی کنی که بفهمی
چرا یک نفر احساس حقارت ویا توهین به مقدسات خود میبیند
زمانی که تو یک کاریکاتور از محمد میکشی ؟
ووقتی فکر کنی میفهمی که
این قضیه فقط یک مساله آزادی بیان ساده نیست
بلکه یک روح تاریخی دارد
رابطه روانی متمادی انباشته شده در تاریخ استعمار و امپریالیسم است
یک روحی است که در جنگ ممتد است :روح استعمارگر واستعمارشدگی
این است که «آزادی بیان «میشود ابزار
ابزاری برای تحقیر استعمار شده
بویژه در جنگهای تجاوزکارانه امروزی
که در جهت منافع کشورهای امپریالیستی بکار گرفته میشود!
آنوقت باید تفاوت یک انتقاد از مذهب در یک مبارزه طبقاتی وضد امپریالیستی
را با این بازی دشمن سازی امپریالیستها درک کرد که بحث «آزادی بیان «نیست
بلکه دشمن سازی تحقیر کننده از استعمار شدگان است !
درست است که تروریسم یک سلاح ضد انسانی وارتجاعی است
ولی باید بازی نو کلنیالیستها که پدر این تروریسم اسلامی است شناخت
باید فهمید که از استعمار واستبداد این اسلام تروریستی سر بیرون زده است
از جنگ ها ی تجاوزکارانه، از به بند کشیدن مردم این تروریسم اسلامی بیرون زده است
که زمینه هایش را استعمار و استبداد در این منطقه فراهم کرده است !
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: