گزارش کاملی از قتل جوان بیست ساله پناهنده از اریتره در درسدن آلمان

جهان سوسیالیست

گزارش کاملی از قتل جوان بیست ساله پناهنده از اریتره در درسدن آلمان

شکایت علیه پلیس بدلیل قتل جوان بیست ساله متقاضی پناهندگی دردرسد ن المان

یونگه ولت شانزده ژانویه

مرگ خشونت آمیز جوان بیست ساله پناهنده خالد ادریس بهاری در درسدن باعث بحث شدیدی در نقش پلیس و دادستان در شهر مرکزی ایالت زاکسن شده است . آیا آنها آگاهانه اطلاعات را پنهان کرده و اهمال در کار تحقیق نموده اند؟ در حالیکه شاهدین جسد این جوان اریتره ای را در روز سه شنبه ساعت هفت وچهل دقیقه صبح “غرق در خون “و “با جراحات مشخص وروشن ” پیدا نموده بودند ، پلیس میخواسته است که در اولین برخورد خود خشونتی مشخص برایش نشده باشد . بطوریکه درسدن مورگن پست در روز پنجشنبه گزارش داده است ، فولکر بک سخنگوی سیاست داخلی فراکسیون سبزها در یک اعلام جرم علیه پلیس و دا دستان مطرح کرده است. بک به این روزنامه میگوید “من هیچگونه درکی برای عملکر د وا همال کاری که وجود داشته است “ندارم.

دیتر کرول رئیس پلیس درسدن بنا به گفته مورگن پست با خونسردی با این شکایت برخورد میکند .”من اعتقاد دارم که ما بهیچ روی اشتباهی نکرده ایم .” کرول بایستی که درکمیته سیاست داخلی بایستی که به گزارش این روزنامه گزارش داده باشد که بلافاصله بعد از مرگ متقاضی پناهنده یک شکایت یک همکار اجتماعی دولتی در این مورد وجودداشته است . به دلیل تعداد زیادی علامت صلیب شکسته برروی در آپارتمان مقتول .

عملکرد بازرسان این را سولات را مطرح میکند : پیدا شدن جسد مقتول در روز سه شنبه بطور کوتاه در گزارش خبری پلیس ظاهر شد. در آن بطور موقت نوشته شده بود که هیچ نشانه ای ا ز دخالت کسی در مرگ این جوان وجود نداشته است این در ا ین گزارش آمده بود . حتی سوالات متعدد رسانه های متفاوت در سه شنبه با همین جواب داده شده بود. در این زمان هم مسکونی ها و شاهدین به افکار عمومی مراجعه کردند و عدم تفاهم شدید خود را با این موضوع اعلام کردند. در چهار شنبه صبح رهبری پلیس در شهر مرکزی زاکسن ا این مواضع عقب نشینی میکند . در همه جوانب موضوع بررسی میشود ویک قتل غیر ممکن نیست این جوابی است که ا زطرف پلیس درجواب سوال رسانه ها داده میشود. ودرآخر معترف میشوند که کمیسیون بازرسی قتل وارد کار شده اس واین چیز و معنی مهمی ندارد جز کار روتین و معمولی که انجام میگیرد. در چهار شنبه بعد از ظهر در اثر سوال یوگه ولت سخنگوی مطبوعاتی پلیس به نتایج کالبد شکافی اشاره دارد ، اما نخواست که در این مورد توضیحی بدهد. در غروب بطور رسمی گفته شد: یک تصادف بهیهچ روی نبوده است. خالد ادریس بهاری توسط ضربا ت متعدد چاقو برروی گردن وسینه کشته شده است . بیست پنج کار مند اداره جنایی اکنون بایستی که این قتل را روشن کنند.

ایا این اهمال کاری دائره پلیس بوده است ؟ حد اقل مشگلات اساسی بایستی بین دوائر در هماهنگی وجودداشته است . این را رئیس پلیس درسدن به مورگن پست در روز چهارشنبه بعد از ظهر میگوید که از او نقل قول میکند . بطور روشن یک قتل انجام شده است . اما دوائر دولتی در این زمان نمیتوانستند ویا نخواستند که اطلاعاتی بدهند. اولین موضع گیری دادستان درسدن ابتدا ساعت هفده وسی دقیقه منتشر شد. لورنس هازه میگوید که اکنون تحقیقات به دلیل قتل شروع شده است . چرا پلیس علی رغم وجود شاهدین ونشانه های یک جنایت یک قتل خشونت آمیز را رد کره بود را در این اطلاعیه توضیح نداده است. از اطلاعیه دادستان این برمیاید که گروهی که محل قتل را بایستی بازرسی میکردند ابتدا در روزچهار شنبه وارد کار شده است . سی ساعت بعد از اینکه جسد پیدا شده است تحقیق کنندگان رد ها را در آپارتمان مقتول و پیرامون پی گیری کرد ه اند دادستان میگوید “سلاحی که با آن قتل انجام گرفته است نتوانسته است که پیدا شود.” اکنون سگهای ردیاب در کار میباشند که “تصویر تغییر وحرکت “قربانی را دریابند. محل پیدا شدن جسد ا حتمالا محل قتل نبوده است . بعلاوه درجهت پیدا کردن نکاتی که اشاره به یک درگیری باشد جستجو میشود. از جمله فیلیمهایی که در محل عبور ومرور عمومی گرفته شده در محدوده مرکز خرید، این را
ادستان اطلاع میدهد. بقیه تحقیقات روی سوال کردن از ساکنین ودوستان قربانی متمرکز میشود. بنا به گفته آنها ادریس بهاری در روز دوشنبه حددود ساعت هشت شب خانه را ترک کرده ه است ، که در سوپرمارکت نزدیک خرید کند. او به خانه باز نگشته است . زمانی که جسد پیدا شده است جمود مرگی وجود داشته است .

در روز چهارشنبه بعد از اینکه مرگ ادریس اعلام عمومی شد در غروب بیش از صد نفر در در درسدن آبرتینوم ، جاییکه رئیس ا یالت از حزب دمکرات مسیحی تیلیچ دعو ت داشته تا به سازمانهای حمایت از پناهندگی جایزه دهد، تجمع کردند. دویست وپنجاه نفر به یک تظاهرات ناگهانی در شهر حرکت کردند. انها خواستار روشن شدن کامل این قتل شدند. در برلن سازمانهای پناهندگی تجمعات هبمستگی برگزار کرده و شهردار کل در سدن هلم اوروس از این حادثه ابراز “وحشت”نمود.اما نمیخواهیم که نتایج تعجیلی بگیریم . هم خانه ای های مقتول از قبل با ابراز ترس در تظاهرات احتمالی پگیدادر در شهر اشاره کرده نمودند، که طی آن بیست وپنج هزار نفر در آن تظاهرات شرکت داشتند.افسانه آنتی اسلام وضعیت ضد خا رجی را در درسدن داغ کرده است .آنها میگویند که ترس داشتند که در این روز به خیابانها بروند .