گوناگون

او معروف نيست

جهان سوسیالیست

او معروف نیست

او یک جوان بیست ساله است

نام او خالد ادریس بهاری است

رنگین پوست از آفریقا

از ستم تاریخی که بردوش میکشد

به استعمارگران وعاملین ستم بروی پناه آورده است

او فکر کرده است که در نزد ا ستعمارگران شانس بهتری برای زندگی دارد

او سفید نیست

او معروف نیست

او محمد را مسخره نکرده است

که مرگ وی تیتر خبری روزی نامه ها شود

ویا بنام «آزادی عقیده وبیان «دهان دریدگی برای جنگ نمایند

ویا ارزش این را داشته باشد که بنام حقوق پناهندگی وضد راسیسم

برای او نیز تظاهرات میلیونی کنند !

ویا کسی بگوید من ادریس بهاری از اریتره هستم

او شایدمسلمان هم باشد

او در شهر درسدن به عنوان متقاضی پناهنده فرستاده شده است

انتخاب خودش نبوده است

جسد او در حالیکه ضربات چاقو برگردن و سینه وخونبار پیدا شده است

مرگ او از طرف بازرسان پلیس ودادستان هم جدی گرفته نمیشود

واگر یک آلمانی راسیست کشته شده بود چه جنجالی به پا میشد؟

مرگ انسانها نیز طبقاتی است

راسیستی است

این ها دمکرات هستند

این ها از دمکراسی دفاع میکنند

این ها همه شارلی ابدو هستند !

 

اين تمام ثروتي است كه او از آلمان نژاد پرست به ارث گذاشته است، يك عروسك كهنه خرس يا سگ، يك عروسك پارچه اي يك تلفن كهنه!

اتاق سرد و سنگين و آرزوهائي كه به خون كشيده شد!