گوناگون

«سرخ زیباترین است»

«سرخ زیباترین است»

my546tz

آبی زیباست

و قتی باران از راه پله های قدیمی می گذرد

وقتی تصویرت در چاله های آب می ریزد

وقتی صدای قدم هایت در شرشر کوچه می افتد

و اطمینان اینکه تا دقایقی دیگر به آغوشت می کشم.

 

زرد زیباست

زرد زیباست

وقتی میان خوشه های گندم پنهان می شوی

وقتی بر گیسوانت روبانی ریز بسته ای

وقتی آفتاب از میان مژه هایت می گذرد

و چنین است که روز رام شده است.

 

سفید زیباست

وقتی لنگرها رها می شوند

و سفر به آغاز می پیوندد

وقتی قایق ها می گذرند

و ما بادبان های دوردست را نگاه می کنیم

وقتی روی دامنت دنبال گل های ریز می گردم

و لمست می کنم

وقتی می گویم: گشتن بهانه است.

آری سفید زیباست

سفید زیباست.

 

سرخ زیباست

سرخ زیباترین است

وقتی پلیس شلیکش را اعلام می کند

وقتی باتوم ها واژه ها را سرکوب می کنند

وقتی پرچم انقلاب را در دست داریم.

آری عشق من

سرخ زیباست

سرخ زیباترین است.

 

«علی رسولی_اورست»

https://www.facebook.com/ali1917

http://alirasoli.blogspot.com/