گوناگون

کاریکاتور قرن!

!کاریکاتور قرن

45gdf

جانیان بین المللی ، مرتکبین جنایات ِ جنگی ، حامیان فاشیسم و نازیسم ، قصابان ِ عراق و فلسطین و لیبی … ؛ اکنون و اینجا ، بازو در بازوی ِ هم پیشگامان ِ راهپیمایی برای آزادی شده اند ! آنها به ریش ِ مردم ِ دنیا می خندند و قربانی ِ بزرگ ِ این بازی …خود ِ آزادی ست

رهیاب

12 ژانویه 2015 – 22 دیماه 1393