رسانه ها

پناهنده اتيوپيائي در شهر درسدن مركز " جنبش" نژادپرستانه پگيدا به قتل رسيد

Foto: www.facebook.com/Mekonnen Mesghena

بر اساس گزارش روزنامه يونگه ولت و پليس ايالت زاكسن آلمان پناهنده اتيوپيائي ساكن شهر درسدن آلمان مركز فعاليت جريان نژادپرستانه و فاشيستي پگيدا بوسيله ضربات چاقو در ناحيه گردن و حلق و شانه به قتل رسيده است، هنوز از قاتلان هيچ ردپائي پيدا نشده است، خليل لام اتيوپيائي ساعت ٨ شب دو شنبه محل اقامت خود در مركز شهر درسدن را به قصد خريد ترك كرده و اين در حالي است كه تظاهرات پگيدا يكساعت قبل آغاز شده برد، در روزهاي برگزاري تظاهرات نژاد پرستان آلماني همواره در شهر درسدن جرم هائي با اهداف نژاد پرستانه و يا فاشيستي صورت گرفته است.

بر اساس گزارش روزنامه محلي درسدنر مورگن پست در تظاهرات پگيدا شعارهاي نئو نازي مانند هايل هيتلر و توهين و فحاشي به خارجي ها و توريست ها بسيار رايج بوده و عناصر نئو نازي و مست دست به خشونت بر عليه مخالفان و خارجي ها ميزنند.