نظری

هشدارهايى که ناديده گرفته شدند

هشدارهايى که ناديده گرفته شدند

نويسنده: پاتريک پاٸولوف

۸ ژانويه ۲۰۱۵

مترجم: پيام پرتوى

 

 

جبهه النصره يکى از گروههايى است که مدتها در سوريه فعال بوده است

 

تمرکز سياستمداران و رسانه هاى غربى بر روى حمله تروريستى در پاريس يادآور مصاحبه ايست در نشريه کارگر (ارگان رسمى حزب کمونيست سوٸد م·ل) که دو سال پيش منتشر شد· آن مصاحبه زمان کوتاهى پس از يک حمله جنايتکارانه ديگر انجام شده بود·

فوريه ۲۰۱۳ بود که شمارى بمب در مرکز دمشق٬ پايتخت سوريه٬ دقيقا در ساعات پر رفت و آمد شهر منفجر شد· بيش از ۸۰ نفر جان باختند٬ دو تن از ساکنان دمشق که ما از طريق اقوامشان در سوٸد با آنان تماس گرفتيم ترس و نگرانى خود را نسبت به گروههاى عقبگراى تروريست٬ اما همچنين حاميان گروهها بيان نمودند·  

يکى از ساکنان دمشق٬ بشارسعيد٬ در مورد حمايت جهان غرب از اين افراطيون مذهبى و خطرات ناشى از آن هشدار داده و آنرا به «پروراندن مار در آستين» تشبيه نموده بود·

تا اطلاع ٽانوى اطلاعات بدست آمده براى تاييد انگيزه آنچه که در پاريس رخ داد اندک است· اما بر اساس داده هاى اراٸه شده از جانب ارگانهاى دولتى فرانسه يکى از برداران به بسيج گروههاى جنگجوى القاعده در عراق مبادرت ورزيده است٬ در ضمن هر دو در تابستان سال گذشته از جنگ سوريه به خانه بازگشته بودند· براى بياد آوردن هشدار بشار العسد و سوريان ديگر دلايل کافى وجود دارد·  

افراط گرايانى که در حال حاضر به قلع و قمع مردم سوريه و عراق مشغولند٬ و هزاران فرانسوى را جذب خود مينمايند٬ به تنهايى به انجام اينکار مبادرت نورزيده اند· آنها بصورتى مستقيم و غيرمستقيم از کشورهاى غربى مانند فرانسه و آمريکا و متحدانشان در خاور ميانه حمايت دريافت نموده اند· صحت اين امر مورد تاىيد مسٸولان قرار گرفته است·

در ماه اکتبر سال گذشته جو بايدن معاون رٸيس جمهور آمريکا در دانشگاه هاروارد ايستاد و تاسف خود را از عملکرد ترکيه و عربستان سعودى در اراٸه «صدها ميليون دلار و دهها هزار تن سلاح به هر کسى که خواهان مبارزه با اسد٬ اگر چه تحويل گيرنده گان محمولات النصره و القاعده و عناصر افراط گراى جهادگر از ديگر نقاط جهان بودند» ابراز داشت·

بيدن در مورد نقش محورى آمريکا در حمايت از جهادگران سکوت اختيار نمود· اما در غير اينصورت سخنان وى صحت داشت· تاٽيرات اين سياست جنون آميز تا مدتها ما را تحت تاٽير قرار خواهد داد·

چرا که فربه نمودن افراط گرايان٬ سرريز نمودن تسليحات و اراٸه آموزش به گروههايى که هزاران جوان را از سراسر جهان جلب خود مينمايد٬ قادر به فراهم آوردن شرايطى با عواقبى خشونت بار براى مناطقى با فاصله بسيار زياد از مناطق فعلى خواهند بود·

patrik.paulov@proletaren.se