آنچه پیشروان سندیکایی بایدبدانند

آنچه پیشروان سندیکایی بایدبدانند

درشرایط کنونی آموزش وسازماندهی ازمهمترین امورسندیکایی می باشد.اگرپیشروان سندیکایی ازآموزش کافی برخوردارنباشند،یک سازماندهنده ویارگیرمناسب نخواهندبود.به همین خاطرسعی می کنم باتوسل به اسنادسندیکایی،برخی ازنکات مهم واولیه سندیکایی راطرح نمایم.

پس ازآنکه هیات مدیره انتخاب شد،دبیرسندیکاکه مسوول تشکیلات نیزهست بایددرتدارک منظم جلسات هیات مدیره وجلسات عمومی برای اعضاباشد.هرچه جلسات هیات مدیره منظم تر  باشد،امورسندیکایی بهتراداره خواهدشد.درجلسات هیات مدیره آنچه مهم است سروقت آمدن اعضابه جلسه،آگاهی داشتن ازدستورجلسه ویا چنانچه موضوع مهمی بایدطرح شود،قبلا آن رابارییس جلسه درمیان گذاشته تادردستورجلسه گنجانده شود.وقت جلسه بطورمساوی برای همگان درنظرگرفته شودتاکسی بیشترازدیگراعضاوقت صحبت نداشته باشد،حتارییس جلسه.اگرچنانچه کسی فکرمیکندکه مطلب عنوان شده توسط اوبسیارمهم است می تواندازدوستانی که وقت صحبت دارند،خواهش کند وقتشان رابه اوبدهند.تذکربه گوینده برای پرهیزاز بحث های حاشیه ای وقطع گفتاراو واجازه خارج نشدن ازدستورجلسه ازوظایف رییس جلسه است.گزارش کارکمیسیون های سندیکا بایددرصدر دستور کارجلسه باشدواین نشانگرآن خواهدبودکه تاچه اندازه یک سندیکافعال است.باآمدن اکثریت اعضا،جلسه رسمیت یافته وچنانچه عضوی تاخیرداشته باشدبایدازطرف دبیرسندیکا تذکرلازم به اوداده شودودرصورت جلسه نیزقیدگردد.تمرین چنین عملکردی رهبران وفعالین سندیکا راورزیده نموده تابرای برپایی مجامع عمومی،انتخابات،راهپیمایی هاواعتصاب منظم وباقدرت عمل کنند.پرداخت حق عضویت بطورمنظم وضعیت مالی سندیکارابهبود بخشیده ودست مسوولان مالی رابرای انجام کارهای تبلیغی وترویجی،تکثیراطلاعیه های سندیکا،اجاره مکان سندیکاوهزینه های سندیکاودرصورت لزوم کمک مالی به اعضای سندیکاودیگرسندیکاها بازخواهدگذاشت.سلامت مالی درهرسندیکاضامن قدرت وگسترش آن می باشد.آنچه باعث ماندگاری سندیکاست،آموزش وتبلیغ مداوم همراه باصبروحوصله است.مسوولان سندیکایی دردرجه نخست خودبایدآموزش کافی داشته وسپس به آموزش درهمه سطوح سندیکا ومحیط کاربپردازند.بدون آگاهی هرتشکلی همچون کف برروی آب است.آموزش دهندگان سندیکایی دربحرانی ترین مواقع می توانند به کمک سندیکا آمده وازتلاشی آن جلوگیری واعضای خودراحفظ کنند.بذرآموزش تنها بافداکاری،صبروحوصله جوانه خواهدزدوچنین جوانه ای درطول فعالیت به درختی تنومند بدل خواهدشد.

برای آنکه تصویربهتری ازانضباط سندیکایی داشته باشیم،شمارابااولین گزارش هیات مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران وحومه درسال 1341 آشنا میکنم.این گزارش برای آگاهی کارگران عضوسندیکاازعملکردهیات مدیره سندیکاودستاوردهای آن جهت برپایی مجمع عمومی توسط یوسف ساروخانیان دبیرقدرتمندوفعال سندیکایی کارگران  شرکت واحدنوشته شده است.انتشاراین سند که یکی ازاسنادباارزش جنبش کارگری است،سلامت مالی سندیکاواعضای رهبریش راصحه گذاشته، نشانگرعمق آگاهی،وجدان کارگری وآموزش های سندیکایی است.لازم بذکراست،شرکت اتوبوسرانی واحددراین سال2000کارگروکارمندداشته که فقط60%کارکنانش عضو سندیکا بوده ، وتنهاحق عضویت اعضااین امکان رابه سندیکاداده بودکه هم ازمکان اجاره ای برای دفتر سندیکا سود ببرد و هم درمواقع ضروری به یاری کارگران سندیکایی وغیرسندیکایی بشتابد. شفافیت عملکرد رهبران سندیکایی،انضباط وفداکاری باعث شدتاعناصرفاسدوسودجوازطرف کارگران طردشوند.پس از برگزاری مجمع عمومی25/4/1341،این هیات مدیره ازآنچنان قدرتی برخوردارمی شودکه باعلی امینی نخست وزیروقت درتعمیرگاه شرکت واحدبه مذاکره بنشیندندومعافیت مالیاتی ازدستمزد رابرای کارگران شرکت واحد بدست بیاورند.این دستاوردچنان مهم بودکه تاسال1359 ازحقوق کارگران و کارکنان شرکت واحد ریالی کسرنمی گردید.

مذاکره کنندگان عبارت بودنداز:یوسف ساروخانیان دبیرسندیکا،محمدفرهت مطلق،علی مخبریان نجات ،حمزه جهان زمین،اسماعیل امام قلی زاده،سیدحسن درکه،عباس قهاربیگی،محمدمهر علی،غلامعباس گودرزی ازاعضای هیات مدیره وعلیرضا فرهادی ومحمداسماعیلی ازفعالین سندیکاشرکت داشتند.

مازیارگیلانی نژاد