اخبار ویژه

34 درصد از سرپرستان خانوار شاغل نیستند/ درآمد خانوارهای بدون سرپرست شاغل چقدر است؟

 

آمارهای رسمی نشان می‌دهد با وجود اینکه 33 درصد از خانوارهای کشور بدون شاغل هستند اما درآمد سالانه‌شان بیش از 19 میلیون تومان در سال است.

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، آمارها نشان می‌دهد 33.8 درصد از خانوارهای شهری کشور در سال 92 بر حسب وضعیت شغلی سرپرست خانوار بدون شغل هستند.

این درصد را اگر به تفکیک گروه‌های درآمدی بررسی کنیم، مشخص می‌شود که بیشترین بیکاران در گروه اول درآمدی یعنی خانوارهایی که در سال کمتر از چهار میلیون و 500 هزار تومان درآمد دارند؛ مشاهده می‌شود.

در واقع 65.9 درصد از سرپرستان خانوار در این گروه درآمدی بدون شغل هستند. به ترتیب هر چه دهک‌های درآمدی را به سمت بالاتر بررسی می‌کنیم ملاحظه می‌شود که گروه‌هایی با درآمدهای درصد کمتری را از بدون شاغلان دارند. درصدها از 66 آغاز می‌شود و در هر دهک بعدی به ترتیب مقداری کاهش می‌یابد اما به دهک دهم که می‌رسیم، یعنی گروهی که سالانه 19 میلیون تومان و بیشتر در سال درآمد دارند، درصد سرپرستان بیکار از 27 درصد در دهک نهم به 33.2 درصد می‌رسد.

این به مفهوم آن است که با وجود اینکه 33 درصد از خانوارهای کشور بدون شاغل هستند اما درآمد سالانه‌شان بیش از 19 میلیون تومان در سال است.

بیشترین شاغلان مزدبگیر بخش خصوصی هستند

وضعیت خانوارهای شهری شاغل در سال 92 اما نشان می‌دهد بین مشاغل مختلف بالاترین شاغلان را مزدبگیران بخش خصوصی تشکیل می‌دهد. درصد این گروه 29 درصد برآورد شده که پس از گروه بدون شاغلان بالاترین شمولیت را دارد.

پس از آن کارکن مستقل با 21.2 درصد، حقوق‌بگیر بخش عمومی 11.7 درصد و کارفرما با 3.9 درصد به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. همچنین مزدبگیر بخش تعاونی با 0.12 و کارکن فامیلی بدون مزد نیز با 0.02 درصد پایین‌ترین سهم را در بین خانوارهای شهری کشور دارند.

3.5 درصد از کارفرمایان کمتر از 4.5 میلیون تومان در سال درآمد دارند

از دل جداول مرکز آمار عدد 3.5 درصدی کارفرمایانی بیرون می‌آید که در سال کمتر از چهار میلیون و 500 هزار تومان درآمد دارند، یعنی دهک اول جامعه نیز سرپرستانی با شغل کارفرمایی دارند.

در دهک‌های بعدی هم سرپرستان کارفرما وجود دارد اما سهمی کمتر از گروه اول درآمدی دارند. از دهک دوم تا دهک نهم سهم سرپرستان کارفرما بین یک تا سه درصد متغیر است ولی باز به یکباره سهم گروه دهم، یعنی خانوارهایی با درآمد سالانه 19.5 میلیون تومان و بیشتر سهمشان به 6.1 درصد بالغ می شود.


وضع شغلی سرپرست خانوار

کل

45000 هزار ریال و کمتر

45001 تا 60000 هزار ریال

60001 تا 75000 هزار ریال

75001 تا 90000 هزار ریال

90001 تا 100000 هزار ریال

کارفرما

3.99

3.53

1.61

0.89

2.17

2.64

کارکن مستقل

21.27

10.17

13.30

17.80

18.65

22.80

مزد و حقوق‌بگیر عمومی

11.75

1.63

1.16

1.55

2.88

2.73

مزد و حقوق‌بگیر تعاونی

0.12

0.00

1.00

0.00

0.00

0.06

مزد و حقوق‌بگیر خصوصی

29.05

18.78

26.03

36.85

38.84

35.51

کارکن فامیلی بدون مزد

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

غیرشاغل

33.80

65.90

57.91

42.91

37.47

36.26

وضع شغلی سرپرست خانوار

100001 تا 120000 هزار ریال

120001 تا 140000 هزار ریال

140001 تا 165000 هزار ریال

165001 تا 195000 هزار ریال

195001 هزار ریال و بیشتر

کارفرما

2.19

3.01

3.14

2.22

6.18

کارکن مستقل

24.95

24.84

23.27

26.32

19.40

مزد و حقوق‌بگیر عمومی

4.49

6.43

9.40

12.33

19.54

مزد و حقوق‌بگیر تعاونی

0.02

0.24

0.20

0.11

0.15

مزد و حقوق‌بگیر خصوصی

36

35.02

36.15

31.88

21.45

کارکن فامیلی بدون مزد

0.00

0.01

0.00

0.07

0.02

غیرشاغل

32.35

30.43

27.84

27.07

32.27