رسانه ها

جایزه نوبل مقروض بودن به دولت آمریکا تعلق گرفت!!!

 

 

برگرفته از سایت جمعیت ابتکار صلح اوکرایین *)

 

جایزه نوبل مقروض بودن به دولت آمریکا تعلق گرفت!!!

 

بیلیون ها(بیلیارد هاEngl.) قرض ۲٬۵۰۰٬۰۰۰(دو میلیون پانصد هزار) کودک آمریکایی را مجبور به زندگیِ بدون سقف بالای سر(کودکان خیابانی) کرده است! چه چیزی در ام.آمریکا عمیقا گندیده است!!!

سقف قرض امروز دولت آمریکا معادل هیجده بیلیارد و هفده میلیون دلار میباشد!!!

خوب بد نیست، دفترچه حساب پس انداز پر برکتی است!!!

ما میخواهیم در کنار تبلیغات دیوانه وار بر علیه «روسیه و ورشکستگی روسیه» در رسانههای آلمان، خیلی کوتاه نشان دهیم که چه کسانی در باره موجودی حساب خود علاقهای ندارد!! البته که میتواند بشکل دایمی دهها سال ورشکسته بود! زیرا عرق ریختن، زیر کار، برای دیگران خوب است!(ثروتمندان همیشه میگویند «کار مال خر است»!!!).

این اعداد مربوط به هیجدهم دسامبر دوهزار و چهارده میباشد:

+++ قروض دولتی هیجده بیلیارد و هفده میلیون دلار

+++ کوپن غذا گیرندگان چهل وشش میلیون و سیصد هزار نفر

+++ چهل و چهار میلیون و دویست هزار شهر وند ام.آمریکا زیر خط فقر

+++ چهل و شش میلیون بدون بیمه های درمانی و اجتماعی

+++ مددگیران اجتماعی یکصدوپنجاه و هشت میلیون پانصد هزار نفر

+++ یازده میلیون بدون خانه(سقفی بالای سر نداشته و در خیابان زندگی میکنند)

+++ یکصد و پنجاه هزار سربازان گذشته خیابانی(در خیابان زندگی کن)

+++ دومیلیون پانصد هزار کودک خیابانی در ام.آمریکا

 

که اینجور؟ این بیلیارد ها قرض در کدام باطلاق فرو رفتهاند که چهل و چهار میلیون و دویست هزار شهر وند ام.آمریکایی، باید این چنین بگدایی بیفتند(فقیر و گرسنه شده اند)؟ این بیلیاردها بکدامین جیب سرازیر گشته است که چهل وشش مییلیون و ششصدهزار نفر آمریکایی بدون بیمه درمانی و اجتماعی تابحال توانسته اند زنده بمانند. چه چیزی با عظمتی این چنین خارج از کنترل درآمده است که دومیلیون و نیم کودک آمریکایی به زندگی در خیابان مجبور شده اند؟ این لطیفه هیجده بلیارد دلاری به کجا منشعب شده اند؟ آقای اوباما چه کسی بجای اینکه در همه نقاط جهان جنگ و سردرگمی و تحریم براه بیاندازد، میخواهد به این انسانها در ام.آمریکا کمک کند؟

 

پس بهمین خاطر است که شخصی با تمام قدرت خواهان جنگ است؟ آنهم جنگی در اروپا – نه در خانه خود، بلکه در خانه ما؟

نخیر سپاس ما نمیخواهیم!

نه به نام ما و نه با ما!!

منابع:

دو ونیم میلیون کودکان خیابانی در ام.آمریکا: اشپیگل

http://www.spiegel.de/…/usa-2-5-millionen-obdachlose-kinder

آمار مربوط به فقیران و گرسنگان خیابانی: تعداد فقیران خیابانی در نیویورک به سطح فشار روانی بحران بزرگ: روزنامه اخبار اقتصادی آلمان:

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/…/new-york-obda…/

منبع سربازان گذشته خیابانی ام.آمریکا:

http://www.welt.de/…/Tote-Veteranen-erschuettern-Obama-Regihttp://www.heise.de/…/Wenn-US-Soldaten-zu-Veteranen-werden-…http://diepresse.com/…/USVeteranen_Tausche-Purple-Heart-geg

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰00000000000000000000000000000000

*)

https://www.facebook.com/pages/B%C3%BCrgerinitiative-f%C3%BCr-Frieden-in-der-Ukraine/220982371426073

Bürgerinitiative für Frieden in der Ukraine

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

توضیحی از مترجم:

چه خوش گفت رفیق لنین در کتاب «امپریالیسم مرحله گندیدگی سرمایه داری»

وی بزبانی عامه فهم در رساله خود در سال ۱۹۱۵ توانست استادانه این سؤالهای بالا را پاسخ گوید که باگذشت تقریباً یک قرن هنوز گویا ساعتی پیش نوشته شده است. رفقای چندی با پژوهش های خود سعی در یافتن« نوامپریالیسم» کردهاند و تحقیقات خوبی هم در باره گلوبالیزاتسیون و نولیبرالیسم ارائه دادهاند ولی تمام دادههای آنان فقط و فقط میتواند گفتههای لنین را تأیید و تاکید نماید.

باشد که رفیقی در این زمینه بخود زحمت داده و چنین دادههایی را با این کتاب مقایسه کرده ودر اختیار خوانندگان مجله هفته قرار دهد.

سپیده