پرش به محتوا

برنامه» اشغالگری، فریبکارانه، ونرم افزاری آمریکا» وچگونگی مقابله باآن؟

nvb574
برنامه» اشغالگری، فریبکارانه، ونرم افزاری آمریکا» وچگونگی مقابله باآن؟

نوشته : دکتر سرگرد ، محمد امین حطیط

مترجم : احمد مزارعی ، 19/ 12 /2014

اینچنین بنظر میرسد که که بعلت در تنگنا ی زمانی قرار گرفتن، آمریکا به برنامه » اشغالگری نرم افزاری فریبکارانه»روی آورده که بنظرش بسیار کم هزینه وبا دستآورد فراوان همراه است ومیتواندشکست و زیانهای تاکنونی را که بر آن اساس به سوریه حمله کرده بود ، جبران نماید.

آمریکا احساس میکند که تنگی وقت بیش از هر زمان واز چند جهت خفه اش میکند ، شروع خروج از افغانستان که تصمیم گرفت با بازی فریبکارانه ، در طریقه خارج شدن ، وحفظ بعضی از نیروهای جنگنده نظامی در آنجا که اعلام نمود بیش از یکهزارنفر نخواهد بود ، اما پیش بینی میشود که حد متوسط آنها به پنجهزار نفر برسد، وهدف از ابقاء آنها این است که با وارد آوردن فشار بر این کشوراجازه ندهند افغانستان از منظومه آمریکا خارج شده وبتواند آزادانه به جبهه ویا محورهای دیگری بپیوندد، آنچنانکه عراق بعد از خروج سربازان آمریکائی ، عمل کرد.(1)

آمریکا همچنین بیم آنرا دارد که تمدید فعلی مذاکرات هسته ای ، آخرین تمدید باشد ودر دوره پس از توافق بعدی ، ایران قدرتمند تر شده وآمریکا دیگر نتواند بر روی پرونده های مورد اختلاف به توافق برسد، هدف اصلی آمریکا از به تاخیر انداختن اتفاقیه هسته ای این بود که در این فرصت بتواند پرونده های مختلف منطقه را بنفع خود فیصله دهد.
بیم دیگر آمریکا از تحولات وتغییراتی میباشد که در میدانهای نبرد عراق وسوریه میگذرد ،ارتش در این دو کشوربا کمک نیروهای بسیج توده ای وبا اعتقاد به دفاع از وطن ومبارزه بر علیه تجاوز دشمن خارجی، سرسختانه به پاکسازی واسترداد مناطق تحت تسلط دشمن مشغولند، در چنین شرایطی آمریکا بسیاری از امکانات وکارتهای مورد استفاده خود را ازدست میدهد ودیگر نمیتواند از انها برای تحمیل نظامها وگماردن عوامل مزدور خود در اینجا وآنجا ، آنچنانکه با آزمندیها وسیاستهایش مناسب باشد، استفاده کند.(2)

با در نظر گرفتن اوضاع موجود ، آمریکا در نظر دارد که با سرعت برنامه اشغالگرانه وفریبکارانه جزئی ونرم افزاری خود را در عراق بطور مستقیم ودر سوریه بشکل پنهان به پیش ببرد ، البته این بستگی به شرایط جنگی در میدانها نبرد ، اوضاع متغیر بین المللی وهمچنین به هماهنگ شدن حجم پاسخ دهی نیروهای منطقه ای با سیاستهای آمریکا دارد .برای اجرای این برنامه اشغالگرانه ، چهار طریقه مکمل یکدیگر وهمسو به شکل زیر در دستور کار قرار داده شده است :
(1) کنترل وباهم مرتبط نگهداشتن منا طقی که در دست تروریستها میباشد واز طرفی ادامه جنگ فرسایشی که نیروهای ملی را در عراق وسوریه خسته کرده ومشغول نگهدارد واجازه ندهد که آنها بتوانند مناطق مذکور را آزاد سازند. اما مشکل آمریکا در این است که این عمل تجاوزکارانه وتروریستی آمریکا وطریقه عملکردش آشکارورسوا شده ، وکمتر کسی باور میکند که آمریکا با تروریسم می جنگد،(3)
بلکه برعکس آن درست است وبرای هر آن کسی که امر دفاع از منطقه مهم بوده ومسائل را دنبال میکند ، به روشنی می بیند که آمریکا در امر تروریسم سرمایه گزاری کرده واز آن در جهت پیشبرد برنامه های تجاوز کارانه اش در منطقه حمایت میکند، امروز برای همگان روشن شده که ائتلاف بین المللی برای جنگ با داعش وهمردیفانش تشکیل نشده بلکه در جهت ایجاد فضائی تخدیر کننده به وجود آمده، که مانع جدی جنگ بر علیه داعش شده و بتواند برنامه های آمریکا را آنچنانکه در خدمت سیاستهایش باشد به جلو ببرد.
بطور دقیق در این نقطه میتوان فهمید که چگونه داعش از تهاجم بر علیه عین العرب (کوبانی) کوتاه آمد وبه تهاجم بر علیه شهر» دیر الزور » روی آورد تا ارتش عربی سوریه را از آنجا خارج کرده وبتواند این منطقه را وصل به اماکنی در عراق نما ید که زیر تسلط داعش قرار دارد. در این زمینه این سخن رئیس جمهور سوریه بشار اسد بسیار دقیق بود که گفت اقدام هواپیماهای ائتلاف به بمباران داعش «عملی تزئینی» میباشد ، به این معنی که برنامه ضد داعشی آمریکا بطور کلی اقدامی است در جهت تنظیم تجاوزات منطقه ای آمریکا ونه چیزی دیگر.
(2) تشکیل نیروئی در کنار ارتش عراق که تابع دولت عراق نبوده ودستورات خود را از آنها نگیرد. هم اکنون آمریکا در صدد است تا ارتشی پنجاه هزار نفری از سنیها ایجاد کرده وانها را اموزش داده و مسلح گرداند وآنان را در زیر فرماندهی عملیات نظامی امریکا در آورد ، هدف امریکا این است که از این ارتش چیزی مشابه پیشمرگه های کرد به وجود آورد وفرماندهی مستقیم آنها با آمریکا باشد، این ارتش که قرار است از سنیها ودر مناطق عشایر سنی مذهب تشکیل گردد، در ادامه آنها درخواست تشکیل اقلیمی خود مختار وسنی مذهب خواهند کرد که تقریبا مشابه اقلیم کردستان واربیل خواهد بود.
(3) ایجاد ارتشی مشابه در سوریه، از نیروها ی مخالفی که آمریکا انان را معتدل مینامد که بتوانند یکی از دو وظیفه زیر را انجام دهند، یکم اینکه پیشگامان ارتش سوریه ای باشند که اگر آمریکا توانست پس از جنگی فرسایشی دولت سوریه را ساقط کند ، بتواند نظام تازه را آنگونه که میخواهد، با کمک آنان تحقق ببخشد .دوم اینکه بتواند کنترل مناطقی را که داعش اشغال کرده ، به عهده آنان بسپارد ، این وضعیت نیز مشابه اقلیم کردستان خواهدبود ویا آنچنانکه آمریکا آرزو میکند مشابه اقلیم عشایر سنی مذهب که قرار است با کمک پنجاه هزار جنگجو آنرا ایجاد کند.
هم اکنون آمریکا مقدمات اجرائی برنامه های خودرا در شکل اردوگاههای آموزشی که در اردن، عربستان، قطر وترکیه ، وجود دارند ، آغاز کرده است، بطوری که آموزش بیست وپنجهزار نفر آنهارا آغاز کرده ودر بهار سال 2016 پایان مییابد، به همین دلیل است که آمریکا تبلیغ مینماید که جنگ با داعش طولانی بوده وبه سه سال زمان نیاز دارد، حقیقت این است که آمریکا برای پیشبرد برنامه «اشغالکری فریبکارانه ونرم افزاری» خود در منطقه به حد اقل دوسال وقت نیاز دارد. از اینجا است که میتوان فهمید چرا آمریکا مبلغ پنج ملیارد دلار برای جنگ با داعش اختصاص داده است، واین مبلغ اولیه ای میباشد که برای امر اشغالگری نرم افزاری پنهان، در نظر گرفته شده است .
(4) کوشش درجهت مخالفت با هرگونه راه حل سیاسی ، تا سوریه نتواند از بحران موجود خارج شود ، در این مورد مخالفان باید همیشه شرایطی غیر عملی وبه دور از واقعیت مطرح کنند تا هرگونه مذاکراتی به نتیجه نرسد ودر این مسیر آمریکا بتواند اهدا ف منطقه ای خود را که همانا تسلط بر سوریه وقراردادن این کشور در موقعیتی که درست بر عکس خواسته های ملت وجغرافیای سیاسی وانکار حقوق ملی وقومی سوریه میباشد.به همن خاطر است که می بینیم وابستگان به آمریکا در داخل وخارج هر از چندی طرحها وشرایطی را مطرح میکنند که نشان میدهد آنها تا چه اندازه از واقعیت موجود فاصله دارند ، وآنچنان برخورد میکنند که گوئی در 30 ماه گذشته ارتش سوریه در میدانهای جنگ هیچ دستآوردی نداشته ویا اینکه هم پیمانان و ونیروهای سیاسی ومنظومه سیاسی ودپلوماسی حرفه ای سوریه نیز وجود نداشته است.ضروری است گفته شود ، کسانی که شرایط وطرحهای غیر عملی مذکور را مطرح میکنند نه به این علت است که آنان باور به اجرا عملی شدن طرحهای خود دارند بلکه تنها به این علت است که ارباب آمریکائی ازآنها میخواهد تا هرگونه راه حلی که در راستای سیاستها ومنافع منطقه ای آنها در سوریه نباشد ، با شکست روبرو سازند.
شکی نیست که برنامه تازه آمریکا برای منطقه ، بسیار پیچیده ومشکل است ، بویژه از نظر زمانی که برای رودرروئی مورد نیاز است ، حد اقل دوسال تا تابستان 2016 ، اما باید گفت که امکان پیروزی این طرح نیز بنظر نمیرسد بیشترازطرحهای سابق باشد ، که با شکست روبرو شدند ، بویژه برای کسانی که از وطن وحقوق خود دفاع میکند ، این وظیفه بسیار مهمی است ، وتصادفی نبود که اخیرا بشار اسد گفت که جنگ بر ضد تروریسم طولانی خواهد بود ، به این معنی که سوریه برای این امر آمادگی داردوبرای این امر مهم نیروهای گوناگون ومتنوع نظامی ، سیاسی وغیره را، آماده میکند ، تا بتواند آنان را برای حفظ دستآوردهای گذشته وپیروزیهای آینده مورد استفاده قرار دهد، همین آمادگیها وپیروزیها بودند که موقعیت و منظره سیاسی منطقه را نه فقط تغییر داده بلکه بر علیه منافع وبرنامه های تجاوز کاران به عقب برگردانید. با این برنامه ها وتصمیم گیریها است که طبیعت عملکرد فعلی ارتش عربی سوریه را میتوان درک کرد، ارتشی که بیش از یک میدان وجبهه ، بر علیه نیروهای تروریستی میرزمد و در جهت استقرارو یکپارچگی مناطق مختلف میکوشد.

اما در مورد جبهه عراق، باید گفت که پس از مخالفت جدی عراق با وجود هرگونه نیروهای نظامی آمریکا در خاک این کشور (4) واعلان اینکه ارزیابی مسئولان عراقی از عملکرد ائتلاف ضد داعش تا کنون منفی میباشد وتاکید روی این امر که آنکه با داعش میجنگد وپیروز میشود ، وتحت عنوانهای رسمی دولتی ویا توده ای ، خود عراقیها هستند ، پس از این مخالفت صریح وکوبنده عراقیها بر ضد کوششهای آمریکائیها در جهت مسلح کردن عراقیها خارج از برنامه وسیطره حکومت عراق ، برنامه آمریکا را در اشکال مختلف آن با پیچیدگی روبرو میکند.

اما در زمینه کوشش در جهت یافتن راه حل سیاسی،علیرغم اینکه موانع زیادی وجود دارد،اما شاهدیم که روسیه کوششهای فراوانی بکار میبرد تا راه حلی برای برقراری صلح در سوریه فراهم آورد واین کوشش وظیفه ای دوگانه دارد، یکم فتح باب تازه ای برای روسیه برای بازگشت قدرتمندانه اش به منطقه تا بدین وسیله مانعی در برابر سیاستهای منفردانه آمریکا ایجاد کند، دوم افشای سیاستها ومانورهای آمریکا که میکوشد هر گونه حرکت صلح طلبانه که مخالف آزمندیهایش باشد با شکست روبرو سازد .وباور دارم که ملاقات معاون وزیر خارجه روسیه ، بوگدانف با حسن نصر الله رهبر حزب الله لبنان ، خوشایند آمریکائیها نبود ، زیرا میدانستند که در پس این ملاقات بسی چیزها نهفته است.

زیر نویس وتوضیحات از مترجم است :

(1) بنا به گزارشی که در سایت امریکان انترپریزوبتوسط رابرت کیگان وچند نفر دیگر تهیه ومنتشر شده است، ایران سالانه نزدیک به پانصد ملیون دلار در افغانستان به مصرف ساختارهای استراتژیک وزیر بنائی میرساند . این بلغ در راه ساختن راه آهن ، کارخانه برق ، مراکز مخابراتی وتلفن ،همچنین مراکز آموزشی درجهت تربیت کادرهای گوناگون وغیره به مصرف میرسد ، در گزارش بطور مشخص بعضی از این مراکز وحجم آن و اینکه درکجا ی افغانستان ساخته شده ، توضیح داده شده است ، نفوذ ایران در افغانستان بسیار طبیعی ودر حقیقت کمک به ابادانی افغانستان به نوعی وظیفه ملی ایران به حساب میآید و درجهت تقویت موقعیت ژئوپلتیک وژئو استراتژیک وطن ما محسوب میشود که در منطقه خاور میانه به نوعی در تنهائی و انزوا بسر میبرد ، ایران همین نوع سیاست را در تاجیکستان دارد ، چندی پیش احمدی نژاد ، رئیس جمهورایران ،
سدی را که بتوسط ایران وبه عنوان هدیه ایران به برادران تاجیک خود ، درتاجیکستان ساخته شده بود را افتتاح نمود، اینکه امپریالیسم جنایتکار آمریکا ودشمن شماره یک ملت ایران در افغانستان یکهزار ویا پنجهزار آدمکش نگهداری کند ، دردی را از وی دوا نخواهد کرد ، آمریکا با داشتن چهار صد هزار نیروی نظامی ومزدورهای خصوصی در عراق ، در نهایت با شکست خفت بار مجبور شد شبانه ودر سکوت مطلق فرار کند ، نه دبدبه ای ونه کبکبه ای، آنگونه که در ابتدا به عراق حمله کردند.
نه آمریکا ونه رژیم گندیده صهیونیستی در منطقه آینده ای ندارند.

(2) اخیرا امریکا طی یک بیانیه رسمی از طرف پنتاگون اعلام کرد که هواپیماهای ایران مواضع داعش را در عراق بمباران کرده اند و وروزنامه گاردین لندن نیز از قول معاون وزیر خارجه ایران آقای ابراهیم رحیم پور خبر فوق را تا کید کرد ، و از قول وی نوشت : » غرض از شرکت هواپیماهای ایران وبمباران مواضع داعش، دفاع از دوستانمان در عراق بوده است «. وی همچنین اضافه کرد: » ما هیچگونه هماهنگی با آمریکائیها نداشته وتنها با دولت عراق برنامه ریزی کرده بوده ایم».
اما دولت ایران در این زمینه بیانیه ای صادر نکرده است ، وچرا ؟ از ابتدای حمله داعش-آمریکا به شهرها وروستاهای عراق ، ایران فعالانه در آزادسازی بسیاری شهرها وروستاهای عراق شرکت داشته ودر هفته های گذشته هواپیماهای سوخوی عراقی که در ایران نگهداری میشد نیز پس از تعمیر وآماده سازی به عراق باز گردانده شد که بقول مسئولان عالیرتبه عراقی بنیه جنگی عراق را بسیار بالا برده است. آمریکا، اسرائیل واپوزیسیون مزدور که بعضا بیشرمانه ماسک کمونیسم را هم بر چهره دارند میکوشند کمکهای ایران به عراق را از منظر شیعه وسنی تحلیل کرده وآب به آسیاب آمریکا، داعش واسرائیل بریزند ، لذا ایران وعراق ،حتی سوریه و…/میکوشند کمتر از کمکهای ایران صحبت کنند ، در صورتی که جنگ فعلی ، تهاجمی امپریالیستی است که که ماهیت طبقاتی وغارتگرانه داشته ومارکسیستها باید از ماهیت این جنگ ونیروهای شرکت کننده تحلیل طبقاتی بدهند ، ونه اینکه با کلی گوئی وخلط مبحث کردن روشنفکر مآبانه بشیوه تروتسکی ، «قهرمان» بمانند. لنین در جنگ میان افغانستان فئودالی به رهبری امان الله خان وانگلستان» دموکرات»، میگفت ، افغانستان صدها بار دموکرات تر از انگلستان است.

(4 و3) مسئولان دولتی عراق بارها در مصاحبه با رسانه ها اعلام کرده اند که نیازی به نیروی بیگانه برای مبارز ه با داعش ندارند ، به طور مشخص چندی پیش وزیر خارجه عراق آقای جعفری صریحا اظهار داشت که ورود هر گونه سرباز بیگانه به خاک عراق بمثابه خط قرمز است ، وپیش از وی نیز خانم نصیف عضو پارلمان از طرف دولت قانون وابسته به حزب الدعوه داعش را عامل آمریکا دانست که میخواهد به کمک وی برنامه های استعماری خود را در عراق پیاده کند ، اما دولت آمریکا بنا به قرار داد استراتژیکی که پس از شکست وخارج شدن از عراق با دولت عراق به امضا رسانید متعهد به سازندگی خرابیها در عراق شده وهمچنین از عراق در برابر عملیات تروریستی حمایت کند، لذا دولت عراق حق خود میداند که کمکهای لجستیکی برای مبارزه با تروریسم از آمریکا دریافت دارد ، ولی مستشارانی که به عراق میآیند مصونیت سیاسی نداشته بلکه به صلاحدید دولت عراق میآیند و سپس بدون تعهدی بازمیگردند، در این مورد چند روز پیش مالکی مصاحبه کرده وگفت ما تنها به دپلوماتهای سفارتخانه مصونیت میدهیم ونه به مستشاران نظامی ، زیرا آنها بنا به تعهد دولت خود وخواست ما وبرای زمانی موقت میآیند. خواننگان در صورت تمایل میتوانند به دو مصاحبه جعفری واظهارات خانم نصیف که چندی پیش من ترجمه کرده ام ودر سایت مجله هفته و سایت اشتراک ، منتشر شده، مراجعه کنند.

 

۱ دیدگاه »

  1. من تا دیروز که این مطلب را نخوانده بودم نمید‌انستم که احمد مزارعی از دوستداران و علاقمندان محمود احمدی‌ نژاد رئیس جمهور سابق و برگزیده پنتاگون هم بوده و یا هست. …حذف شد…. گفتم «برگزیده پنتاگون»، چونکه آمریکا جهت آماده و مهیا کردن شرایط برای حمله نظامی به ایران، او ،احمدی‌ نژاد، را از صندوق‌های رأی بیرون کشید، اما با سیلی‌ محکمی که از روسیه دریافت کرد فکر حمله به ایران را از سر بیرون انداخت. قبل از اینکه مؤسسه آمریکایی‌ اینتر پرایز که مورد تأیید و استناد «احمد مزارعی» قرار گرفته است، در یک گزارش از کمک‌های «خیر خواهانه» رژیم دست نشانده آمریکا به افغانستان خبر بدهد، رادیو فردا، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۸۹، در پی‌ افشاگری روز نامه نیویورک تایمز مبنی بر پرداخت «پول نقد» توسط رژیم ایران به کرزای و رئیس دفتر وی، اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت اسلامی را مبنی بر تأیید خبر، بازتاب داد. حکومتی که با تکیه بر نظریه پردازی‌های اربابان و کار فرمایان امپریالیسم‌اش مدعی مبارزه با آمریکا و جنگ نرم و سخت با غرب است، چرا جهت تحکیم پایه‌های دولت دست نشانده ارتش ناتو در کابل «پول نقد» می‌‌پردازد. تنها سرمایه گذاری هنگفت حکومت اسلام گرا و آمریکایی‌ حاکم بر ایران در افغانستان، همانا ترانزیت مواد مخدر برای پنتاگون و ارتش ناتو از مسیر ایران به سمت اروپا می‌باشد.
    مجله هفته: نقد و نظر مساوی تهمت زدن نیست، لطفا رعایت احترام به نظرات را مثل همیشه حفظ کنید
    با تشکر از لطفتان
    مجله هفته

    لایک

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: