گوناگون

گلواژه ها

گلواژه ها

گلواژ ه‌ها چه زود پلاسند بر زبان

جا یی که نیست شبنم آزادی،

تا در گلوی خشک سخن‌های سوخته،

پیچد عطر آن!

جعفرمرزوقی(برزین آذرمهر)