سياسی

استادان در خدمت ضد کمونيستها

نشريه کارگر ١۰/٢۰۰۰

نويسنده: ماريو سوزا


مترجم: پيام پرتوىاستادان در خدمت ضد کمونيستها

در حال حاضر دو استاد و يک دانشيار بمنظور برابر اعلام نمودن نژادپرستى با نفرت تمام عيار استٽمار شونده گان از ظالمان صد هزار کرون دريافت مينمايند· اين ارتجاعيون از جمله اعلام نموده اند که اردوگاههاى کار اجبارى يک پرانتز تاريخى بود و اينکه کشتار جمعى يهوديان و کمونيستها توسط هيتلر از قبل طراحى نشده بود٬ بلکه «فقط اينچنين» شد·

نقش تعيين کننده استادان دانشگاههاى کشورهاى غربى٬ به رهبرى سيا و ام آى ۵ ٬ در کارزارهاى ضد کمونيستى جنگ سرد حقيقتيست اٽبات شده· اما اکنون دو استاد سوئدى و يک دانشيار پا را از اين نيز فراتر مينهند· آنها بخاطر اراٸه تئوريهاى- ه بد نام کننده کمونيستها از سرمايه هاى مالى مستقيما دستمزد دريافت ميدارند·

استاد در علوم سياسى شرق کريستين جرنر از دانشگاه اوپسالا٬ استاد در تاريخ بين الملل کيم سالمون از لوند و دانشيار کلاس- يوران کارلسون از لوند از بنياد آکسلسون- کارلسون بمنظور قابل مقايسه نمودن کمونيسم با نازيسم صد هزار کرون دريافت مينمايند·

اين به اصطلاح مورخان ارتجاعيون سرشناسى اند که از سياه ترين ايده ها همواره حمايت نموده اند· دانشيار کارلسون قتل عام يهوديان در جنگ جهانى دوم را يک پرانتز ناميد و به همين دليل از جانب دانشگاه لوند اخطارى دريافت نمود· ما ميگوييم که او مناسب اين گروه است·

جعل تاريخ امريست عادى و روزانه در نزد اين استادان· ما در اوپسالا٬ استاد جرنر را بخوبى ميشناسيم· او بزدل است و فاقد اين شهامت که با ما٬ حاميان مواضع کمونيستها در روزنامه هاى محلى٬ به گفتگو بنشيند·

اما در ميان امثال خودش او يک پيامبر الهام گرفته است· وى در«روزنامه جديد اوپسالا» رساله تبليغاتى رفيق خود استفان اسکوت را بر عليه سوسياليسم٬ «ديگر هرگز»٬ تا سطح اثرى «با اشتياق به نگارش درآمده جهت دستيابى به حقيقت» ارتقاء ميدهد·

جرنر براى خواننده گان توضيح نداد که براى مثال تصاوير کتاب اسکوت٬ از جمله تصوير دو سرباز در حال بار زدن دو جسد بر روى يک سکو٬ جعليند· آنها٬ اسکوت/جرنر٬ به متقاعد نمودن ما به اينکه آنها در خلال يک قحطى ادعايى در اتحاد جماهير شوروى در دهه هاى ١٩٣۰ گرفته شده اند٬ تلاش دارند·

يونيفورم سربازان نشاندهنده جعلى بودن آنهاست· البسه آنان متعلق به دوران تزارند٬ از جنگ جهانى اول در ميانه دهه هاى ١٩١۰! اين تصاوير از روزنامه تبليغاتى نازيها فولکیشر بئوباختر به تاريخ ١٨ اوت ١٩٣٣ آورده شده اند·

غير قانونى اعلام نمودن تنفر طبقاتى

نازيها شايعه قحطى در اتحاد جماهير شوروى٬ در خلال دهه هاى ١٩٣۰ ٬ را بمنظور بدست آوردن بهانه اى براى يورش نظامى٬ براى به گفته خودشان نجات کشور از قحطى و کمونيسم٬ منتشر نمودند. رساله تبليغاتى استفان اسکوت رواج دهنده اکاذيب نازيستى اند و مورد تاييد استاد جرنر بعنوان «با اشتياق به نگارش درآمده جهت دستيابى به حقيقت»·

تبليغات نازيها مورد تاييد جرنر قرار ميگيرد· او با انکار کننده قتل عام يهوديان٬ دانشيار کارلسون٬ نشست و برخاست دارد· ماموريتى که توسط سرمايه گذاران در بنياد آکسلسون- يوهانسون مورد حمايت مالى قرار ميگيرد از جمله برابر نمودن نژاد پرستى و تنفر نژادى با تنفر بر عليه طبقه مرفه است·

هدف آنان غير قانونى اعلام نمودن تنفر استثمار شونده گان از ستمگران است· مطالعه اى در مورد ميزان درستى جرائم ادعايى کمونيستها و يا شرايط روند انقلابى وجود ندارد· در حال حاضر حقايق حاصل از تحقيقات بين المللى دقيقا در ضديت با اظهارات جرنر/سالمون/کارلسون قرار دارند و جعل آنان دشوار است·

در عوض اين سه تن مطالبى را انتخاب مينمايند که تحريف و پخش اکاذيب در مورد آنها آسان است· جرنر/سالمون/کارلسون «تفاوتها و تشابهات در پردازش اطلاعات و اينکه کدام خبر به دانش و آگاهيهاى تاريخى مبدل ميشوند» را مورد تحقيق قرار خواهند داد·

پنهان شده در پس اين لفاظيها٬ متقاعد نمودن توده ها به همجنس بودن نازيسم و کمونيسم٬ و اينکه در تنفر نژادى همان ارزشهاى تنفر از طبقه اشراف وجود دارد· يا همانطور که استاد سالمون در مورد کمونيسم و نازيسم ميگويد٬ «دو اتوپى که به يک راه ختم شدند»·

کشتار يهوديان طراحى شده نبود

اين ادعاى استاد سالمون از سياهترين دوران جنگ سرد٬ ما را تحت تاثير قرار نميدهد· ما بر اساس تجربيات کسب شده از زمينه هاى ديگر ميدانيم که او قادر به انجام چه اعماليست· توضيح آشکار وى در مورد نقش هيتلر در کشتار يهوديان نمايانگر اينست که اين فقط دانشيار کارلسون نيست که نيازمند دريافت اخطار از دانشگاه لوند است·

سالمون در نوبت ايستاده است· او در روزنامه اسمولند پست ميگويد: «من تصور ميکنم که تصميمات٬ يا به بيان دقيقتر الهامات٬ هيتلر در مورد يهوديان نشان دهنده راه بود و سپس با گذشت زمان توسعه يافت·

تصميم هيتلر توسط همکاران نزديک او تفسير شد· ميان آنان رقابتى وجود داشت و کسب رتبه بهتر از اهميت خاصى برخوردار بود· بدين ترتيب امرى که در فضايى خاص به کشتار يهوديان انجاميد تکامل يافت٬ فضايى که فراهم آورنده شرايط براى اتخاذ تصميمات ديگر بود»·

موردى که استاد سالمون ميگويد اينست که هيتلر فقط تصميمى گرفت٬ تصميمى که توسط زيردستان او کشتار يهوديان تفسير شد. اين يک تحريف خالص تاريخ در مورد قتل عام يهوديان است·

بخشى از ايدئولوژى هيتلر

نفرت از يهوديان (نفرت از کمونيستها!) بخشى از ايدئولوژى هيتلر بود· هيتلر تنفر از يهوديان را به نابودى توده اى خونينى در آلمان مبدل نمود٬ امرى که به قربانى شدن يهوديان پايان يافت· اين براندازى در سرلوحه برنامه هاى هيتلر قرار داشت و توسط او کنترل شد·

اما بر اساس اظهارات سالمون نازيسم «شرور و اهريمن» جلوه داده شده است· استاد سالمون در جهت کاهش نقش هيتلر در قتل عام يهوديان تلاش دارد· چرا؟ همدرديهاى بشدت دست راستى استاد سالمون در موازات با تنفر او از کمونيسم قرار دارد·

براى هيتلر نيز به همين ترتيب بود· بنياد آکسلسون- يوهانسون بمنظور بد نام نمودن کمونيسم سه افراطى دست راستى را به استخدام خود درآورده است· سرمايه هاى مالى ليبرالى شانه به شانه افراطيون دست راستى حرکت ميکنند· ما مشتاقانه در انتظار اشاره به متون آنان در اين نشرياتيم·

ماريو سوزا

Mario.sousa@telia.com